Tillväxtverket

Kontroll och revision

Här kan du läsa om revisioner samt intern styrning och kontroll som sker kontinuerligt av Tillväxtverkets verksamhet.

En övergripande text om revision, intern styrning och kontroll hittar du på sidan Om Tillväxtverket/Vårt uppdrag/Revision, intern styrning och kontroll.

Intern styrning och kontroll

Arbetet med Tillväxtverkets interna styrning och kontroll samordnas från en stabsfunktion inom avdelningen Kvalitet och kontroll. Styrelsen säkerställer att den interna styrningen och kontrollen fungerar på ett betryggande sätt.

De olika delarna i processen för intern styrning och kontroll innefattar:

 • Riskanalys
 • Kontrollåtgärder
 • Uppföljning
 • Dokumentation
 • Bedömning

Tillväxtverkets riktlinje för intern styrning och kontroll Pdf, 149.2 kB.

Mall riskvärdering Excel, 12.9 kB.

Statliga förordningar som ligger till grund för arbetet med intern styrning och kontroll.

SFS 2007:515

SFS 2007:603

Rapport om intern kontroll 2019
Styrelsen ska redovisa sin bedömning av, om myndighetens redovisning av styrning och kontroll är betryggande. Redovisningen ingår som en rapport i Tillväxtverkets årsredovisning.

Läs rapporten om intern kontroll 2019 Pdf, 224.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Internrevision

Tillväxtverkets internrevision är en oberoende och fristående funktion som arbetar på uppdrag av Tillväxtverkets styrelse. Funktionen har till uppgift att självständigt granska myndighetens interna styrning och kontroll och komma med förslag till förbättringar i verksamheten. Det finns ett revisionsutskott inom styrelsen som utgör ett stöd för internrevisorn.

Syftet med internrevisionens arbete är att granska intern styrning och kontroll samt bidra till att Tillväxtverket ska nå sina mål. Bland arbetsuppgifterna ingår att ge råd och stöd till styrelsen, GD och verksamheten i övrigt.

Läs mer om internrevisionens rapporter

Styrande regelverk

Arbetet med internrevisionen styrs av såväl svenska förordningar som internationella riktlinjer för yrkesmässig internrevision.

Ekonomistyrningsverket följer årligen upp om internrevisionen uppfyllt kraven i internrevisionsförordningen. En extern kvalitetsutvärdering utförs vart femte år och årligen görs intern kvalitetssäkring.

Internrevisionsförordningen

Internrevisionens arbetsgång

I arbetsordning för Tillväxtverkets internrevision beskrivs arbetssättet:

 • Internrevisionen utarbetar ett förslag till revisionsplan baserad på riskanalys.
 • Styrelsen beslutar om revisionsplanen.
 • Internrevisionen genomför granskningar utifrån revisionsplanen samt bistår styrelsen, Gd och verksamheten med råd och stöd.
 • Styrelsen beslutar om revisionsrapporternas eventuella handlingsplaner.
 • Granskade enheter fyller i kundnöjdhetsenkäter efter avslutad granskning.
 • Genomfört arbete under året redovisas i Internrevisionens årsrapport.
 • Internrevisionen följer upp handlingsplanerna och avrapporterar till styrelsen.

Arbetsordning för Tillväxtverkets internrevision

Externa revisioner

Det utförs kontinuerligt externa revisioner av Tillväxtverkets verksamhet. Riksrevisionen reviderar årligen den statliga verksamheten inklusive Tillväxtverkets. Dessutom utför Ekonomistyrningsverket, Europeiska revisionsrätten och EU-kommissionen revisioner av de EU-stöd som Tillväxtverket förvaltar och förmedlar.

Inom stabsfunktionen för intern styrning och kontroll finns även ett huvudansvar för att bevaka och kvalitetssäkra myndighetens hantering av externa revisionsinsatser.

 Aktuella externa revisioner

  Organisation

        Revision

      Granskningsområde

       

Status

 juni 2021

Riksrevisionen

Årlig granskning

Hela myndigheten

Granskning pågår

Europeiska Revisionsrätten

Effektivitetsrevision

Energieffektiviteten i företag

Rapportfas

EU-Kommissionen

Granskning

Statligt stöd

Granskning pågår

ESV

Projektrevisioner

ERUF 9 samt ÖKS

Granskning pågår

ESV

Systemrevision

ERUF 9 samt ÖKS

Rapportfas

Riksrevisionen

Effektivitetsrevision

Granskning statliga insatser datahallar

Granskning inledd

Riksrevisionen

Effektivitetsrevision

Granskning regionala utvecklingspolitiken

Granskning inledd

(Tabellen uppdateras kvartalsvis)

Som ett stöd för hanteringen av externa revisioner på myndigheten finns en intern riktlinje som syftar till att ge en praktisk vägledning för hur myndigheten hanterar revisioner utförda av externa revisionsorgan. I riktlinjen finns ett flödesschema över de olika stegen i hanteringen med en beskrivning av de vanligast förekommande momenten och de ansvarsförhållanden som gäller.

Tillväxtverkets riktlinje för hantering av externa revisioner