Tillväxtverket

Tillstånd idag och riktning framåt

För att vara myndighet i takt med tiden har vi tre områden i fokus. De står för tre tydliga förflyttningar för oss som myndighet att göra, för att både möta omvärldsutmaningar och utveckla vårt interna arbete. De hänger ihop, och förstärker varandra.

Här beskrivs det nuläge som vi har idag, och den målbild som vi strävar mot som myndighet.

mål

SKAPA. Vi agerar på vår kunskap.

Illustration över hubben skapa

Mål 2024

Vi skapar och sprider kunskap som vi själva och andra kan agera på. Vi vet vilka insatser som skapar mest värde, och ger effekt för våra kunder. Vår samlade kunskap och vårt engagemang efterfrågas mer än någonsin.

Tillstånd 2019

Det blir allt viktigare med en samlad kunskap om vad som driver samhällsutvecklingen för att kunna ge förslag på insatser. Idag saknas möjligheter att samla och analysera data från olika perspektiv, och koppla samman olika källor. Vi saknar också systematik och lärande i vår uppföljning och utvärdering. Vi behöver kontinuerligt stärka kunskapsutvecklingen inom myndigheten.

SMART. Vi har enkla och smarta processer.

illustration över smart

Mål 2024

Vi har metoder, processer och verktyg som gör det enkelt både för våra medarbetare och våra partners. Vi har ordning och reda samt processer och metoder för att kunna leverera effektivt och med kvalitet. Vi använder data som en strategisk resurs.

Tillstånd 2019

Vi behöver leverera mer på kortare tid, samtidigt som förutsättningarna ständigt ändras. Det förutsätter smidiga interna processer. Vi behöver förenkla vår interna administration, och verktygen kan bli smartare. Vi behöver också få tydlighet kring former för beslut, övergripande processer och gemensamma prioriteringar. Våra samlade resurser kan nyttjas bättre genom att stärka helhetssyn, och minska onödig osäkerhet kring våra processer. Vi behöver nyttja potentialen i att digitalisera och automatisera i högre utsträckning.

SAMARBETE. Vi fungerar som en partner.

illustration över samarbete hubb

Mål 2024

Vi samarbetar för att lyckas med vårt uppdrag, och drar nytta av vår samlade kompetens. Vi har de bästa förutsättningarna för att se kundens faktiska behov, och utifrån det våga testa nytt för att förbättra och förenkla. Vi ser kunden som en partner.

Tillstånd 2019

Vi har många olika samarbeten och gränsytor. Men våra kunder som söker stöd hos oss uppfattar oss inte alltid som lyhörda eller flexibla. Det ska vi ändra på. Vi behöver också bli bättre på att samarbeta internt - se helheter, våga ifrågasätta och få ihop olika initiativ. Vi behöver kraftsamla kring de resurser vi har. Vi behöver göra det enklare att arbeta i team, över kompetenser och mellan enheter.