Tillväxtverket
Några av digitaliseringskoordinatorerna står vid ett bord med post it-lappar och diskuterar.

Regionalt ledarskap för digitalisering

Efter att OECD presenterade sin genomlysning av Sveriges digitaliseringspolitik förra året sammanfattades rapporten med att ”Sverige har allt på plats för digitaliseringen – men är dåliga på att sy ihop det”. Men går det att ”sy ihop” digitalisering? Många insatser genomförs men de tenderar att ske utan långsiktighet och samordning. För att förändra det finns det nu regionala digitaliseringskoordinatorer.

Vi har ett högt användande av digital teknik, förhållandevis god tillgång till bredband och med tanke på att var fjärde bebis enligt Internetstiftelsen har surfat på nätet bör vår kompetenstillförsel vara säkrad. Men för att digitalisering ska bidra till hållbar tillväxt finns det utmaningar, speciellt för våra 21 regioner som har det regionala utvecklingsansvaret. Offentlig sektor karakteriseras av specialisering för ökad effektivitet och decentralisering, vilket har många fördelar. Men det är kanske inte alltid optimalt för att ta vara på digitaliseringens möjligheter. De regionala digitaliseringskoordinatorerna är en resurs som kan bidra till att lösa denna utmaning.

Utmaningarna är stora men belöningen är större

Digitaliseringskoordinatorerna har bildat ett nätverk som under våren träffats för att utbyta erfarenheter och kunskap. I slutet av maj besökte de Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, där bland annat öppna data hamnade i fokus. Enligt en rapport från EU-kommissionen kommer 700 000 jobb att baseras på offentlig sektors data 2030 för att inte tala om de 629 miljoner timmar av väntande på trafikljus vi kommer spara t.o.m. 2020, om vi tillgängliggör offentlig sektors data inom EU. Så potentialen är enorm, för företag, offentlig sektor och vår strävan att undvika köer. Men detta är bara en av många typer av insatser en region kan jobba med.

Regionerna har en stor utmaning i att bemöta en förändrad demografisk och ekonomisk verklighet. I regionernas andra stora ansvarsområde, vården, lyfts ofta digitaliseringen fram som lösningen. Samtidigt är ca 50% av Sveriges BNP export och utan globalt och digitalt konkurrenskraftiga företag riskerar regioner att få en än mer ansträngd situation. Det är en utmaning av samma dignitet som en åldrande befolkning. Och precis som i vården bör svaret vara en satsning på hållbar tillväxt genom digitalisering och ett digitalt näringsliv. Speciellt då den viktigaste tillväxtfaktorn är användningen av digital teknik i företagen.

Ledarskap är A och O

Oavsett område kräver digitalisering ledarskap. För regionerna innebär det att ta initiativ för en nära dialog och samarbete med kommuner och regionalt näringsliv. Betona digitaliseringens transformerande kraft som likt hållbarhet bör hanteras tvärsektoriellt, till exempel i en regional utvecklingsstrategi. Förankra den med regionens aktörer och koppla det till tydliga insatser som stödjer företag och förnyar det egna arbetet. Det ger förutsättningar att leda i en komplex och snabbföränderlig omvärld och skapar en röd tråd och ledstjärna i utvecklingsarbetet. Ledarskap och en tydlig strategi kan även öppna upp för att organisationen och dess anställda vågar och vill företa sig till exempel AI-satsningar som både effektiviserar och innoverar.

Koordinatorerna har i uppdrag att främja just det här arbetet, se till att digitalisering hamnar på agendan och i strategiarbetet, att insatser blir långsiktiga och samordna arbetet mellan nationella, regionala och lokala aktörer och bidra till målet att Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Och så klart, bidra till att vi kan ”sy ihop” digitaliseringen.

I höst fortsätter nätverket att träffas, där bland annat digitala innovationshubbar, ny programperiod för EU:s sammanhållningspolitik, AI-satsningar och goda exempel från runt om i landet är på agendan.

Alice Levén

Mikael Blomberg

Mikael är handläggare på sekretariatet för de regionala digitaliseringskoordinatorerna, Tillväxtverket.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.