Tillväxtverket

Krav på åter­rapportering

Här hittar du en förteckning över de återrapporteringskrav som regeringen har ålagt oss i årets regleringsbrev.

Redovisningen av återrapporteringskraven skiljer sig åt.

  • I de fall särskilda datum står utskrivna ska en särskild rapport skickas in enligt fastställda datum.
  • Vissa av återrapporteringskraven har inte särskilda rapporteringsdatum. Dessa ska redovisas i myndighetens årsredovisning.
  • I de fall återrapporteringskravet ska redovisas "i anslutning till/i samband med årsredovisningen", ska en särskild rapport skickas in i samband med vår leverans av årsredovisning (vilken sker årligen senast den 22 februari).

Återrapporteringskrav

Ansvarig avdelning

1.1 Tillväxtverket ska redovisa genomförda insatser för att främja affärsutveckling hos små och medelstora företag genom förberedelse för internationalisering samt hur myndigheten arbetar för att utveckla sina tjänster, sin information och kommunikation för att möta behoven hos växande företag, i synnerhet unga snabbväxande företag med internationell potential.

Kunskapsutveckling 

1.2 Tillväxtverket ska redovisa hur myndigheten arbetar för att främja en mångfald av företag och företagare avseende nystart och utveckling samt företagens tillväxt.

Företag

1.3 Tillväxtverket ska redovisa vilka insatser myndigheten har genomfört för att nyanlända kvinnor och män ska kunna starta företag samt för att kunna förbättra matchning mellan företags kompetensbehov och nyanlända kvinnors och mäns kompetens, erfarenhet och intressen.  

Företag

1.4 Tillväxtverket ska redovisa vilka insatser som myndigheten har genomfört inom turism samt kulturella och kreativa näringar i alla delar av landet inklusive landsbygder samt en bedömning av resultatet av dessa.  

Företag

2.1 Tillväxtverket ska redovisa förslag och genomförda åtgärder för att öka måluppfyllelsen för de mål som regeringen aviserat för förenklingsarbetet enligt  budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24 avsnitt 3.8.2). Redovisningen ska ske i anslutning till årsredovisningen.

Förenkling

2.2 Tillväxtverket ska redovisa förslag och genomförda åtgärder för att konsekvensutredningarnas kvalitet ska höjas. I arbetet bör Tillväxtverket bland annat ta med sig slutsatser från Regelrådets arbete, erfarenheter från arbetet med konsekvensutredningar på EU-nivå och OECD samt rekommendationer från utredningen med uppdrag att analysera om ett stort antal olika ikraftträdandedatum för författningar som påverkar företag utgör problem för företagen och deras verksamhet (N 2015:F). Redovisningen ska ske i anslutning till årsredovisningen.  

Förenkling

2.3 Tillväxtverket ska redovisa de insatser som myndigheten har genomfört för att driva och utveckla företagsportalen verksamt.se samt de insatser som myndigheten har genomfört för att minska och förenkla uppgiftslämnandet för företag. De medel som har använts till dessa ändamål ska redovisas på anslagsnivå.

Förenkling

3.1 Regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service. Rapportens innehåll ska utformas i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). En delredovisning avseende 2016 ska lämnas senast den 18 april 2017 och en slutrapport ska, med ändring av vad som angetts i tidigare regleringsbrev dnr N2015/08958/FF m.fl., lämnas senast den 30 juni 2017 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Motsvarande ska göras för 2017. En delredovisning ska då lämnas senast den 18 april 2018 och en slutrapport ska lämnas senast den 29 juni 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).  

Företag

3.2 En sammanställning av redovisningar om hållbart regionalt tillväxtarbete från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och samtliga länsstyrelser inom ramen för återrapporteringar och uppdrag i villkorsbeslut respektive regleringsbrev för 2016 och 2017. Redovisningen för 2016 ska utformas i enlighet med ovan och lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 april 2017. Redovisningen för 2017 ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 april 2018.    

Regioner

3.3 En samlad återrapportering av insatser inom området tillgänglighet till kommersiell service för företag och medborgare i serviceglesa områden. I detta ingår att redovisa hur myndigheten har främjat tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service samt hur myndigheten i sin roll som nationell stödmyndighet har arbetat med insatser för att utveckla lokal service inom ramen för landsbygds- programmet för Sverige 2014–2020. Årliga redovisningar samt slutrapportering av pågående särskilda uppdrag ska samordnas med och ingå i denna rapport. Vidare ska myndigheten sammanställa och kommentera redovisningar från länsstyrelser, eller i förekommande fall berörda landsting, Gotlands kommun samt samverkansorganet i Kalmar län. En samlad redovisning för 2016 ska, med ändring av vad som angetts i tidigare regleringsbrev dnr N2015/08958/FF m.fl., utformas i enlighet med ovan och lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 april 2017. En samlad redovisning för 2017 ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 april 2018. 

Regioner

3.4 Avrapportering av regionalfondsprogram inklusive territoriella samarbetsprogram för gränsregionalt och transnationellt samarbete för programperioderna 2007–2013 respektive 2014–2020 enligt bilaga 2.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Flera olika rapporteringar med olika rapporteringsdatum).

Kunskapsutveckling

4.1 Tillväxtverket ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 18 januari
den 17 februari
den 3 maj
den 31 juli
den 25 oktober 2017.

Tillväxtverket ska även, efter samråd med Nämnden för hemslöjdsfrågor, lämna prognoser för utgifter avseende nämndens verksamhet.

Tillväxtverket ska lämna prognoser för åren 2017–2022 för utbetalningar avseende de regionala strukturfondsprogrammen perioden 2014–2020 och det nationella regionalfondsprogrammet perioden 2014–2020. Myndigheten ska även, med undantag för den 18 januari 2017 och den 3 maj 2017, lämna prognoser avseende inbetalning av medel från Europeiska kommissionen. Prognoserna för inbetalningarna ska sträcka sig till och med 2022 och vara fördelade på budgetår. Av redovisningen ska framgå hur prognoserna är framtagna, eventuella antaganden samt grad av osäkerhet.

Förvaltning

4.2 Tillväxtverket ska lämna följande redovisningar senast den 3 maj 2017 per den 31 mars 2017, den 25 oktober 2017 per den 30 september 2017 och den 19 februari 2018 per den 31 december 2017.

En redovisning av utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande, en prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden kommer att fördela sig på åren 2018–2024 samt en prognos över totalt åtagande 2017.

 

Redovisningen avser anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv samt anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Redovisningen avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ska omfatta uppgifter från
Tillväxtverket, länsstyrelserna, landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län, Gotlands kommun samt samverkansorganen i Södermanlands, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län.

Förvaltning

4.3 Tillväxtverket ska senast den 31 juli och den 25 oktober 2017 redovisa beslut och utbetalningar avseende förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar och förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Redovisningen ska omfatta beslut och utbetalningar från Tillväxtverket, berörda länsstyrelser, samverkansorganet i Kalmar län samt de landsting som har regionalt utvecklingsansvar.

Förvaltning