Tillväxtverket

Uppföljning

Vad följer vi upp och när? Här kan du läsa om myndighetens arbete för att följa upp vårt arbete.

Vi följer upp vår verksamhet och ekonomi utifrån den planering som görs. Det gör vi genom olika typer av intern uppföljning som sker under olika tidsintervall.

Kvartalsuppföljning

Den centrala uppföljningen av verksamhet och budget på myndighetsnivå sker per kvartal. Kvartalsuppföljningen omfattar uppföljning av budget och Tillväxtverkets verksamhetsplan.

Mallar och instruktioner delas via SharePoint inför varje kvartalsuppföljning.

Månadsuppföljning

Varje månad, utom januari, tar ekonomienheten fram rapporter som visar anslagsförbrukningen per anslag. Se de senaste rapporterna för förvaltningsanslag och sakanslag.

Löpande uppföljning

Avdelningarna ansvarar själva för uppföljning av sina egna verksamhetsplaner och enheternas aktivitetsplaner. 

Medarbetarnas uppföljning av sitt arbete görs utifrån bland annat framtagna uppföljnings- och utvärderingsplaner och det löpande arbetet med att till exempel genom undersökningar få svar på om vi närmar oss/eller om vi har uppnått de effekter vi satt upp att vi ska nå.

Det handlar likväl om diskussioner på våra enheter och avdelningar där vi frågar oss: Gör vi rätt saker? Gör vi på rätt/bästa möjliga sätt? Frågeställningar som är viktiga för vår resultatredovisning och för vårt interna förbättringsarbete.

I arbetet med att ta fram uppföljnings- och utvärderingsplaner används Nytta-metoden. Metoden används i uppstarten av nya insatser/program för att dokumentera hur uppföljning och utvärdering ska gå till samt sedan i den löpande uppföljningen.

Inom strukturfondsprogrammen ställs särskilda krav på den uppföljning som görs.

Årlig uppföljning

Med hjälp av vår uppföljning och de resultat som uppnåtts tar vi fram Tillväxtverkets årsredovisning. I den redovisar vi de resultat vi uppnått tillsammans med en analys. Genom att löpande arbeta med uppföljning och beskriva resultat och reflektera kring dessa blir arbetet med årsredovisningen enklare.

Kontakt

Maria Eriksson