Tillväxtverket
En mörkhårig kvinna vid en bardisk på ett cafe. På bardisken står ett fat med röda äpplen.

Ökad kunskap om sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag driver näringsverksamhet samtidigt som de använder arbete och delaktighet för att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden ska integreras i arbetsliv och samhälle.

Företag som gör affärer med arbetsintegrerande sociala företag ser att de, förutom affärsmässig nytta, får ett mervärde genom att de bidrar till samhällsnytta och att människor kommer i arbete.

Tillväxtverket genomförde under 2016–2018 ett regeringsuppdrag i samråd med Arbetsförmedlingen som omfattade totalt 60 miljoner kronor. Målet var att skapa möjligheter till arbete för personer som är eller riskerar att bli lång­tids­arbetslösa. Fram till och med 2018 genomfördes en rad insatser för att stärka de arbetsintegrerande sociala företagen.

Kunskapen om arbetsintegrerande sociala företag har ökat

Tolv regionalt utvecklingsansvariga tilldelades projektmedel för att genom­föra insatser enligt den handlingsplan som regionerna tog fram under 2016. Projekten var inriktade på att stärka samverkan mellan företagen och med offentliga aktörer och näringslivet samt att integrera arbetsintegrerande sociala företag i regionernas ordinarie näringslivsinsatser. Projekten genom­fördes i Skåne, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Västra Götaland, Östergötland, Örebro, Gävleborg, Dalarna, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Projekten har resulterat i att dessa regioner har ökat sin kompe­tens inom området och arbetsintegrerande sociala företag ses som en resurs i näringslivet.

Flera projekt med nyanlända och långtidsarbetslösa med utländsk bakgrund

För att öka de arbetsintegrerande sociala företagens bidrag till att stödja nyanlända och långtidsarbetslösa med utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden genomfördes sex projekt. Projekten testade olika model­ler för att öka möjligheterna att stödja målgruppen. Exempel på detta är Yalla Rinkeby som i samarbete med fastighetsbolaget ByggVesta startade catering som drivs av kvinnor med utländsk bakgrund. Projektens erfarenheter sprids genom en publikation.

Checkar till företagens affärsutveckling

De arbetsintegrerande sociala företagens affärsutveckling stöttades genom checkar för affärs-, kompetens- och organisationsutveckling. Cirka 86 procent av företagen uppger i utvärdering att de med stöd av checkarna ökat sin omsättning och lönsamhet.

Mer om arbetsintegrerande sociala företag

Stärkt affärsmässighet och kvalitétssäkring under 2018

Insatserna i regeringsuppdraget har bidragit till att arbets­integrerande sociala företag stärkt sin affärsmässighet. De sociala företagen bidrar till att öka sysselsättningen för personer med svag förankring på arbetsmarknaden, kompetensförsörjning och ett hållbart företagande. Tillväxtverket bidrog också till att intresseföreningen Skoopi i samarbete med SIS, Swedish standards institute, tog fram en svensk standard för arbets­integrerande sociala företag som kvalitetssäkrar företagens verksamhet.

Samlad kunskap om arbetsintegrerande sociala företag

För att sprida kunskap om arbetsintegrerande sociala företag och regerings­uppdraget utvecklades webbplatsen Sofisam.länk till annan webbplatsBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.