Tillväxtverket
Industriarbetare går i en industrilokal

Svensk mat har guldläge för export

Med lanseringen av handlingsplanen för livsmedelsstrategin den 30 januari 2017 signalerade regeringen att den tror på svensk matproduktion.

Handlingsplanen för livsmedelsstrategin visar att det finns en vision och målsättning för att stärka förutsättningarna för en konkurrenskraftig svensk livsmedelskedja – från bonden hela vägen till konsumenten.

Svenska livsmedel håller världsklass

Svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion är kända för bra djuromsorg, aktivt miljötänkande och säkra livsmedel. Den levererar råvaror där hög standard i livsmedelsproduktionen är en självklarhet jämfört med många andra länder. Majoriteten av livsmedelsföretagen har huvudsakligen en lokal marknad och det är relativt få som satsar på export. Företag inom livsmedelsindustrin upplever lagar och regler som ett större internationaliseringshinder jämfört med företag inom andra branscher, visar bland annat Kommerskollegiums företagsundersökning, Vad hindrar svensk utrikeshandel, från 2016.

Kroka arm för tillväxt

För att få insikt om vilka svårigheter exporterande livsmedelsföretag möter i sin vardag, gav sig generaldirektörerna för Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tillväxtverket under hösten 2015 och våren 2016 ut på en resa, som vi kallade Förenklingsresan. Vi besökte åtta livsmedelsföretag runt om i landet där alla har som mål att öka sin export av svensk mat. Syftet med Förenklingsresan var att möta företagen på plats och medverka till en ökad dialog och förståelse för ett bra företagsklimat med syfte att öka exporten.

Vi valde ut företagen för att representera olika storlek, inriktning och geografisk placering. En annan faktor var företagarnas bakgrund, då mångfald i näringslivet är en viktig tillväxtfråga. Idag drivs en majoritet av småföretagen i Sverige av män, varav de flesta är över 30 år och har svensk bakgrund. Samtidigt ser vi att företag som leds av kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund har högre tillväxtvilja.

Så tycker företagen

I samtal med företagen så har behovet av samverkan mellan oss myndigheter visat sig tydligt. Det handlar om regelkrockar där regler från olika instanser går emot varandra eller att vi myndigheter begär in och kontrollerar samma uppgifter från företagen istället för att återanvända dem. Samverkan görs inte av sig själv utan det krävs resurser och prioriteringar.

Företagen upplever även att det ibland är svårt att få kontakt, både med rätt myndighet och med ansvariga handläggare. Ett av företagen, Norrmejerier lyfte specifikt:

”Vi skulle gärna se att det fanns en kanal in till verken. Många gånger kan flera myndigheter behöva bli inkopplade i samma fråga och det vore enklare om ingången till myndigheterna var densamma.”

Andra företag lyfte fram att det är svårt att få tag i utbildad personal och inte minst på landsbygden där företag oftast får utbilda sin egen personal. Företagen ser möjligheter att anställa nyanlända, men påpekar också svårigheterna eftersom grundläggande kunskaper i svenska saknas.

Alla de frågeställningar som kom fram under företagsbesöken mynnade ut i en handlingsplan som beskriver Tillväxtverkets, Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets arbete för att underlätta för svenska livsmedelsföretags tillväxt och export.

Vägen framåt

Arbetet med förenklingar är ett långsiktigt arbete och kräver löpande samarbete mellan oss myndigheter och mellan myndigheter och livsmedelsbranschen, för att ge resultat och göra det mindre krångligt för företagen. Förenklingsresan har en viktig roll i att möjliggöra ett sådant samarbete över myndighetsgränserna.

Just de personliga samtalen med företagen har varit det unika konceptet med Förenklingsresan. Att få insikt om vilka svårigheter som exporterande livsmedelsföretag möter i deras vardag och få en bra dialog, är en viktig del i arbetet med att skapa ett gott företagsklimat.

Svensk åkermark är en källa till tillväxt och kan ge många jobb i framtiden. Därför är det viktigt att man redan i samhällsplaneringen tänker på de gröna näringarna och fortsätter att arbeta tillsammans med företagen för att svensk livsmedelsproduktion ska öka och därmed den så viktiga exporten.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.