Tillväxtverket

Om utvecklings-strategin

På Tillväxtverket har vi över en miljon anledningar att gå till jobbet varje dag. Över en miljon drömmar att slå följe med. Över en miljon företag där fler vill, kan och vågar. Det vi gör påverkar Sveriges framtid. Vi arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.

Ett komplext uppdrag i en föränderlig tid

Vi har ett komplext uppdrag, och omvärlden förändras snabbt. Världen krymper, marknader växer, och konkurrensen ökar om människor och kapital. Städernas befolkning ökar mer än landsbygdens. Digitaliseringen förändrar hur jobb, varor och tjänster skapas och sprids. Och vårt konsumtionssamhälle ställs emot klimatförändringar.
Detta påverkar oss alla: som länder, samhällen, företag och individer - och som myndighet. För att framtidssäkra oss, och för att fortsätta vara relevanta behöver vi lyfta blicken och fortsätta att utvecklas.

Vi behöver förflytta oss

Vi behöver hitta nya vägar för att skapa och sprida vår kunskap, hitta smartare sätt att jobba för att vara effektiva, och utveckla våra samarbeten – både internt och externt. Genom att göra det enklare att både utvecklas här, och utvecklas med oss, ger vi Sverige de bästa förutsättningarna. Så skapar vi tillväxt i en ny tid.

Mål

Här kan du läsa mer om målen, och vad som ska göras för att nå dit.

Skapa smart samarbete

Bakgrund

För att lyckas i vårt uppdrag och nå våra mål behöver verksamheten kontinuerligt utvecklas på ett målmedvetet och systematiskt sätt. Då kan vi möta nya krav och ta tillvara på de möjligheter som samhällsutvecklingen innebär.

Styrelsen prioriterar vårt inre liv

Under 2018 och 2019 har Tillväxtverkets styrelse identifierat resultatområdet Modern myndighet som viktigt. Delmålen är att vi ska vara en attraktiv arbetsplats, och ha arbetsprocesser som är enkla och smarta (se mer nedan). Målen ger vägledning och i strategin konkretiserar vi ytterligare vad det innebär att vara en modern myndighet och hur ser vi till att ständigt vara det.

GD-stab har samordnat och lett arbetet

Under våren och hösten 2018 fördes en diskussion i chefs- och ledningsgrupp om utvecklingen av verksamheten. Samtalen visade på stor samstämmighet i att vi behöver en gemensam riktning – var står vi idag, och vart vi ska. GD och ledningsgruppen gav GD-staben hösten 2018 i uppdrag att ta fram en utvecklingsstrategi. 

Syftet med strategin

Det övergripande syftet med strategin är att skapa förändringskraft i organisationen och skapa en gemensam kraftsamling kring vår utvecklingsresa – ge en riktning för vart vi är på väg och hur vi tar oss dit.

Strategin ska även tydliggöra en röd tråd mellan de myndighetsövergripande initiativ som pågår. I genomförandet ska strategin utgöra ett stöd för chefer och medarbetare i utvecklingen av verksamheten, och ge stöd i prioritering av nya utvecklingsinitiativ.

Resultatområdet Modern myndighet

Den verksamhetsstrategi som Tillväxtverkets styrelse har beslutat ger den långsiktiga inriktningen för vårt arbete. Med utgångspunkt i vår vision, verksamhetsidé och övergripande mål genomför vi verksamhet inom sex resultatområden. För varje resultatområde finns mål som styr vilken verksamhet som ska ges särskilt hög prioritet. Ett av resultatområdena är Modern myndighet. Övergripande mål för 2019 beskrivs såhär:  

Kompetens och effektiva arbetssätt är förutsättningar för att vi ska nå våra mål Tillväxtverkets medarbetare är en förutsättning för verksamhetens framgång. För att nå målen inom övriga resultatområden behöver vi attrahera kompetenta personer i hela landet och ha arbetssätt och processer som är enkla och effektiva. Den verksamhet som vi genomför inom resultatområdet modern myndighet gör det inspirerande och intressant att jobba på Tillväxtverket. Det ger också ett bra och kostnadseffektivt genomförande till nytta för våra kunder.

Våra strategiska arbetssätt handlar om att vara en myndighet i tiden. I linje med vår varumärkesplattform ska vi ska agera lyhört, kunnigt och handlingskraftigt.

Vi gör oss kända som en kunskapsmyndighet som agerar snabbt på förändringar i omvärlden, tar tillvara innovationskraft och vågar testa för att förnya, förbättra och förenkla för kunden.

Underlagsrapporter och utgångspunkter för strategins innehåll

Under hösten 2018, påbörjades arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi för myndigheten. Inom ramen för det arbetet har två underlagsrapporter tagits fram, en invärldsanalys och en omvärldsanalys. Du kan läsa mer om dessa här.