Tillväxtverket

Inriktning och strategi

Vår inriktning är samlingsnamnet för de övergripande mål, strategier och prioriteringar som är våra gemensamma ledstjärnor. De uttrycker vad vi ska göra, varför och på vilket sätt.

Idag har Sverige drygt en miljon företag, allt från enmansföretag till koncerner. De är avgörande för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle – de skapar sysselsättning, tillväxt och framtidstro. Men konkurrensen är global och utmaningarna många.

Därför är det vårt jobb att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla typer av företag att komma igång, växa och bli framgångsrika. Vi lyssnar in behov, söker lösningar och utvecklar kunskap som vi använder och sprider. Vi skapar dynamiska nätverk där företag och regioner kan dela erfarenheter. Vi stärker den regionala tillväxten genom strategiska investeringar.

Det innebär att vi varje dag öppnar dörrar och river barriärer för att skapa ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar.

Vision och verksamhetsidé

Vi har en vision som talar om vilket framtida "tillstånd" vi vill uppnå i Sverige. Vår verksamhetsídé uttrycker Tillväxtverkets roll och uppgift på vägen mot visionen.

Både vision och verksamhetsidé tydliggör att företagen är vår kund och att vi verkar inom näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken.

Vision och verksamhetsidé

Mål

Målbilden säger i vilken riktning vi ska arbeta i ett längre tidsperspektiv.

I vårt årliga regleringsbrev finns det mål för vår utåtriktade verksamhet. Vi har också interna mål för hur vi ska arbeta för att nå de resultat vi vill se.

Målbild och mål i regleringsbrevet

Våra interna mål är:

  • Vi ska ha en effektiv verksamhet
  • Vi ska säkerställa att vi följer gällande rätt och förpliktelser
  • Vi ska vara en attraktiv arbetsplats

Strategi och prioriteringar

Verksamhetsstrategin talar om vilken roll Tillväxtverket har och vad vi erbjuder våra kunder. Den säger också hur vi använder våra tre verktyg nätverk, kunskap och finansiering och vilka våra arbetssätt ska vara.

Strategi

Prioriteringarna är de områden som vi ska ge särskild uppmärksamhet i verksamhetsplaneringen och ses över årligen.

Prioriteringar

En myndighet med tiden

Vi har kunden i fokus. Vi vet vad företagen behöver och agerar snabbt på förändringar i omvärlden. Vi är självklart digitala. Vi tar tillvara innovationskraft och vågar testa för att förnya, förbättra och förenkla för kunden. Alla medarbetare är en förutsättning för verksamhetens framgång och vi attraherar kompetenta personer i hela landet.