Tillväxtverket

Lär känna vår verksamhet

Tillväxtverkets verksamhet är bred och mångfacetterad med en tydlig kärna: Vi arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.

På denna sida hittar du information och länkar till andra sidor på tillvaxtverket.se. Tillsammans hoppas vi att de ger dig några viktiga nycklar till att lära känna vår verksamhet.

Tre företagare skrattar och tittar på en datorskärm

Övergripande

Våra målgrupper och ämnen

Du har mycket att vinna på att ha en överblick av hela verksamheten. Många områden går in i varandra och kanske finns det möjligheter till samverkan där du minst anar det.

På tillvaxtverket.se finns flera vägar in till vår verksamhet. Högt upp på den externa startsidan kan du söka via tre målgruppsingångar:

  • För dig som driver företag
  • För dig som arbetar med regional utveckling
  • För andra aktörer

Utifrån startsidan kan du botanisera i vår verksamhet utifrån sex ämnen där Tillväxtverket har en viktig uppgift att fylla: Affärsutveckling, Digitalisering, Förenkling, Kompetensförsörjning, Regional kapacitet och Starta företag.

Gå till den externa startsidan på tillvaxtverket.se

Ämnesindelningen på den externa startsidan liknar - men är inte identisk med – vår indelning i så kallade resultatområden. Resultatområdena är en del av vår interna styrning som du kan läsa om under boxen ”Organisation” här på sidan Nyanställd. Informationen om resultatområden finns på sidan Mål- och resultatområden.

Gå till sidan Mål- och resultatområden

Vår roll och våra erbjudanden

I det mesta vi gör är samverkan med andra aktörer en förutsättning för framgång. I varje insats identifierar vi vilka vi behöver samverka med. Det kan handla om allt från andra myndigheter till intresseorganisationer.

Vi har både nationell överblick och regional närvaro. Vi har fokus på både företag och regioner. Tillsammans ger detta oss en unik roll i arbetet med många frågor.

Tillväxtverkets insatser består ofta av en kombination av kunskap, nätverk och finansiering. Vi kallar det för våra erbjudanden.

Att kombinera erbjudandena på rätt sätt är ofta avgörande för att nå maximal effekt. Läs mer på sidan Våra erbjudanden.

Gå till sidan Våra erbjudanden

Kunskap är inte alltid ett konkret erbjudande i alla insatser - men ingen insats utformas utan kunskap om svenskt näringsliv och de utmaningar och möjligheter som företag och regioner står inför.

Undersökningen Företagens villkor och verklighet är en av våra viktigaste kunskapskällor. Du kan ta del av denna – och annan viktig statistik om företag, regional utveckling och turism – under ingången Statistik här på tillvaxtverket.se

Gå till ingången Statistik

Vi gör nytta direkt och på lång sikt

Vissa av Tillväxtverkets insatser ger direkt nytta för företag, andra skapar förutsättningar för regioner och företag att möta framtidens utmaningar.

Verksamt.se ger till exempel direkt nytta för många företag varje dag. Här finns service och information från flera myndigheter på samma plats. Allt för att göra det enklare att starta och driva företag. Läs mer på sidan Starta eget företag.

Gå till sidan om Verksamt

Vår löpande dialog med regionerna om den regionala tillväxtpolitiken är ett exempel på verksamhet med framtidens utmaningar i centrum. Dialogen, och det samarbete som byggs utifrån denna, utgår ifrån varje regions specifika behov och förutsättningar.

Mer information om det regionala tillväxtarbetet finns på Sidorna Regionalt tillväxtarbete och Utvecklingsansvariga aktörer.

Mer om Tillväxtverkets samarbete med regionerna kan du läsa på sidan Samordning och uppföljning.

Gå till sidan Regionalt tillväxtarbete

Gå till sidan Utvecklingsansvariga aktörer

Gå till sidan Samordning och uppföljning

EU finansierar en stor del av vår verksamhet

Tillväxtverkets största enskilda uppdrag - utöver stödet till korttidsarbete - är att bidra till att EU-medel investeras i projekt för regional tillväxt och sysselsättning.

Denna verksamhet är viktig att lära känna även för dig som jobbar med verksamhet som finansieras av nationella medel – allt för att vi ska samverka när det går och använda våra totala resurser på bästa sätt.

Tillväxtverkets EU-verksamhet är främst kopplat till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Sidan EU i Sverige ger dig en bra första ingång till hur EU-medel används i Sverige och Tillväxtverkets roll i arbetet. Missa inte den animerade filmen som ligger högt upp på sidan – den ger dig en överblick på drygt 2 minuter.

Från sidan EU i Sverige kan du också klicka dig vidare och läsa om EU-programmens resultat i Sverige och om hur vi jobbar tillsammans med myndigheter som förvaltar andra EU-fonder.

Gå till sidan EU i Sverige

Vi får våra uppdrag av regeringen

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vår verksamhet styrs av regeringens instruktion och årliga regleringsbrev – och av särskilda uppdrag som kommer under året.

Du hittar den aktuella instruktionen och det aktuella regleringsbrevet på sidan Uppdrag.

Gå till sidan Uppdrag

Alla pågående uppdrag, oavsett hur vi har fått dem, listas på sidan Pågående uppdrag.

Gå till sidan Pågående uppdrag

Tillväxtverket redovisar sitt arbete till regeringen på olika sätt. Den senaste årsredovisningen kan ge dig en bra överblick av det år vi har lämnat bakom oss. Ska du lära känna en specifik verksamhet kan du leta efter just denna information i flera årsredovisningar.

Årsredovisningarna hittar du på sidan Publikationer.

Gå till sidan Publikationer

Kanske finns det också mer utförliga rapporter från avslutade program som kan vara av intresse. Ta hjälp av dina närmaste kollegor.

Mer om hur vi arbetar

Vi har löpande och tidsbegränsade uppdrag

Vissa av våra insatser kan beskrivas som löpande – eftersom vi har jobbat med dem länge i någon form.

De regionala företagsstöden är ett sådant område. Stöden kan sökas av företag med en marknad som sträcker sig utöver den egna regionen. Möjligheterna att få stöd varierar dock stort, bland annat beroende på var i landet företaget är verksamt. Läs mer om stöden på sidan För företag.

Gå till sidan För företag

Andra uppdrag är tydligt avgränsade i tid. Aktuella exempel på detta hittar du inom alla våra ämnesområden.

När ett uppdrag är avslutat får inte sällan ett nytt uppdrag på samma tema – om än med ett annat fokus eller en ny infallsvinkel.

Vi arbetar ofta genom andra

Tillväxtverket arbetar ofta genom andra aktörer. Det betyder att vi söker efter de aktörer som har bäst förutsättningar att nå ut till målgruppen och arbeta operativt med en fråga genom en så kallad utlysning.

När det är enskilda företag som ska ha nytta av insatsen så är detta vårt vanligaste arbetssätt. Uppdraget att genomföra insatsen kan då till exempel gå till en organisation som finns i hela landet och har upparbetade kanaler till små och medelstora företag.

Alla våra aktuella utlysningar, även de som går direkt till dem som ska ha nytta av finansieringen, är samlade på sidan Utlysningar. Här kan du filtrera utifrån målgrupp och ämne.

Gå till sidan Utlysningar

Ta del av berättelser

Ta del av berättelser om vår verksamhet

Genuin förståelse växer ofta fram först när man tar del av berättelser från verksamheten. Här länkar vi till ingångar på tillvaxtverket.se där du kan göra just detta.

Under ingången Lär av andra kan du möta människor från många olika projekt. Sortera utifrån målgrupp och tema för att hitta det du är mest intresserad av.

Gå till ingången Lär av andra

Vi har också en sida där vi samlar resultat från våra EU-projekt.

Gå till sidan Inspiration och resultat från EU-projekt

Vår blogg är en annan källa till förståelse. Där berättar och reflekterar anställda på Tillväxtverket om olika aktuella ämnen. Här kan du sortera på ämnen och skribenter.

Gå till Bloggen

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad

Tillväxtverkets verksamhet förändras över tid. Utvecklingen speglas förstås här på tillvaxtverket.se, inklusive våra Medarbetarsidor.

Här är några andra sätt att hålla sig uppdaterad.

Prenumera på Tillväxtverkets nyhetsbrev

Gå till sidan Nyhetsbrev

Prenumera på nyheter från Tillväxtverket

Välj fliken "Följ Tillväxtverket" direkt under rubriken på sidan Nyhetsrummet.

Gå till sidan Nyhetsrummet

Följ oss i sociala medier

Du kan också följa oss på Twitter, Instagram och LinkedIn.

Gå till Tillväxtverket på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gå till Tillväxtverket på Twitter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gå till Tillväxtverket på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gå till Tillväxtverket på LinkedIn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Extern användare

test