Tillväxtverket

Tjänstledig

Här hittar du information om tjänstledighet.

Du har rätt att vara tjänstledig för:

  • Annan statlig anställning i form av 6 månaders provanställning eller annat tidsbegränsat arbete, dock längst 2 år (under en 5-årsperiod)
  • Studier, Om du ha varit anställd på Tillväxtverket de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren
  • Starta företag. Du kan beviljas max 6 månaders ledighet för detta ändamål. Denna tjänstledighet kan endast beviljas en enda gång och ska ansökas om minst 3 månader innan ledigheten ska börja.

Du kan bli beviljad tjänstledighet för andra orsaker än de som specificerats ovan om det föreligger särskilda skäl för detta, samt om det kan ske utan olägenheter för myndighetens verksamhet. Tjänstledigheten beviljas restriktivt av närmaste chef som gör en bedömning ifall kvalificerande omständigheter föreligger. Du kan som chef kontakta din HR-strateg när du behöver stöd i att göra en sådan bedömning.

Det är bra att känna till att tjänstledighet är semesterdiskvalificerande. Det innebär att du inte tjänar in semester under tjänstledigheten. Om du tagit ut hela din årssemester och eventuella sparade semesterdagar innan du går på tjänstledighet kan du således komma att bli återbetalningsskyldig för semesterlön som utbetalats i ett tidigare skede.

Du har inte rätt att vara tjänstledig för:

  • Anställning vid kommun, region (tidigare landsting), privat företag eller organisation som övertagit Länsstyrelsens roll vad gäller regional utveckling.

Undantag från regeln: En ansökan om tjänstledighet för annat tidsbegränsat arbete, dock högst 2 år, kan prövas i särskild ordning om det finns ett arbetsgivarintresse av synnerliga skäl kopplat till tjänstledigheten. Ett sådant eventuellt beslut kan bara fattas av HR-chefen och beslutet är inte prejudicerande.

Studier, tentamen och examen

Du har rätt att vara tjänstledig för att studera. Med studier avses en kunskapsförmedling som följer en kurs- eller studieplan.

För att du ska beviljas ledighet måste du ha varit anställd på Tillväxtverket de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren vid ledighetens början. Vid ledighet för facklig utbildning finns inget krav på anställningstid.

För att beviljas studieledighet ska du kunna uppvisa en studieplan eller motsvarande handling och så småningom också ett antagningsbevis. Du kan bifoga underlaget tillsammans med din ansökan om tjänstledighet i Primula, alternativt skicka det till HR-administration via Easit om du inte har tillgång till Primula.

Arbetsgivaren kan skjuta upp ledigheten

Arbetsgivaren har möjlighet att skjuta upp ledigheten i sex månader om det innebär problem för verksamheten. Om arbetsgivaren vill att ledigheten ska börja senare än sex månader efter din begäran, måste - i det fall du är fackligt ansluten - din fackliga organisation samtycka till uppskovet.

Om du vill avbryta utbildningen

Du har rätt att avbryta din utbildning och återgå i arbete. Du ska snarast möjligt meddela arbetsgivaren om de ändrade planerna. Arbetsgivaren kan skjuta på återgången två veckor om ledighetens längd är mer än en vecka och en månad om ledighetens längd är ett år eller mer.

Ledighet för tentamen och examen

Du har rätt att vara ledig för egen tentamen och examen 5 dagar per kalenderår.

Det här behöver du göra innan du går på tjänstledighet

Ansök om tjänstledighet
Det gör du genom att skapa ett ledighetsärende i Primula lönesidor. Registrera din ansökan i god tid för att lönen ska bli rätt. Kontrollera att semester och andra ledigheter är registrerade i både Primula innan du går på ledighet. Kom ihåg att om du önskar förlänga din tjänstledighet måste ett nytt ärende skapas i Primula.

 

Har du inarbetad flextid?
Din flextid finns kvar så länge du är tjänstledig, om du avslutar din anställning efter tjänstledighet justeras din flextid via lön som ett avdrag eller tillägg. Här kan du läsa mer om flextid.

Återlämna utrustning
Vid tjänstledighet som är 100% och sex månader eller längre ska du återlämna din utrustning (dator, telefon, tagg osv) ditt personliga skåp ska tömmas, ta bort namn och lämna det öppet. Kontakta Intern service och IT support via Easit.

Hemlån skärm och/eller tangentbord/kablar/dockningsstation/filtväska
återlämnas till närmaste kontor.

Kontorsstol hemlån som inte lånats från kontoret
Om du vill behålla din kontorsstol har du möjlighet att köpa loss den. Du kontaktar Intern service cia Easit för att få hjälp med att räkna ut värdet på stolen. Här finns möjlighet att köpa stolen. Om du inte ville köpa loss stolen ska den återlämnas på närmsta kontor. Rengör stolen och kontakta Intern service via Easit att du återlämning och kvittens

Öppna ärenden
Om du har ärende i till exempel Public 360 (diariet), Nyps eller Easit. Stäng det som kan stängas och delegera ärenden till annan handläggare. Diarieför det som tillhör dina redan öppna ärenden. Kontrollera även din mail om du har något som ska diarieföras.

Outlook
Lägg in frånvaromeddelande som informerar om hur länge du är tjänstledig, hänvisa även till en kollega eller chef som kan svara i ditt ställe.

Extern användare

test