Tillväxtverket
Kvinna står i en foodtruck och ler

Vill du växa? Välj jämställdhet och mångfald!

I takt med att allt fler kvinnor arbetar har även den ekonomiska tillväxten tagit fart. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, konstaterar i en studie av de nordiska länderna mellan 1960 och 2015 att 10 till 20 procent av den årliga BNP-tillväxten under perioden kan förklaras med kvinnors ökade lönearbete.

Konsultjätten McKinsey, 2008, visar att företag med tre eller fler kvinnor i högsta ledningen bedöms som bättre än företag utan kvinnor i ledningen. De har undersökt parametrar som ledarskap, styrning, kompetens, motivation, innovation, arbetsmiljö och värdegrund. Samtliga av dessa parametrar är nödvändiga för en hållbar tillväxt.

Jämställdhet och mångfald präglar ofta innovativa organisationer och banar väg för ett mer hållbart näringsliv. Dessa samband syns tydligt i resultaten från två av våra regeringsuppdrag, Jämställd regional tillväxt och uppdraget att öka sysselsättningen i arbetsintegrerande sociala företag (ASF)

Det går inte att förbise sambandet mellan jämställdhet och tillväxt. Kunskapsöversikten i Tillväxtverkets senaste rapport ”Att fortsätta välja jämställdhet – framsteg eller stagnation?” är en ytterligare visare på det. Rapporten visar att organisationer på både regional, nationell och internationell nivå i större utsträckning beaktar jämställdhet som en självklar och betydelsefull del i skapandet av hållbar tillväxt.

Fem samband mellan jämställdhet och tillväxt

I rapporten identifieras fem huvudsakliga samband mellan jämställdhet och tillväxt.
Jämställdhet:

 • Ökar tillgången på arbetskraft.
 • Använder sig av humankapitalet effektivare.
 • Ökar effektivitet och lönsamhet i organisationer.
 • Fördjupar demokratin och det sociala kapitalet.
 • Öka samhällets motståndskraft.

Våra uppdrag banar väg för ett hållbart näringsliv

Under tre år har Sveriges regioner och Tillväxtverket arbetat med två regeringsuppdrag, Jämställd regional tillväxt och uppdraget att öka sysselsättningen i arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Uppdragen har nu avslutats och tre av nämnda fem samband syns tydligt i projektens resultat. De visar tydligt på fördelarna med att ta vara på människors förmågor, få fler i arbete och inse vikten av jämställdhet för ökad lönsamhet. Vi vet att olika bakgrunder och perspektiv stimulerar utveckling. Jämställdhet och mångfald präglar ofta innovativa organisationer och banar väg för ett mer hållbart och inkluderande näringsliv.

Så har regionerna arbetat

Regionerna har arbetat med att bryta könsbundna studie- och yrkesval och arbetsintegrerande sociala företag, ASF har startats för att engagera grupper som annars hamnat utanför näringslivet. Yalla Rinkeby är ett av dessa företag och driver ett café med kvinnor med utländsk bakgrund som anställda. Många av dem har varit i Sverige länge men aldrig arbetat. Nu driver de ett växande företag och har lön.

I Dalarna, en region med akut kompetensbrist inom flera branscher har regionen och företagen börjat se arbetsintegrerande sociala företag, ASF som ett sätt att mer strategiskt jobba med kompetensförsörjning. Ett tydligt exempel på hur, är det sociala företaget ByggStar där långtidsarbetslösa praktiserar och lär upp sig i yrken inom byggbranschen. Arbetsintegrerande sociala företag rustar alla för jobb, utifrån deras unika förutsättningar. Samtidigt samarbetar allt fler med övriga näringslivet och med företag som har personalbrist. De skapar möjligheter för rekrytering till branscher som behöver anställa.

I Region Västerbotten har en expert på jämställdhet upphandlats för att direkt stötta och utveckla företag på plats, en så kallad personlig tränare i jämställdhet. Detta för att kunna utveckla näringslivet med ett intersektionellt perspektiv och öka företagens konkurrenskraft. Dessa är fortfarande bara några få av många exempel på hur uppdragen om att främja arbetsintegrerande sociala företag och jämställdhet i regionerna ger resultat och bidrar till större mångfald i vårt näringsliv.

Främja en tillväxt för alla!

Offentliga stödinsatser till innovation, företagande och tillväxt har ofta fokuserat på mansdominerade branscher och män som företagare. På senare år har dock allt fler företags- och innovationsfrämjare i Sverige uttryckt en vilja att stötta en större mångfald av entreprenörer och affärsidéer.

Ambitionen är att kunna bidra till framtidens lösningar på en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar tillväxt – en tillväxt för alla, som inkluderar en bredd av företag och företagare oavsett kön, ålder, bakgrund, bransch och företagsform.

Nyfiken på mer? Den 21 februari håller vi en konferens om hur ASF och jämställd tillväxt i regionerna bidrar till att lösa morgondagens utmaningar lokalt och i hela Sverige.

Skribenter:

Rosi Hoffer och Eva Carlson, Tillväxtverket

Rosi Hoffer

Rosi Hoffer

Projektledare för uppdrag inom jämställd regional tillväxt. Arbetade med det tidigare uppdraget Främja kvinnors företagande och den nationella strategin Öppna Upp.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Behandling av personuppgifter

  Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.