Tillväxtverket

Sverige behöver kompetens

Tillväxtverket välkomnar regeringens initiativ Enklare vägar till jobb. Här bloggar enhetschef Helena Nyberg Brehnfors med anledning av näringsministerns debattartikel i SvD.

Insatser för att bättre matcha den kompetens som kommer in i landet eller kompetens hos individer som varit arbetslösa under en längre tid, med den kompetens som företagen efterfrågar är en viktig fråga för att stärka förutsättningarna för konkurrenskraftiga företag. Ett konkurrenskraftigt företagande och en bättre matchning på arbetsmarknaden är avgörande för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle.

Sverige behöver kompetens, idéer och utvecklingskraft. Vi behöver locka utländska entreprenörer och företag att etablera sig här. Samtidigt behöver människor som kommer till Sverige bättre möjligheter att försörja sig själva och bidra till samhället.

I dag är processerna inom alla dessa områden så utdragna att det skapar problem för både individer, näringslivet och samhället. Tid som kan vara avgörande för att säkra tillväxt, konkurrenskraft och välfärd. Sverige har ett stort gap mellan utrikes och inrikes föddas i sysselsättning, ett av de största i OECD-länderna. Det tar fem till tio år att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Samtidig behövs kompetens och nya invånare för att vända utvecklingen med minskad befolkning på många orter.

Företagen behöver kompetens på kort och lång sikt

Vår undersökning Företagens villkor och verklighet visar att 23 % av de små företagen ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett hinder för företagets utveckling och tillväxt. Vi behöver hitta vägar att matcha nyanländas kompetens och intresse mot behoven och underlätta för både näringsliv och nyanlända.

Prioritera strategisk kompetensförsörjning

Den strategiska kompetensförsörjningen behöver prioriteras högre och samordnas bättre. Syftet är att öka möjligheterna för små och medelstora företag att få tillgång till rätt kompetens på kort och lång sikt. Att företag lättare ska kunna ta tillvara nyanländas kompetens är en del av det. Det kan också handla om insatser för en bredare och mer innovativ syn på hur man får tillgång till rätt kompetens, förbättrade förutsättningar för företagen själva att arbeta med och lösa sina kompetensbehov samt en bättre fungerande nationell-regional samverkan.

Erfarenhet och pågående insatser

Tillväxtverket verkar för att det ska vara enkelt att bli och vara företagare och att det ska vara likvärdiga villkor för alla som vill starta, driva och utveckla företag, oavsett kön, ålder, bakgrund, företagsform och bransch. Vi har sedan länge drivit insatser som syftat till ökad integration. Syftet med arbetet är att tillvarata kompetens, erfarenhet och intressen hos nyanlända kvinnor och män. Vi genomför insatser för att främja anställning och företagande för nyanlända i Sverige som syftar till att underlätta att nå egenförsörjning.

En stor del av Tillväxtverkets verksamhet har handlat om att påverka förutsättningar och villkor för nyanländas anställning och företagande. Vårt fokus har varit att ta fram och sprida kunskap samt att aktivt delta i andra aktörers kunskapsframtagande. Vi arbetar exempelvis med frågor som att tillgängliggöra finansiering, samarbeta om snabbspår för personer som varit företagare i sina tidigare hemländer samt tillgängliggöra information om företagande i Sverige på fler språk.

Helena Brenfors

Helena Nyberg Brehnfors

Enhetschef Entreprenörskap

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300