Tillväxtverket

Kan en part i ett ärende anlita ett ombud eller biträde?

Ett ombud företräder en part. Ett biträde bistår en part.

Om du är osäker på om ombudet har rätt att företräda en part kan du begära att ombudet eller biträdet lämnar en fullmakt.

En fullmakt ger ombudet eller biträdet rätt att kommunicera med myndigheten och ta del av handlingar i ärendet, även om det innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Biträden får endast agera när parten är med och får inte uppträda i partens ställe. Endast fysiska personer kan vara biträden i ärenden.

Viktigt att tänka på:

  • En skriftlig fullmakt ska innehålla ombudets namn, giltighetsdatum, uppdragets omfattning samt fullmaktsgivarens underskrift. Om ombudet får sätta någon annan i sitt ställe ska även detta framgå. Fullmakten ska förvaras i ärendeakten.
  • Vi ska även godkänna muntlig fullmakt, efter att ha kontrollerat att ombudet har rätt att företräda den som är part i ärendet. En muntlig fullmakt dokumenteras genom tjänsteanteckning.

Gällande rätt

  • 14–15 §§ förvaltningslagen

Extern användare

test