Tillväxtverket

Externa revisioner

Det utförs kontinuerligt externa revisioner av Tillväxtverkets verksamhet. Riksrevisionen reviderar årligen den statliga verksamheten inklusive Tillväxtverkets. Dessutom utför Ekonomistyrningsverket, Europeiska revisionsrätten och EU-kommissionen revisioner av de EU-stöd som Tillväxtverket förvaltar och förmedlar.

Inom enhet Intern kontroll finns ett huvudansvar för att bevaka, samordna och kvalitetssäkra myndighetens hantering av externa revisionsinsatser.

Aktuella externa revisioner:

Aktuella externa revisioner

Organisation

Revision

Granskningsområde

Status nov 2021

Riksrevisionen

Årlig granskning

Hela myndigheten

Granskning pågår

Europeiska Revisionsrätten

Effektivitetsrevision

Intermodala godstransporter

Granskning inledd

EU-kommissionen

Granskning

Statligt stöd till regionala insatser

Granskning pågår

ESV

Projektrevisioner

ERUF 9 samt ÖKS

Granskning pågår

ESV

Systemrevision

ERUF 9 samt ÖKS

Rapportfas

Riksrevisionen

Effektivitetsrevision

Statliga insatser datahallar

Granskning pågår

Riksrevisionen

Effektivitetsrevision

Regeringens omlokalisering av myndigheter

Granskning inledd

Riksrevisionen

Effektivitetsrevision

Regionala utvecklingspolitiken

Granskning pågår

(Tabellen uppdateras kvartalsvis)

Som ett stöd för hanteringen av externa revisioner på myndigheten finns en intern riktlinje som syftar till att ge en praktisk vägledning för hur myndigheten hanterar revisioner utförda av externa revisionsorgan. I riktlinjen finns ett flödesschema över de olika stegen i hanteringen med en beskrivning av de vanligast förekommande momenten och de ansvarsförhållanden som gäller.

Tillväxtverkets riktlinje för hantering av externa revisioner (länk kommer snart)

Kontakt

Sabina Andersson, Intern kontroll