Tillväxtverket

Avdelning Kvalitet och kontroll

På den här sidan kan du läsa mer om avdelningen Kvalitet och kontroll samt om enheterna på avdelningen.

Avdelningschef är Richard Källstrand.

Avdelningen ansvarar för att ge stöd och service till verksamheten inom granskning, revision, intern styrning och kontroll. Vidare ansvarar avdelningen för granskning av myndighetens alla stödformer utom transportbidrag, regionala investeringsstöd och finansiella instrument.

Enheter

Fördjupad kontroll - enhetschef Tommy Anjevall

Enheten ansvarar för fördjupade kontroller i ärenden om stöd vid korttidsarbete.
Enheten är indelad i fyra grupper: Kontroll 1, Kontroll 2 och Kontroll 3 samt Urval och
dataanalys.

Granskning - enhetschef Linda Back (tf.)

Enheten har cirka 40 medarbetare och är indelad i tre grupper: Norra Sverige, Mellersta Sverige och Södra Sverige. Vi ansvarar för att:

  • Utföra ekonomisk granskning av ansökningar om utbetalning och vid behov utföra kontroller på plats hos projekten. Det gäller inom EU:s Regionala program och Tillväxtverkets egna nationella program. Våra ekonomer ger stöd vid framtagning, uppstart, genomförande och avslut av projekt och program.
  • Utföra kontroller i sju territoriella program (ofta kallade Interregprogram). Här granskar vi ansökningar om utbetalning, utfärdar intyg på stödberättigande kostnader, gör kontroller på plats, håller informationsmöten samt samarbetar med utländska myndigheter i genomförandet.

Se vilka som arbetar på Granskning:

Intern kontroll - enhetschef Katarina Rydén (tf.)

Enheten Intern kontroll har ansvar för myndighetens övergripande riskhantering och samlade riskrapportering samt utgör ett stöd för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk. Funktionen har också ansvar för att stärka myndighetens förmåga, ge förutsättningar och metodstöd för att säkerställa en god intern styrning och kontroll.

Enheten består av funktionerna risk, regelefterlevnad samt attesterande myndighet och OLAF. Även antibedrägeri och revisionssamordning hanteras på enheten.

Extern användare

test