Tillväxtverket

Styrande dokument

Våra interna styrande dokument består av arbetsordningar, policyer och interna regler samt planer. Styrdokument beslutade före 19 april 2017 kan ha andra benämningar.

Arbetsordningar

Arbetsordningar beskriver organisationen på en övergripande nivå.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning anger bland annat vad som är styrelsens ansvar och uppgifter, styrelsens arbetsformer, Tillväxtverkets övergripande organisation och styrelsens delegering till generaldirektören.

Generaldirektörens arbets- och beslutsordning

Generaldirektörens arbets- och beslutsordning reglerar bland annat hur myndigheten ska vara organiserad och hur ansvaret ska vara fördelat mellan olika avdelningar. Arbetsordningen reglerar också delegation av ansvar och beslut till avdelningschefer.

Arbetsordning för Tillväxtverkets personalansvarsnämnd

Chefers ersättare

Policyer och interna regler

Policyer och interna regler är en del av den interna styrningen för hur vi ska agera i olika frågor och sammanhang, till exempel representation, kommunikation och personalfrågor.

Planer

Planer är en sammanställning av tidsbundna aktiviteter för att uppnå uttalade mål. I ett plandokument kan även en strategi för att uppnå planens mål redovisas. Planer är av förhållandevis långsiktig och betydande karaktär. Planer på individnivå, t.ex. mål- och utvecklingsplaner för medarbetare, räknas inte som styrdokument.

Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategin innehåller vår långsiktiga inriktning med vision, verksamhetsidé, övergripande mål, resultatområden med mål, strategiska arbetssätt och hur vi använder våra erbjudanden. Strategin hjälper oss i den årliga planeringen och när omprioriteringar behöver göras utifrån förändrade förutsättningar.

Verksamhetsplan och budget

Utifrån våra uppgifter och uppdrag som kommer från instruktionen och det årliga regleringsbrevet tas verksamhetsplaner och budget på olika anslag fram. I verksamhetsplanen finns alla åtaganden som åligger den enskilda avdelningen och enheten. Det är bland annat utifrån verksamhetsplanen som verksamheten följs upp. Verksamhetsplaner finns framtagna på myndighets-, avdelningsnivå. På enhetsnivån tar vi fram aktivitetsplaner.

Vi planerar på hösten men budgetprocessen börjar redan i mars när vi lämnar ett treårigt så kallat budgetunderlag till regeringen med vår syn på strategiskt viktig verksamhet och resursbehov.

Programplaner

Delar av vår utåtriktade verksamhet styrs via programplaner som genomförs, följs upp och utvärderas. Programplanerna tas fram och revideras av verksamheten.