Tillväxtverket

Externa revisioner

Det utförs kontinuerligt externa revisioner av Tillväxtverkets verksamhet. Riksrevisionen reviderar årligen den statliga verksamheten inklusive Tillväxtverkets. Dessutom utför Ekonomistyrningsverket, Europeiska revisionsrätten och EU-kommissionen revisioner av de EU-stöd som Tillväxtverket förvaltar och förmedlar.

Inom enhet Intern kontroll finns ett huvudansvar för att bevaka, samordna och kvalitetssäkra myndighetens hantering av externa revisionsinsatser.

Aktuella externa revisioner:

Aktuella externa revisioner (Tabellen uppdateras kvartalsvis)

Organisation

Revision

Granskningsområde

Status oktober 2022

Riksrevisionen

Årlig revision

Årsredovisning

Granskning

pågår

Europeiska Revisionsrätten

Effektivitetsrevision

Intermodala godstransporter

Granskning pågår

Riksrevisionen

Effektivitetsrevision

Regeringens omlokalisering av myndigheter

Granskning pågår

Ekonomistyrningsverket

Projektrevision

Europeiska regionala utvecklingsfonden program 1 till 9 och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Granskning pågår

Ekonomistyrningsverket

Systemrevision

Uppföljningsrevision av nyckelkrav 4 och 6

Rapportfas

Som ett stöd för hanteringen av externa revisioner på myndigheten finns en intern riktlinje som syftar till att ge en praktisk vägledning för hur myndigheten hanterar revisioner utförda av externa revisionsorgan. I riktlinjen finns ett flödesschema över de olika stegen i hanteringen med en beskrivning av de vanligast förekommande momenten och de ansvarsförhållanden som gäller.

Kontakt

Sabina Andersson, Intern kontroll

Extern användare

test