Tillväxtverket

Beslutsfattande

Hur ser de formella beslutsgångarna ut på Tillväxtverket? Fattar ledningsgruppen några beslut och var går det att läsa om vilka beslut som är fattade? De frågorna hittar du svar på här.

Styrelsen fattar beslut om verksamhetsplan, årsredovisning med mera

Vår styrelse är högsta ledning för Tillväxtverket. Den har en arbetsordning där det framgår vad styrelsen alltid ska besluta om. Det är till exempel vår verksamhetsplan, det treåriga budgetunderlag som vi skickar till regeringen varje år och årsredovisningen. Generaldirektören och ledningsgruppen tar fram förslag till styrelsen.

Internrevisorn vid myndigheten ligger organisatoriskt direkt under styrelsen. Styrelsen beslutar därför också om den plan som reglerar vad internrevisorn ska granska under verksamhetsåret.

Även andra beslut som är av strategisk betydelse för myndigheten fattas av styrelsen.

Styrelsens arbetsordning

Protokoll från styrelsens möten

Generaldirektören beslutar i frågor av "större vikt och principiell karaktär"

Utgångspunkten är att gd fattar beslut i alla frågor där inte styrelsen ska besluta - om inte beslutsfattandet är delegerat till någon annan.

Det finns en ”generalklausul” i gd:s arbetsordning som säger att gd ska besluta i frågor som är av större vikt eller av principiell karaktär för myndigheten.

Det är svårt att säga precis vilka principiella frågor det kan handla om som gd alltid ska besluta om. Någon lista över vilka frågor dessa är finns därför inte, det bedöms från fall till fall.

Dialogen mellan avdelningscheferna och gd är viktig så att gd kan ta ställning till om hon själv vill fatta beslut i en viss fråga eller om det räcker med att hon har fått information om vad som är på gång.

I en särskild delegeringsordning beskrivs vad som är delegerat. Frågor som inte tas upp i den förteckningen beslutar gd om. Indirekt framgår därför till exempel att gd alltid själv beslutar om slutrapporter till regeringen, remissvar som är särskilt viktiga (kategori 1) och upphandlingar och avtal över vissa beloppsgränser.

Gd:s arbetsordning och delegeringsordning

Gd beslutar vid veckoberedning

De formella besluten tar gd i samband med veckoberedning.


Ledningsgruppen är rådgivande till generaldirektören

Ledningsgruppen fattar inga formella beslut. Däremot ska alla ärenden som berör hela eller större delen av myndigheten beredas med ledningsgruppen för att den ska få tillfälle att lämna synpunkter. Det framgår av gd:s arbetsordning. Beredning kan ske på olika sätt. Ibland kan det räcka med e-post, andra gånger är det mer lämpligt att ärendet föredras för ledningsgruppen.  

Senaste från ledningsgruppen publiceras bland annat på startsidans nyhetsflöde som filmer från personalmöten, reportage och artiklar.