Tillväxtverket

Interna styrdokument

Våra interna styrdokument består av arbetsordningar, policyer och interna regler samt planer. Styrdokument beslutade före 19 april 2017 kan ha andra benämningar. Interna regler om interna styrdokument hittar du häröppnas i nytt fönster.

Arbetsordningar

Arbetsordningar beskriver organisationen på en övergripande nivå.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning anger bland annat vad som är styrelsens ansvar och uppgifter, styrelsens arbetsformer, Tillväxtverkets övergripande organisation och styrelsens delegering till generaldirektören.

Tidigare arbetsordningar

Se tidigare arbetsordningar som delvis är gällande fortfarandePDF

Generaldirektörens arbets- och beslutsordning

Generaldirektörens arbets- och beslutsordning reglerar bland annat hur myndigheten ska vara organiserad och hur ansvaret ska vara fördelat mellan olika avdelningar. Arbetsordningen reglerar också delegation av ansvar och beslut till avdelningschefer.

Tidigare arbetsordningar

Se tidigare arbetsordningar som delvis är gällande fortfarande.PDF

Tillväxtverkets personalansvarsnämnd

Arbetsordning för Tillväxtverkets personalansvarsnämndPDF

Avdelningarnas arbetsordning

Avdelningarna kan sedan i sin tur ha en arbetsordning som tydliggör de ingående enheternas ansvarsområden.

Delegeringsförteckning

Interna regler om delegeringsförteckningen hittar du häröppnas i nytt fönster.

Ersättare vid chefs frånvaro

Interna regler om förteckningen över ersättare vid chefers frånvaro hittar du häröppnas i nytt fönster.

Policyer och interna regler

Policyer och interna regler är en del av den interna styrningen för hur vi ska agera i olika frågor och sammanhang, till exempel representation, kommunikation och personalfrågor.

Planer

Planer är en sammanställning av tidsbundna aktiviteter för att uppnå uttalade mål. I ett plandokument kan även en strategi för att uppnå planens mål redovisas. Planer är av förhållandevis långsiktig och betydande karaktär. Planer på individnivå, t.ex. mål- och utvecklingsplaner för medarbetare, räknas inte som styrdokument.

​​Verksamhetsstrategi och prioriteringar

Verksamhetsstrategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder, hur vi använder våra tre verktyg och vilka våra arbetssätt ska vara. Prioriteringarna anger vilka områden som vi ska ge särskild uppmärksamhet i verksamhetsplaneringen och ses över årligen.

Verksamhetsplan och budget

Utifrån våra uppgifter och uppdrag som kommer från instruktionen och det årliga regleringsbrevet tas verksamhetsplaner och budget på olika anslag fram. I verksamhetsplanen finns alla åtaganden som åligger den enskilda avdelningen och enheten. Det är bland annat utifrån verksamhetsplanen som verksamheten följs upp kvartalsvis. Verksamhetsplaner finns framtagna på tre nivåer myndighets-, avdelnings- och enhetsnivå.

Vi verksamhetsplanerar på hösten men budgetprocessen börjar redan i mars när vi lämnar ett treårigt så kallat budgetunderlag till regeringen med vår syn på strategiskt viktig verksamhet och resursbehov.

Programplaner

Delar av vår utåtriktade verksamhet styrs via programplaner som genomförs, följs upp och utvärderas. Programplanerna tas fram och revideras av verksamheten.