Tillväxtverket
Tre ungdomar diskuterar framför en två datorskärmar och en ipad

Affärsutvecklings­checkar stärker konkurrenskraften

Affärsutvecklingscheckarna främjar små företags affärsmöjligheter och ökar deras konkurrenskraft. Regionerna utlyser medlen och fattar beslut. Tillväxtverket samordnar och beviljar budgeten.

Checkar för internationalisering

Affärsutvecklingscheckarna för internationalisering ska främja små företags affärsmöjligheter och konkurrenskraft genom inter­nationaliser­ing.

Sedan september 2015 är det regionerna som utlyser medlen och fattar beslut, inom den budget som Tillväxtverket beviljat. Tillväxtverkets roll kan beskrivas som systemansvarig/koordinator, med fokus på genomförande, kvalitet och utvärdering.

Beslut om affärsutvecklingscheckar i regionen föregås av en rekommendation från regionala bedömningsgrupper som består av regionala representanter från organisationer som arbetar med att främja internationalisering i företag. Tillväxtverket medverkar aktivt i bedömningsgrupperna.

Under 2018 beslutades det om 46,9 miljoner kronor som företagsstöd i form av affärsutvecklingscheckar för internationalisering till totalt 210 företag.

Brexitcheckar

2018 genomfördes en pilotsatsning med så kallade Brexitcheckar i Stock­holms län. Den riktade sig till företag som bedriver handel med Storbritan­nien och syftar till att förbereda dem inför en eventuell Brexit.

Sammanlagt beslutades det om 3,5 miljoner kronor som företagsstöd i form av Brexitcheckar till totalt 21 företag.

Checkar för effektiva och hållbara transporter

Effektivare transpor­tlösningar kan öka företagens konkurrenskraft och samtidigt minska miljö- och klimatpåverkan.

Checkarna riktade sig till små företag inom tillverkningsindustrin i de fyra nordligaste länen. Elva företag beviljades checkar om cirka 1 miljon kronor under förra året. Av dessa var det sju företag som genomförde sina projekt. Många har arbetat med varuflödesoptimering både internt, på fabriks­golvet och externt med inkommande och avgående gods. Flera av företagen har tittat särskilt på uttransporter och exempelvis arbetet med att korta ledtider, byta transportsätt till kombitransport eller samlasta med andra.

Vi har sett att det fanns ett intresse för checkar för hållbara och effektiva transporter hos vår målgrupp. Alla som genomförde ett projekt har angett att de har fått potential att öka företagets hållbara och effektiva transporter.

Checkarna ger positiva effekter för företagen

Totalt slutfördes 214 projekt under 2018 och resultaten från besvarade uppföljningsenkäter visar följande:


  • 94 procent (mål 90 procent) av företagen har vid projektets slut en färdig internationaliseringsstrategi
  • 92 procent instämmer /instämmer helt i att stödet fått positiv effekt för företaget
  • 85 procent (mål 70 procent) instämmer/instämmer helt i att insatsen har bidragit positivt till att öka företagets konkurrenskraft
  • 44 procent av företagen projektanställde personal och angav att 74 procent av dessa personer kommer att vara kvar i företaget efter projektets slut.

Läs mer om Affärsutvecklingscheckar

Enterprise Europe Network (EEN)

EEN ger stöd till små och medelstora företag att nå ut på nya internationella marknader. Målgruppen är små och medelstora företag som har ambi­tionen att växa på en internationell marknad. Hela nätverket består av cirka 600 organisationer i ett 60‑tal länder. I Sverige är Tillväxtverket huvud­finansiär och ansvarig för nätverket. Den verksamhet som marknadsförs genom EEN finansieras med medel från Tillväxtverket, COSME (EU:s ramprogram för konkurrenskraft) och Horisont 2020 (EU:s innovations- och forskningsprogram). EEN ingår alltså i två av EU:s ramprogram för perioden 2014–2020.

 

Nätverket har tjänster inom följande tre områden:

  • Fördjupad rådgivning om EU‑regler, internationalisering, EU‑finansiering.
  • Hjälp att hitta internationella affärssamarbeten, till exempel med distri­bu­törer och agenter eller samarbeten som rör teknik och forskning.
  • Innovationscoachning till små och medelstora företag som vill utveckla affärsidéer och ta vara på sin innovationsförmåga.

Våra samarbetsparter i EEN spelade även en viktig roll i programmet affärs­utvecklingscheckar för internationalisering under året, genom att medverka i de regionala bedömningsgrupper som tagit ställning till projektansökningar.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.