Tillväxtverket

Hur ska vi handlägga ärenden?

Tillväxtverket ska utreda ärenden i den omfattning som det enskilda ärendet kräver. Alla ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att åsidosätta andra regler.

Det innebär till exempel att du ska undvika onödiga skriftväxlingar och utredningar. Det innebär inte att rättssäkerheten kan eftersättas eller att du kan åsidosätta andra regler.

Handläggning är i första hand skriftlig. Den som vill ska dock kunna lämna uppgifter muntligt. Muntliga uppgifter sparar du i en tjänsteanteckning i ärendeakten.

Vem har bevisbördan?

Om en enskild ansöker om en förmån, exempelvis ett ekonomiskt bidrag, är huvudregeln att den enskilde har bevisbördan, det vill säga skyldighet att bevisa sin rätt till förmånen. Tillväxtverket har dock fortfarande skyldighet att utreda ärendet, till exempel genom att begära in förtydliganden eller kompletteringar.

I ärenden där ansökningar om ekonomiska medel sker i konkurrens är skyldigheten att utreda generellt sett lägre. Vid till exempel utlysning av EU-projektmedel har den som söker ett större ansvar att lämna in en komplett ansökan. Om myndigheten på något sätt ingriper mot den enskilde, till exempel fattar beslut om återkrav, ligger dock bevisbördan som regel på myndigheten.

I samband med utredningsansvaret aktualiseras skyldigheten att dokumentera och kommunicera. Se följande sidor:

Gällande rätt

  • 5, 9 och 24 §§ förvaltningslagen
  • 23 § förvaltningslagen

Extern användare

test