Tillväxtverket
Två glada kvinnor sitter och antecknar vid ett möte.

Jämställd tillväxt i regionerna

Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få samma tillgång till tillväxt­resurser.

Ett regeringsuppdrag som ska leda till stärkt regional handlingsförmåga kopplat till kompetens, ledarskap, styrning, incitament och processer. I utvärderingen uppgav 70 procent av regionerna att de kommer att uppfylla sina målsättningar kopplade till uppdraget.

Lärseminarium och erfarenhetsträffar

Tillväxtverket bjöd under 2018 in 21 regioner till lärseminarium och två erfaren­hetsträffar för utbyte och information mellan regionerna. De samlande aktiviteterna resulterade i ökad kunskap och medvetenhet om hur jämställdhet och intersektionalitet formerar tillväxt­arbetet och hur perspektiven kön, ålder och utländsk bakgrund gör analyser kvalitetssäkrade. Genom träffarna etablerades nätverk mel­lan regionala aktörer som gör arbetet hållbart efter 2018 och under­lättar implementering av nya metoder och arbetssätt.

Fyra regioner (Västerbotten, Skåne, Kalmar och Värmland) beviljade lokala aktörer medel för projekt med medfinansiering. Sammantaget beslutat belopp från Tillväxtverket var 3 450 000 kronor.

Say Cheese på Järvaveckan om jämställd kommunikation

Tillväxtverket deltog på Järvaveckan i juni med bemannat tält hela veckan och seminariet Say Cheese – tillväxt för alla? Seminariet filmades och spreds i sociala kanaler vilket bidrog till den nationella spridningen då det var få deltagare på plats. Resultatet kan sam­man­fattas med ökad flernivås­amverkan, ökad spridning av vad jämställd kommunikation är för något och hur vi når nya målgrupper med rätt metod.

Se seminarium från Järvaveckan om Tillväxtverkets insatser för att göra statliga medel tillgängliga för fler (spellista på You Tube)länk till annan webbplatsBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.