Tillväxtverket

Avdelning Utveckling

På den här sidan kan du läsa mer om avdelning Staben och enheterna på avdelningen.

Avdelningschef är Lena Carlsson.

Avdelning utveckling driver, leder och stödjer myndighetens utveckling. Det innebär att avdelningen ansvarar för utveckling och förvaltning av enhetliga arbetsssätt och
processer, myndighetens strategiska digitala utveckling samt utveckling och förvaltning av system, tjänster och verktyg.

Avdelningen ansvarar för utvecklingsprocessen och myndighetens arbetssätt i utveckling, så som utvecklingsportfölj, projektmodell och övriga metoder i utveckling.

Avdelningen samarbetar med avdelningen Stab i att fördela ansvar samt ange ambitionsnivå för genomförandet av uppdrag och uppgifter som innebär utveckling.

Enheter

Data- och systemstöd - enhetschef Ulrica Morelid

Vår enhet utvecklar digitala plattformar, verktyg och tjänster inom den regionala tillväxt- och näringspolitiken. Vi använder metoder som fokuserar på kundernas behov och levererar verksamhetsnytta. Vi arbetar med data som strategisk resurs och bidrar till myndighetens digitala utveckling med kompetens, metoder och verktyg.

Enhetens ansvarsområden är att utveckla och förvalta lösningar för:

  • Stödmedelshantering; i hela kedjan från ansökan, via beredning och beslutsfattande, till uppföljning och rapportering.
  • Geografiska tillgänglighetsberäkningar och analyser baserade på högupplöst data i en GIS-plattform.
  • Regionala analyser och prognoser med en statistikdatabas och simuleringsmodeller.
  • Datatillämpningar och automatiserade processtöd.

Se vilka som arbetar på Data och systemstöd

IT - enhetschef Stefan Lundmark

Enheten tillhandahåller tjänster för it-drift, it-utveckling och it-support samt ansvarar för att myndigheten har ett ändamålsenligt it-stöd på arbetsplatsen. Enheten består av fyra grupper:

Strategi och samordning - enhetschef Sofie Arvidsson

Ansvar för att stödja utvecklingsavdelningen att utföra sitt uppdrag. Enheten ansvarar för samordning, utveckling och förvaltning av utvecklingsstrategin för hela myndighetens räkning

Tjänsteutveckling - enhetschef Anders Nyström

Enheten tar fram nya tjänster och produkter som möter företagens behov av ökad kunskap och vägledning, exempelvis inom internationalisering, digital mognad, kompetensförsörjning, affärsplan eller hållbarhet.

Enheten ska också bidra med metodstöd för behovsanalyser och tjänstedesign samt arrangera föreläsningar om att starta och driva företag.

Se vilka som arbetar på Tjänsteutveckling

Verksamhetsstöd - Anders Nyström (tf.)

Enhetens övergripande ansvar är att utveckla och kvalitetssäkra stöd- och bidragsverksamheten. Det gör vi genom effektiva och rättssäkra processer, ett flexibelt handläggarstöd och bra supportfunktioner. Dessutom ansvarar vi för stöd till sökande och stödmottagare för att underlätta deras kontakter med Tillväxtverket.

Se vilka som arbetar på Verksamhetsstöd

Korttidssekretariatet - Yosef Belachew (tf.)

Enhetens övergripande ansvar är att stötta programledningen för korttidssuppdraget. Sekretariatet inom korttidsuppdraget driver processer, stöttar, samordnar och fångar upp frågor från hela korttidsorganisationen.

Extern användare

test