Tillväxtverket
Kollage av kulturbilder

Stor potential för kreativa näringar på landsbygden 

Vart går egentligen satsningarna på kulturella och kreativa näringar? Är landets storstäder vinnare? Nej, det stämmer inte. Tillväxtverket bidrar till starkare förutsättningar för kulturella och kreativa näringar i samtliga 21 regioner eller län i Sverige.

I en ledare 12 februari i Kalmartidningen Barometern dras slutsatsen att Sverige når en mer regionalt jämnt fördelad tillväxt genom att ge bättre förutsättningar till företagare inom de kulturella och kreativa näringarna utanför storstäderna. Deras näringsverksamhet är i hög grad platsoberoende samtidigt som den kvalitativa utvecklingen kan påverkas positivt i landsbygd.

Ledarskribenten hävdar att regeringar i Sverige har koncentrerat nationella satsningar för att stärka kulturella och kreativa näringar till Stockholmsområdet. Staten har på så vis förorsakat regional ojämlikhet till följd av försämrad tillväxt utanför storstäderna.

Tillväxtverket är en nationell myndighet med målet att bidra till hållbar tillväxt i hela Sverige, genom att stärka svenska företags konkurrenskraft. Våra huvudsakliga verktyg är kunskap, nätverk och finansiering. Sedan 2010 har vi arbetat specifikt med området kulturella och kreativa näringar med tydlig styrning från såväl nuvarande som tidigare regering att nå resultat i hela landet inklusive landsbygder.

Potential för regional utveckling

Vi kan instämma i slutsatsen om potentialen för regional utveckling som det här näringsområdet rymmer. Lika mycket vill vi bemöta påståendet om karaktären på statens insatser. Att det skulle vara ”en medveten satsning på huvudstaden” stämmer inte.

I Kalmar län finns det till exempel en framgångsrik främjandeverksamhet som heter TalentCoach. Musiker och artister ges ett anpassat företagsfrämjande stöd i syfte att nå en internationell marknad och samtidigt kunna ha kvar sin bas i till exempel en landsbygdsort.

Det här gagnar både den kvalitativa utvecklingen för musikföretagandet och näringslivsutvecklingen regionalt. TalentCoach har byggts upp med finansiering via Tillväxtverket tillsammans med Länsmusiken och flera kommuner.

När kultur är resans mål

Tillväxtverket arrangerade 2016 en nationell konferens om kulturella och kreativa näringar i Kalmar tillsammans med Regionförbundet i Kalmar Län. Konferensen hade temat ”När kultur är resans mål”. De närmare 120 deltagarna från hela landet fick lära sig mer om kulturdriven tillväxt och dess betydelse för landsbygden genom flera exempel på lokala kulturföretag och kulturturism i Glasriket, på Öland och i övriga Kalmar län.

Den nationella statistiken om kreativa näringar, Kreametern, visar att antalet företag inom kulturella och kreativa näringar har ökat i hela landet mellan 2010 - 2015. Den procentuellt sett största tillväxten av kulturella och kreativa företag sker i flera regioner utanför storstadsområdena.

En tiondel av regionalt näringsliv

Kulturella och kreativa företag utgör andelsmässigt i genomsnitt 8 – 10 procent av regionernas samlade näringsliv. Sektorns företag bidrog år 2015 med 3,1 procent av Sveriges BNP, oräknat sekundäreffekter inom turism med mera.

Ledarskribenten har rätt i att det finns god potential för att stärka regional tillväxt i hela landet genom att strategiskt främja kulturella och kreativa näringar. Men om den potentialen ska kunna tas tillvara så måste diskussionen om möjliga framtida satsningar utgå från korrekta fakta om nuläget.

Ledarartikeln i tidningen Barometern 12 februari

Rapporten Kreametern

Klas Rabe

Klas Rabe

Kulturella och kreativa näringar

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.