Tillväxtverket

Policyer och interna regler

Policydokument och interna regler är en del av den interna styrningen kring hur vi ska agera i olika frågor och sammanhang.

Styrdokument beslutade före 19 april 2017 kan ha andra benämningar än policy och interna regler.

Policyer uttrycker myndighetens övergripande viljeinriktning inom ett visst område. Policyer är styrande för myndighetens förhållningssätt och handlande inom ett visst område eller i en viss fråga, men innehåller i sig inte några konkreta handlingsregler.

Interna regler beskriver specifika moment eller arbetsuppgifter som alla anställda har ansvar att följa. Reglerna kan innehålla både bindande regler, så kallade ”ska-regler”, och riktlinjer som även tillåter alternativa handlingssätt.

Nedan hittar du policyer och intern regler, uppdelat på olika områden/kategorier. Här finns även vägledningar som redovisar regler för ett visst område, tillsammans med praxis och exempel på bra arbetssätt. 

Övergripande

Personal/HR

Miljö

Informationssäkerhet och It 

Förvaltnings- och kontrollsystem

Arbetssätt

Resor

Kommunikation

Upphandling

Dokumenthantering

Brott i vår stödverksamhet, gåvor, mutor och jäv

Revision

Brandskydd

Extern användare

test