Tillväxtverket

Intern styrning och inriktning

Med utgångspunkt i regeringens styrsignaler har vår styrelse på förslag från ledningsgruppen beslutat om en struktur för vår interna styrning. Den består av vision, verksamhetsidé, ett övergripande mål och sex stycken resultatområden med mål.

Bild över styrstruktur

Våra uppdrag

Här beskrivs vår verksamhet och uppdrag.

Verksamhetsstrategi

Styrstrukturen beskrivs i vår långsiktiga verksamhetsstrategi. Den tydliggör också bland annat vår roll inom näringspolitik och regional tillväxtpolitik, vilka våra kunder är och hur vi möter deras behov.

Vår verksamhetsstrategi

Vision och verksamhetsidé

Både vision och verksamhetsidé tydliggör att företagen är vår kund och att vi verkar inom näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken. Vår verksamhetsidé uttrycker hur just Tillväxtverket ska bidra till visionen.

Vision och verksamhetsidé

Övergripande mål och resultatområden med mål

Vi har ett övergripande mål för verksamheten och sex resultatområden.

Övergripande mål och resultatområden

Erbjudanden

Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering

Våra erbjudanden

Årlig planering och budgetprocess

I den årliga verksamhetsplaneringen och budgetprocessen tar ledningsgruppen ställning till vilka verksamheter som är särskilt strategiskt viktiga för att vi ska nå våra mål och hur våra resurser ska användas.

Planering och uppföljning

Styrande dokument

De interna styrdokumenten utgörs av arbetsordningar, policies och interna regler och planer.

Styrande dokument

Extern användare

test