Tillväxtverket

Avdelning Förenkling

På den här sidan kan du läsa mer om avdelningen Förenkling och enheterna på avdelningen.

Avdelningschef är Anna Johansson.

Avdelning Förenkling arbetar med att göra det enklare att starta, driva och utveckla företag. Det gör vi genom insatser för att förbättra regelverken och den service som myndigheter och kommuner erbjuder företagen. Vi utvecklar webbplatserna verksamt.se och Swedish Cleantech där vi erbjuder företagen samlad information och e-tjänster från myndigheter. Vi tar också fram digitala lösningar som effektiviserar företagens uppgiftslämnande till myndigheter.

Enheter

Bättre regler - enhetschef Henrik Tegehed

Vi ger råd, stöd och utbildning i hur man gör en konsekvensutredning det vill säga en utredning för att ta reda på hur nya eller ändrade regler påverkar de som berörs. Vidare granskar vi dessa konsekvensutredningar för Regelrådets räkning. Därutöver följer vi utvecklingen av företagens kostnader till följd av regler och bidrar med kunskap om reglers påverkan på företagens konkurrenskraft. Att arbeta med regelutformning och att bidra till ändamålsenliga regler ingår också i enhetens uppdrag, främst genom att tillsammans med berörda identifiera problem och förslag till lösningar.

Se vilka som arbetar på Bättre regler

Digital kommunikation - enhetschef Anders Nyberg

Enheten ansvarar för innehållsförvaltning och kommunikation av verksamt.se och myndighetssamarbetet Starta och driva företag:

  • ledning och systemutveckling av nya tjänster
  • webbanalys
  • översättning
  • kommunikation och marknadsföring av innehållet i tjänsterna och övriga produkter i samverkan (Starta företag-dag, Starta företag-broschyr, nyhetsbrev och mässor).

Se vilka som arbetar på Digital kommunikation

Enklare myndighetskontakter - enhetschef Åsa Talamo

Enheten ansvarar för insatser som handlar om att förenkla företagens kontakter med myndigheter och kommuner och innefattar frågor om:

  • förvaltning
  • digital infrastruktur
  • enklare uppgiftslämnande
  • service och bemötande
  • handläggningstider
  • intern regelförenkling.

Se vilka som arbetar på Enklare myndighetskontakter

Extern användare

test