Tillväxtverket

Vilka allmänna rättsprinciper styr vår verksamhet?

Legalitet, objektivitet och proportionalitet är allmänna rättsprinciper som framgår av grundlag och förvaltningslag. De ska genomsyra allt Tillväxtverket gör.

Legalitet – allt vi gör kräver stöd i rättsordningen

Legalitetsprincipen innebär att alla åtgärder, inte bara beslut som påverkar enskilda, kräver stöd i rättsordningen. Vi måste också kunna visa vilken regel vi har använt oss av i det konkreta fallet. Syftet med principen är att den enskilde så långt som möjligt ska kunna förutse hur Tillväxtverket ska agera i en viss fråga.

Exempel: När vi genomför ett regeringsuppdrag arbetar vi inom de ramar som regeringen har gett oss i uppdraget, samt utifrån de lagar, föreskrifter etc. som är relevanta.

Objektivitet – saklighet och opartiskhet

Objektivitetsprincipen innebär krav på saklighet och opartiskhet. Vi får inte grunda våra avgöranden på andra omständigheter än de som vi enligt regelverket ska ta hänsyn till. Lika fall ska bedömas lika och utgångspunkten för bedömningen är vad som framgår av tillämpliga regler.

Exempel: I en rekryteringsprocess ska enbart sakliga faktorer såsom förtjänst och skicklighet avgöra vem som är mest kvalificerad för en anställning.

Proportionalitet – balans mellan mål och medel

Proportionalitetsprincipen innebär att vi inte får använda mer ingripande åtgärder än vad ändamålet kräver. Det ska sammantaget finnas en balans mellan mål och medel och varje åtgärd ska vara lämplig, nödvändig och rimlig.

Exempel: Om vi ska utreda om ett företag har rätt till stöd eller inte ska vi bara göra de insatser som står i rimlig proportion till syftet med utredningen.

Gällande rätt

  • Legalitetsprincipen - 1 kapitlet 1 § regeringsformen och 5 § förvaltningslagen
  • Objektivitetsprincipen - 1 kapitlet 9 § regeringsformen och 5 § förvaltningslagen
  • Proportionalitetsprincipen - 5 § förvaltningslagen

Extern användare

test