Tillväxtverket

Avdelning Staben

På den här sidan kan du läsa mer om avdelning Staben och enheterna på avdelningen.

Avdelningschef är Lars Wikström.

Avdelningen har ansvar för att stödja generaldirektören, överdirektören och
ledningsgruppen. I det ingår att driva, utveckla och följa upp processen för ledning och styrning samt kvalitetssäkra interna besluts- och beredningsprocesser. I avdelningens ansvar ingår att identifiera, föreslå och driva strategisk inriktning inom ekonomistyrning, kompetensförsörjning, fysisk och digital arbetsplats samt intern och extern kommunikation.

Avdelningen ansvarar för en samordnad och strategisk dialog med Regeringskansliet. Avdelningens uppdrag är även att ansvara för att myndigheten har en ändamålsenlig förvaltning samt att stödja hela myndigheten inom HR, ekonomi, kommunikation, intern service, allmän administration och säkerhet.

Avdelningen ansvarar också för analys av samhällsekonomins utveckling och dess
betydelse för verksamheten. Vidare ska staben säkerställa en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering för ett kunskapsdrivet lärande som ger resultat och effekter för verksamheten.

Enheter

Analys - enhetschef Martin Olauzon

Enheten genomför olika analyser för kunskapsutveckling och lärande inom näringspolitiken och för hållbar tillväxt och utveckling i gles- och landsbygder.

Se vilka som arbetar på Analys

Ekonomi - enhetschef Joakim Lundgren

Enheten ansvarar för planering, uppföljning och redovisning av verksamhetens ekonomiska frågor. Det innebär bland annat att ekonomi har samordningsansvaret för budget och årsredovisning. Dessutom erbjuder enheten ett ledningssystem och ett inköps- och upphandlingsstöd för Tillväxtverket.

Se vilka som arbetar på Ekonomi

HR - enhetschef Stefan Szirmai

Enheten driver och utvecklar myndighetens personalpolitik (inklusive lönepolitik), arbetar med strategisk kompetensförsörjning, exempelvis rekrytering, och med att vidareutveckla arbetsmiljöarbetet.

Se vilka som arbetar på på HR

Intern service - enhetschef Marlen Eriksson

Enheten ansvarar för våra lokaler, på samtliga orter med undantag för Gävle som är ESF-s huvudkontor. Det innebär att vi ansvarar för brand- och lokalsäkerhet, receptioner på de orter det finns, beställning av förbrukningsmaterial, daglig drift samt kontakt med leverantörer.

Enheten tillhandahåller även administrativt stöd och konferensservice till hela myndigheten samt är kontakt gentemot vår externa växel.

Intern service arbetar med systemförvaltning och ansvarar bland annat för vår Digitala arbetsplats, som innefattar Office365, videokonferens, dokumentmallar och Adobeprodukter.

Se vilka som arbetar på Intern service

Administrativt stöd

Service och förvaltning

Kommunikation - enhetschef Jenny Weimerbo

Kommunikationsenheten ansvarar för och samordnar den övergripande kommunikationen internt och externt. Enhetens uppdrag är att utveckla Tillväxtverket till en kommunikativt framgångsrik organisation.

Enheten stärker organisationen i att planera och driva kommunikationsaktiviteter. På enheten finns experter inom exempelvis nyhetsvärdering, pressfrågor, sociala medier, digitalt innehåll/produktion, redaktionellt arbete, tillgänglighetsarbete, sökmotoroptimering, film, klarspråk, grafisk profil, kommunikationsstrategier och uppföljning av kommunikationsinsatser.

Alla medarbetare på Tillväxtverket har en viktig kommunikativ funktion och är ambassadörer för organisationen.

Kommunikatörer som arbetar med olika ämnen

Se vilka som arbetar på Kommunikation

Ledningssekretariatet - enhetschef Monika Kväl (tf.)

Enheten har ett samlat ansvar för en tydlig styrning med ett helhetsperspektiv och en samordnad, framåtsyftande dialog med Regeringskansliet. Enheten blir drivande i att ta fram myndighetens strategiska inriktning och ansvarar för ledningsprocessen och att den möter verksamhetens behov. Myndighetens planeringsprocess och portföljstyrning är andra ansvarsområden.

Enheten kommer vidare att förankra uppdrag i ledningsgruppen samt prioritera och tilldela olika funktioner i verksamheten ansvar för genomförandet. En uppgift blir också att initiera beslutsunderlag och ha förståelse för vilka aspekter som behöver belysas för ett väl grundat beslut i strategiskt viktiga frågor.

Se vilka som arbetar på Ledningssekretariatet

Uppföljning och utvärdering - enhetschef Aslög Odmark (tf.)

Enheten arbetar för stärkt lärande och ökat fokus på resultat inom myndigheten och bland myndighetens målgrupper.

Enhetens mål är att bidra till en effektivare verksamhet, genom kunskap och lärande från uppföljning och utvärdering.

Läs om det kunskapsstöd enheten för uppföljning och utvärdering kan bidra med.

Se vilka som arbetar på Uppföljning och utvärdering

Extern användare

test