Tillväxtverket

När kan du vara jävig?

Jävsreglerna innebär att du inte får handlägga ett ärende om du har något särskilt förhållande till det ärendet handlar om, eller till någon av de som påverkas av beslutet.

Jävsregler finns till för att stärka rättssäkerheten och förhindra "otillbörligt gynnande". Eller med andra ord: Reglerna ska bidra till att säkra att tjänstemän agerar sakligt och opartiskt.

En tjänsteman som kan påverka utgången i ett ärende på ett otillbörligt sätt kan vara jävig och ska därför inte delta i handläggningen. Konkreta exempel finns i punktlista längre ner på sidan.

Du ansvara från att avstå

Varje medarbetare ansvarar själv för att avstå från att hantera ärenden där hen kan vara jävig.

En högre instans kan upphäva Tillväxtverkets beslut i ett ärende, om den bedömer att någon varit jävig under handläggning.

Du är jävig om

  • du är sakägare, part eller kan antas bli påverkad av beslutet (sakägarjäv, partsjäv och intressejäv)
  • du är ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet (ställföreträdarjäv och ombudsjäv)
  • någon du är släkt med eller en närstående är sakägare, part, blir påverkad av beslutet, är ställföreträdare eller ombud (släktskapsjäv och närståendejäv)
  • du har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende i en lägre instans (tvåinstansjäv)
  • du deltar i eller närvarar vid handläggningen av ett ärende om tillsyn över en kommunal verksamhet som du är knuten till (tillsynsjäv)
  • det finns andra omständigheter som gör att din opartiskhet kan ifrågasättas (delikatessjäv).

Exempel på delikatessjäv är att du är vän/ovän med, eller ekonomiskt beroende av, någon part. Det kan också handla om att du är engagerad i ärendet på ett sätt som kan väcka misstankar om att du inte är opartisk.

Gällande rätt

  • 1 kap. 9 § regeringsformen, RF (om likhet inför lagen samt saklighet och opartiskhet)
  • 16 – 18 §§ förvaltningslagen (jävsreglerna)

Intern policy och utbildning

Läs mer

Jäv i offentlig tjänst (skrift från Statskontoret)

Extern användare

test