Tillväxtverket

Vilken insyn har parter i ett ärende rätt till?

Den som är part i ett ärende hos Tillväxtverket har rätt ta del av handlingar och annat material i akten, oavsett om handlingarna är allmänna eller inte.

Det finns tre typer av parter som har rätt till insyn:

  • Sökande – den som ansöker om bidrag eller annan form av stöd hos myndigheten.
  • Klagande – den som har behörighet att överklaga ett beslut.
  • Annan part – bland annat den som har rätt att förklara sig innan ett beslut i ett tillsynsärende fattas.

Gäller även uppgifter med sekretess

Rätten till partsinsyn gäller också för uppgifter som är belagda med sekretess – om det inte med hänsyn till ett ”allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas ut”. I dessa fall ska myndigheten informera om innehållet på annat sätt, så att parten ändå kan tillvarata sin rätt – om det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda.

Reglerna om partsinsyn gäller i huvudsak under handläggningstiden, men enligt praxis finns möjlighet att hävda denna rätt även senare.

Begäran om partsinsyn ska hanteras skyndsamt. Observera att avgiftsförordningen inte gäller vid partsinsyn. Vi ska alltså inte ta betalt för att lämna ut handlingar i dessa fall.

Gällande rätt

  • 10 § förvaltningslagen
  • 10 kapitlet 3 § offentlighets- och sekretesslagen

Extern användare

test