Tillväxtverket

När behöver vi informera den som är part i ett ärende?

Som regel ska vi alltid informera när ett beslut är taget. Innan beslut säger regeln att vi ska informera när det tillkommer nytt material av betydelse.

Efter att vi tagit beslut i ett ärende är vi skyldiga att informera den som är part om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart att det är onödigt.

Vad menas med "material av betydelse"?

Innan beslut behöver vi som regel enbart informera om det tillkommer nytt material av betydelse för beslutet. Då ska vi även ge parten tillfälle att yttra sig.

Med ”material av betydelse” avses omständigheter eller uppgifter som påverkar myndighetens ställningstagande. Det kan till exempel vara uppgifter från en annan myndighet som talar till för- eller nackdel för parten i ärendet.

Vi ska ge parten skälig tid att komma in med svar eller synpunkter på innehållet i materialet. Vad som kan anses som skälig svarstid varierar beroende på ärendetyp, omfattning och komplexitet, men minst två veckor är lämpligt enligt praxis.

När behöver vi inte informera?

I följande fall är vi inte skyldiga att kommunicera nytt material i ett ärende innan beslut:

  • Om beslutet är i enlighet med ansökan.
  • Om uppgiften saknar betydelse eller det av någon annan anledning är uppenbart att det inte behövs.
  • Om det handlar om tjänstetillsättning, antagning till frivillig utbildning, betygsättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart – och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande.
  • Om det kan befaras att kommunikation skulle göra det avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet.
  • Om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart, det vill säga att avgörandet inte kan uppskjutas.

Vid tveksamhet, utgå ifrån att uppgiften ska kommuniceras med parten.

Gällande rätt

  • 25 § förvaltningslagen

Extern användare

test