Tillväxtverket

Brandskydd och utrymning

Här finns information om brandskydd och utrymning för Stockholm och Östersund.

Om brand utbryter

 • Rädda dem som är i uppenbar fara
 • Larma ring 112 (Räddningstjänsten)
 • Varna övriga som hotas av branden
 • Släck om det bedöms möjligt
 • Stäng dörrar
 • Utrym via närmaste utrymningsväg. Använd inte hissarna.

Gå sedan till återsamlingsplatsen för ditt kontor.

Stockholm

Återsamlingsplats

Återsamlingsplatsen är korsningen Södermalmshallen/Västgötagatan 1, vid vändplanen utanför restaurang Usine.

Gröna skyltar visar vägen vid utrymning

Alla våningsplan har skyltade utrymningsvägar. Skyltarna är gröna, lysande och alltid tända, även vid strömavbrott.

OBS! Hissarna får inte användas vid brand och utrymning. Om brand utbryter går hissarna till entréplan och släpper av eventuella passagerare.

Utrymningsplaner hittar du nedan samt vid alla trapphusdörrar.

Utrymningsplan Plan 3PDF

Utrymningsplan Plan 4PDF

Utrymningsplan Plan 5PDF

Utrymningslarm varnar – men vi ska ringa 112

I lokalerna finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm. Signal för utrymning ges via siren.

Utlöst brandlarm går som regel till Vasakronan och COOR, men inte till Räddningstjänsten. Det är därför vi ska larma Räddningstjänsten via telefon 112.

I tre fall går dock brandlarmet direkt till Räddningstjänsten:

 • Vid brand i huvudentrén.
 • Om en sprinkler är utlöst.
 • Vid brand i telerummet där brandcentralen finns.

Du kan själv utlösa utrymningslarmet med hjälp av röda tryckknappar som är placerade vid utrymningsvägarna på alla plan. Knapparnas placering framgår av utrymningsplanerna.

Kommer du inte ut - kalla på hjälp i hisshallen

I mittrapphusets hisshall (plan 3 - 5) finns en tryckknapp med tvåvägskommunikation för att kalla på hjälp vid evakuering.

Larm därifrån vidarekopplas till en kontrollpanel för brandskydd i entrén till Västgötagatan 5, där anropet kvitteras av Räddningstjänsten. ”Kvittens” visas på anropsapparatens display och därefter hjälper Räddningstjänsten den nödställde.

Sprinklers i alla tak

I lokalernas tak finns en heltäckande automatisk vattensprinkleranläggning. Vid utlöst sprinkler går larm direkt till Räddningstjänsten.

Ett sprinklerhuvud består av en glastub som brister vid 68 grader Celsius, eller vid skadegörelse. Då startar vattenspridning från aktuellt sprinklerhuvud.

Brandceller hindrar spridning

Fastigheten är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade bjälklag, väggar och dörrar.

I huvudsak är varje hyresgästlokal, trapphus, hiss- och installationsschakt, förråd, garage, fläktrum och avfallsrum egna brandceller.

Dörrar i brandcellsgränser stängs automatiskt vid brand och får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt.

Brandutrustning på alla plan

Handbrandsläckare och brandfiltar finns på alla plan och är utmärkta på utrymningsplanerna.

Dessutom finns en evakueringsmadrass i mittrapphuset (ljusgården) på plan 4. Madrassen kan användas för snabb och säker evakuering av personer som inte själv kan ta sig ut, till exempel en person med nedsatt rörelseförmåga.

Systematiskt brandskyddsarbete – vårt ansvar

Som hyresgäst ska vi bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). I det ingår exempelvis ansvar för utrymningsrutiner, utrymningsplaner, fria utrymningsvägar, brandskyddsorganisation, personalinformation, utbildning och brandskyddsutrustning.

Brandskyddsorganisation

Ytterst ansvarig

Generaldirektören är ytterst ansvarig för brandskyddet inom myndigheten.

Brandskyddsansvarig

Ulf Eriksson är brandskyddsansvarig inom myndigheten. Hans uppgift är att samordna, planera, utföra och följa upp det systematiska brandskyddsarbetet inom hela verksamheten.

Brandskyddskontrollant

Annica Thörner är brandskyddskontrollant för kontoret i Stockholm. Hennes uppgift är att samordna och bedriva det systematiska brandskyddsarbetet på Stockholmskontoret och rapportera fel och brister till brandskyddssamordnaren.

Brandskyddskontrollanten ansvarar även för återsamlingsplatsen och för rapportering till Räddningstjänsten.

Utrymningsledare

Utrymningsledarna hjälper till vid utrymning genom att söka av sitt närområde och rapporterar till brandskyddskontrollanten på återsamlingsplatsen.

Utrymningsledare:

 • Andreas Backfolk
 • Susanne Jansson
 • Lena Hallstensson
 • Cecilia Ankarstig
 • Annica Thörner
 • Britta Boström (Svenska ESF-rådet)

Östersund

Vårt brandlarm är direktkopplat till SOS Alarm.

återsamlingsplats

Vid ett utrymningslarm ska du följa nedanstående instruktioner:

 • Ta dig ut via närmaste nödutgång till vår återsamlingsplats. Platsen är markerad med skylt (se bilden) och finns på bilparkeringen rakt fram från yttre entrén.
 • Tala om för ledaren för återsamlingsplatsen att du finns där.
 • Vänta på uppsamlingsplatsen till dess att ledaren för uppsamlingsplatsen säger att det är klart att gå tillbaka.

Om du är utrymningsledare

En utrymningsledare tar väskan märkt med "ledare för uppsamlingsplats" som finns i receptionen, tar på reflexvästen och gör följande:

 1. Söker av receptionens avsökningsområde.
 2. Går ut till återsamlingsplatsen.
 3. Tar emot information från övriga utrymningsledare och medarbetare.
 4. Tar emot personal från Räddningstjänsten och lämnar en lägesrapport.

Övriga utrymningsledare tar en brandskyddsväska, tar på reflexväst och:

 1. Söker av den del av lokalen där de befinner sig.
 2. Uppmanar alla att gå ut till uppsamlingsplatsen.
 3. Tar sig ut till återsamlingsplatsen och rapporterar till ledaren för återsamlingsplatsen.

 Viktigt att veta/tänka på

 • Utrymningslarmet är kopplat till Räddningstjänst, men inte till fastighetsägare.
 • Vi på Tillväxtverket ska aldrig stänga av ett utrymningslarm.
 • Det är inte vårt ansvar att söka av de andra lokalerna i huset.

---------------------------------------------------------------------------

Utrymningslarm

Det finns utrymningslarm på varje våningsplan som ger ljudsignaler.

Utrymningsvägar

Alla våningsplan har skyltade utrymningsvägar och du hittar utrymningsplaner vid alla in/utgångar.

Brandorganisation

Ytterst ansvarig

Generaldirektören är ytterst ansvarig för brandskyddet inom myndigheten.

Brandskyddsansvarig

Ulf Eriksson är brandskyddsansvarig inom myndigheten. Hans uppgift är att samordna, planera, utföra och följa upp det systematiska brandskyddsarbetet inom hela verksamheten.

Brandskyddskontrollant

Ewa Sundberg är brandskyddskontrollant för kontoret i Östersund. Hennes uppgift är att samordna och bedriva det systematiska brandskyddsarbetet på Östersundskontoret och rapportera fel och brister till brandskyddsansvarig.

Utrymningsledare

Utrymningsledarna hjälper till vid utrymning enligt beskrivning ovan. De har dessutom till uppgift att identifiera ev. brandrisker i lokalerna. Gruppen är utbildad och vet hur brandsläcknings­utrustningen fungerar.

Utrymningsledare:

 • Pär Ove Bergquist
 • Rigmor Söderberg
 • Robert Berggren
 • Mårten Sandström
 • Klas Fritzon
 • Andreas Hallberg
 • Ulrika Kämpe
 • Johan Thorell

Innehållsansvarig: Ewa Sundberg

Malmö

Återsamlingsplats

Återsamlingsplatsen ligger på Östra Promenaden 5, vid bron till höger om man går ut från huvudentrén.

Gröna skyltar visar vägen vid utrymning

Alla våningsplan har skyltade utrymningsvägar. Skyltarna är gröna, lysande och alltid tända, även vid strömavbrott.

Det finns tre nödutgångar:

 • Nödutgång 1 – Huvudentrén
 • Nödutgång 2 – Personalingång
 • Nödutgång 3 – Bakre trapphus, Aktiv zon

Brandsläckare

Brandsläckare finns på sju platser i lokalerna. De är utmärkta på utrymningsplanerna nedan.

Utrymningsplaner

Utrymningsvägar, nödutgångar och brandsläckare är utmärkta på utrymningsplanerna. Utrymningsplanerna hittar du här, samt på skyltar vid respektive yta:

Utrymningsplan HuvudentréPDF

Utrymningsplan Aktiv zonPDF

Utrymningsplan MellanzonPDF

Utrymningsplan PersonalentréPDF

Utrymningsledare hjälper till

I varje zon finns en utrymningsväska som brandskyddskontrollanten tar med sig till uppsamlingsplatsen. Brandskyddskontrollanten bär reflexväst som återfinns i utrymningsväskan.

Utrymningsledare hjälper till vid utrymning genom att söka av sitt närområde och rapporterar till brandskyddskontrollanten på återsamlingsplatsen.

Utrymningsledare

 • Eva Hejdeman
 • Jahangir Kaisar
 • Richard Petersson
 • Katarina Isacsson
 • Jörgen Örnling
 • Sara Persson

Systematiskt brandskyddsarbete – vårt ansvar

Som hyresgäst ska vi bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). I det ingår exempelvis ansvar för utrymningsrutiner, utrymningsplaner, fria utrymningsvägar, brandskyddsorganisation, personalinformation, utbildning och brandskyddsutrustning.

Brandskyddsorganisation

Ytterst ansvarig

Generaldirektören är ytterst ansvarig för brandskyddet inom myndigheten.

Brandskyddssamordnare

Ulf Eriksson är brandskyddssamordnare inom myndigheten. Hans uppgift är att samordna, planera, utföra och följa upp det systematiska brandskyddsarbetet inom hela verksamheten.

Brandskyddskontrollant

Emily Hurtig är brandskyddskontrollant för kontoret i Malmö. Hennes uppgift är att samordna och bedriva det systematiska brandskyddsarbetet och rapportera fel och brister till brandskyddssamordnaren.

Utrymningsledare

Utrymningsledarna hjälper till vid utrymning genom att söka av sitt närområde och rapporterar till brandskyddskontrollanten på återsamlingsplatsen. Utrymningsledarna listas undre rubriken "Utrymningsledare hjälper till" ovan.

Innehållsansvarig: Emily Hurtig