Tillväxtverket

Gå i pension

Den normala pensionsåldern är 65 år, så kallad ålderspension. Men du har rätt att ansöka om pension redan från 61 års ålder och kan arbeta kvar tills du fyller 68 år.

Har du frågor som rör anställningsuppgifter, tjänstepension, grupplivsförmåner eller övriga frågor om din pension, kontakta Statens pensionsverk, SPV, på 060-18 76 00 eller e-post.

Din pension

Som statligt anställd får du tjänstepension som kompletterar den allmänna pensionen. Kåpan Pension förvaltar vår tjänstepension och är en medlemsägd förening där allt kapital tillhör medlemmarna.

Din totala pension kommer att bestå av flera delar:

  • Den allmänna pensionen
  • Tjänstepension enligt pensionsavtalet
  • Eventuellt eget privat pensionssparande.

Din statliga tjänstepension regleras i det statliga pensionsavtalet och består av:

  • Ålderspension
  • Sjukpension
  • Efterlevandepension
  • Delpension

Information om statlig tjänstepension på spv.se

Övriga förmåner hittar du i pensionsavtalet på arbetsgivarverkets hemsida.

Pensionens storlek

Pensionen är avgiftsbestämd och arbetsgivaren avsätter varje månad 2,5 % till den individuella pensionen (du väljer själv vilket försäkringsbolag som ska förvalta pengarna) och 2 % till Kåpan tjänster.

Avstå lön till förmån för pensionen

Du har möjlighet att avstå lön eller semesterdagar till förmån för ytterligare inbetalning till Kåpan, om du och din chef kommer överens om detta. Detta är en så kallad enskild överenskommelse (löneväxling).

När det är dags att gå i pension

Statens tjänstepensionsverk kontaktar dig som ska fylla 65. Om du vill gå i pension så kommer SPV förse dig med de underlag du behöver ta del av och fylla i. Du ska också meddela arbetsgivaren i god tid att du avser att sluta. Du som fyller 68 år kommer också att kontaktas av SPV och förses med underlag inför pensionsavgången.

Vill du gå i pension vid annan ålder än 65 respektive 68 år, kan du själv kontakta Statens tjänstepensionsverk och sen meddela arbetsgivaren.

Registrera i Primula lönesidor

Du registrerar själv ett avslutsärende i Primula lönesidor under fliken "Min sida". Ange ålderspension som avgångsorsak.

Kom ihåg att ta ut din semester

När du ska gå i pension ska alla dina innestående semesterdagar, även sparade dagar, läggas ut som ledighet före din sista anställningsdag. Planera uttaget av semestern i god tid tillsammans med din chef.

Undantag från regeln ovan kan i särskilda fall beslutas av avdelningschef efter avstämning med HR-chef.

Delpension

Som statligt anställd har du möjlighet att ansöka om delpension mellan 61 - 65 års ålder om du har haft kollektivavtalad pensionsrätt i minst 120 månader. Det är arbetsgivaren som beslutar om rätten till delpension.

Ansök om delpension

Du ansöker skriftligt om delpension till din enhetschef/avdelningschef som i sin tur meddelar HR-chefen för handläggning. Beslutet förutsätter en individuell prövning och kan endast fattas av stabschefen eller GD. HR-chefen ansvarar för att bereda och föredra ärendet.

Tillväxtverkets riktlinjer för delpension

Avtal om delpension för arbetstagare hos staten

Möjlighet till partiell ledighet

Du som fyllt 65 år och avser att fortsätta arbeta, har möjlighet att ansöka om partiell ledighet upp till 20 % från och med den månad du fyller 65 år. Lönen minskas då med motsvarande belopp.

Föreningen VET

Föreningen VET är en pensionärsförening som bildades 1991 under namnet Club Trekanten. Det tidigare namnet hämtades från sjön Trekanten vid Liljeholmen, där Styrelsen för teknisk utveckling, Statens Energiverk och Statens industriverk var belägna.

Det nya namnet baseras på de tre myndigheter som ger föreningen bidrag: Vinnova, Energimyndigheten och Tillväxtverket.

Minst en gång i månaden anordnas aktiviteter, dock inte på sommaren. Det kan handla om kultur, teknik eller annat av intresse för medlemmarna. Tack vare bidrag från myndigheterna subventioneras kostnaderna för medlemsaktiviteterna.

Idag består medlemmarna av pensionärer från Vinnova, Nutek (STU, SIND och STEV), Tillväxtverket och Statens energimyndighet samt Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra), Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Medlemsantalet uppgår till runt 120 (oktober 2017).

Medlemsavgiften är 100 kronor per år.

Varmt välkommen är du som vill gå med i föreningen!

Foreningenvet.se

Extern användare

test