Tillväxtverket

Om du blir sjuk

Meddela din chef om du blir sjuk och registrera din första sjukdag i Primula, läs mer om hur du gör under avsnittet första sjukdagen.

Efter ett visst antal dagar ska du lämna läkarintyg som styrker din frånvaro till HR-enheten. Läs mer om vad som gäller under avsnittet Dag 2-14.

Första sjukdagen

Meddela din chef om du blir sjuk och registrera din första sjukdag i Primula. Rapportera endast fr.o.m. datum samt omfattning. Välj Lägg till och skicka ärendet. När du är frisk och åter i tjänst öppnar du ditt ärende och registrerar vilken dag du är åter i tjänst.

Vid sjukfrånvaro görs ett karensavdrag. Avdraget är 20% av den sjuklön du får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Ex arbetar du 40 timmar per vecka så motsvarar avdraget 8 timmar. Om du blir sjuk efter halva arbetsdagen och är sjuk även dag två så fortsätter karensavdraget in på dag två, det vill säga karensavdraget kan omfatta två dagar men motsvarar 8 timmars avdrag.

I Primula anger du alltid frånvarons omfattning i procent dvs 100% om du är sjuk heldag. Avser frånvaron mindre än en hel dag registreras 25, 50 eller 75%.

Du som arbetar mindre än 100% och tar ut en halv sjukdag ska ange 50%.

Om du varit sjuk, börjat arbeta och återinsjuknar inom fem kalenderdagar så blir det inget karensavdrag. Den nya sjukperioden räknas som en fortsättning på den tidigare perioden.

Du registrerar tiden på arbetsområde FRANVARO i tidredovisningen.

Dag 2 - 14

Från och med dag 2 till och med dag 14 får du ca 80% av din lön från arbetsgivaren.

Läkarintyg

Från och med den åttonde kalenderdagen ska du lämna läkarintyg som styrker din frånvaro till HR-enheten. Detta är grundregeln men med anledning av pandemin har tillfälliga regler införts. Vid första sjukdag som inträffar from 19 januari 2022 till 31 mars 2022 gäller att du ska visa läkarintyg från dag 15 i sjukperioden.

Från 1 april 2022 gäller återigen grundregeln att du från åttonde sjukdagen ska lämna läkarintyg till HR. Läkarintyget ska skickas till HR via Easit.

Du registrerar tiden på arbetsområde FRANVARO i tidredovisningen.

Sjuk längre än 14 dagar

Om du blir sjuk längre än 14 dagar har du rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenningen är cirka 80 % av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Därutöver får du cirka 10 % av din lön från arbetsgivaren.

Du kan läsa mer om åtgärder vid rehabilitering på Medarbetarsidorna under Arbetsmiljö och friskvård/Rehabilitering.

Du registrerar tiden på arbetsområde FRANVARO i tidredovisningen. 

Semester vid lång sjukskrivning

Frånvaro på grund av sjukdom ger rätt till betald semester för högst 180 sjukdagar (kalenderdagar) per intjänande kalenderår. Rätten till sådana dagar upphör när du varit helt frånvarande på grund av sjukdom under två hela intjänandeår, oavbrutet eller utan längre avbrott än 14 dagar i följd.

Ersättningar för sjukvårdskostnader

Kontrollera om ditt landsting/region registrerar vårdkostnader i högkostnadskort. Om högkostnadskort i pappersform används är du skyldig att se till att dina besök stämplas in i ditt högkostnadskort. Högkostnadskortet ska scannas och bifogas i ärendet.

Du har rätt till ersättning för vissa sjukvårdskostnader och arbetsgivaren ersätter dina utlägg enligt följande:

 • Läkarbesök 95 kr
 • Kiropraktor 95 kr
 • Naprapat 95 kr
 • Psykolog 95 kr
 • Oralkirurgisk behandling* 95 kr
 • Sjukhusvård 70 kr för varje vårddag
 • Distriktssjuksköterska 55 kr
 • Sjukgymnast 55 kr

*) Med oralkirurgisk behandling avses behandling som utförs på sjukhus eller vid odontologisk fakultet.

Du ansöker om ersättning för sjukvård i Primula / Min sida / Ersättningar/Arvoden / Sjukvård och läkemedel. En scannad och läsbar kopia/foto av kvittot ska bifogas i ärendet. Kvittot behåller du, det ska kunna uppvisas tre månader efter rapporteringstillfället i Primula, därefter kan du kasta kvittot.

Ersättning för läkemedel

Arbetsgivaren ersätter den så kallade egenavgiften på receptbelagda läkemedel. Egenavgiften eller vad som är inom högkostnads förmånen framgår av apotekskvittot.

Du ansöker om ersättning för läkemedel i Primula / Min sida / Ersättningar/Arvoden / Sjukvård och läkemedel. En scannad och läsbar kopia/foto av kvittot ska bifogas i ärendet. Kvittot behåller du, det ska kunna uppvisas tre månader efter rapporteringstillfället i Primula, därefter kan du kasta kvittot.

Vid upprepad korttidsfrånvaro

Vid upprepad korttidsfrånvaro ska chef kalla till ett uppföljningssamtal.

Detta gäller

 • om du har haft fyra sjuktillfällen de senaste sex månaderna
 • om du haft sex sjuktillfällen de senaste 12 månaderna
 • eller om det kan finnas annan anledning, till exempel oro kring hälsa och mående

Som medarbetare kan du själv också initiera ett uppföljningssamtal om du till exempel upplever för högt ställda krav, stress eller behöver stöd i att prioritera och få en fungerande livssituation. Uppföljningssamtalet innebär att man bland annat pratar om orsakerna till frånvaron och det kan leda till att man väljer att gå vidare med att göra en rehabiliteringsutredning.

Mallen för uppföljningssamtal av korttidsfrånvaro hittar du i Word i mappen #HR.

Förändring i sjukfrånvaron

Om din sjukskrivningsgrad ändras, exempelvis om du går från 75% till 50% sjukfrånvaro, är det HR som registrerar ändringen i Primula.

Anmäl ändringen till din chef. Chefen tar därefter kontakt med HR-administration via Easit.

Kontakt

HR-administration via Easit