Tillväxtverket
Två längdskidåkare på ett snötäckt fjäll.

Kunskap om turism

Besöksnäringen i Sverige är viktig för tillväxt och sysselsättning. Turismens tillväxtpotential möter samtidigt en stor utmaning i att växa hållbart. Tillväxtverket arbetar för att stärka svensk besöksnäring och tar löpande fram kunskapsunderlag kring turism.

Strategisk samordning och samverkan

Strategisk sam­ordning och samverkan i besöksnäringsfrågor har stor betydelse för möjligheten att åstadkomma ett effektivt främjande av turismen och besöksnäringen i Sverige.

Bland annat samordnar Tillväxtverket 16 myndigheter och statliga bolag i Besöksnäringens myndighetsgrupp. Gruppen har under året genomfört fyra arbetsgruppsmöten och ett möte på GD‑/VD‑nivå. Vid GD‑/VD‑mötet togs beslut om en gemensam strategisk inriktning med prioriterade mål och strategiska områden samt inriktningen på flera nya utvecklingsprojekt.

Strategisk samverkan med näringslivet har skett i projektet Visit the Future 2.0 som drivs av Svensk Turism med finansiellt stöd från Tillväxt­verket. Projektets syften är att utveckla ett nytt strategiskt ramverk för besöks­näringen i Sverige, sprida kunskap från projektet Framtidens besöksnäring samt generera utvecklingsinitiativ i regionerna. Arbetet fokuserar på innovationsdrivet samspel mellan besöksnäringen och andra näringar och innovationsområden.

Kunskap för bättre beslutsunderlag

En viktig insats för att främja företagande och entreprenörskap inom besöksnäringen är att bidra med fakta om marknadens utveckling och relevanta beslutsunderlag i form av statistik och undersökningar.

Tillväxtverket är ansvarig myndighet för inkvarteringsstatistiken som är del av Sveriges Officiella Statistik. Statistiken levereras varje månad till de boende­anläggningar som rapporterar data, men finns också tillgänglig i en öppen statistikdatabas, SSD, där användare kan göra sina egna uttag.

Ökat intresse för cykelturism

Under 2018 gjordes en nationell kartläggning och sammanställning av det pågående arbetet inom turism- och rekreationscykling, en kartläggning som ger en samlad bild av hur turism- och rekrea­tions­cyklingen fungerar idag och hur den kan utvecklas. Resultatet visar på ett ökande intresse för cykelturism och potential för utveckling. Här finns med stor sannolikhet möjlighet till ökade intäkter, ökad sysselsättning och andra bieffekter i form av ökad folkhälsa och en mer hållbar inhemsk turism.

Medel till naturturism

Tillväxtverket beviljade totalt 9 050 000 kronor till de 15 regioner som an­sökt om mikrostöd riktat till små företag inom naturturism. Ansöknings­perioden öppnade i juni 2018 och är öppen till och med den 19 april 2019.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.