Tillväxtverket

Förälder

Det är mycket att tänka på när du ska bli förälder. Här är några av de saker du bör veta utifrån din anställning. 

När du ska bli förälder

Du som ska vara föräldraledig kan välja att ta ut en sammanhängande ledighet eller dela upp ledigheten på högst tre perioder varje kalenderår. Om det fungerar för verksamheten kan din chef vid behov bevilja dig fler ledighetsperioder, men det är upp till chefen att bedöma.

Med en ledighetsperiod menas den tid under vilken föräldraledigheten tas ut i oavbruten följd. Det kan omfatta en dag, en månad eller en annan tidsperiod. Perioden bryts om ledighetens omfattning ändras och om föräldraledigheten byts ut mot arbete och/eller annan ledighet än föräldraledighet. Ledighetsperioden bryts inte pga sjukdom eller semesterledighet.

Om ledigheten förläggs koncentrerat till en dag i veckan under exempelvis tre veckor anses ledigheten bara omfatta en period. Om däremot ledigheten söks separat för tre på varandra följande fredagar anses varje fredag som en ny period.

Tänk också på att du måste ta ut minst 20 semesterdagar av din årssemester varje kalenderår. Detta innebär att du som ska vara föräldraledig under en längre period också måste söka semester i samband med att du ansöker om föräldraledigheten, om du inte tidigare tagit ut din semester.

Semesterrätt vid föräldraledighet utgår endast för dag då föräldrapenningtillägg utbetalas (läs mer nedan).

Du behöver inte tidredovisa under din föräldraledighet.

Ledighet med föräldrapenning

När du är föräldraledig får du ingen lön från Tillväxtverket. Istället ansöker du om ersättning i form av föräldrapenning från Försäkringskassan.

Vi hänvisar till Försäkringskassan för mer information.

Länk till Försäkringskassan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föräldrapenningtillägg från Tillväxtverket

Tillväxtverket betalar ut ett föräldrapenningtillägg som motsvarar 10 % av din daglön, på lönedelar upp till basbeloppstaket, för de dagar då du tar ut föräldrapenning över garantinivån från Försäkringskassan. På lönedelar som överstiger basbeloppstaket är föräldrapenningtillägget 90 % av daglönen.

Notera! Ersättning betalas ut på din lön efter att du har registrerat "meddelande om utbetalning" från Försäkringskassan i lönesystemet Primula under Ersättningar/Arvoden. Om du själv inte har tillgång till Primula under din ledighet så ska du be din enhetsadministratör om hjälp med registrering.

Om du väljer att ta ut 3/4-, 1/2- eller 1/4 föräldrapenning minskas föräldrapenningtillägget med motsvarande procent.

Föräldrapenningtillägg lämnas för högst 360 dagar per barnsbörd.

Hur du ansöker om föräldraledighet

Du som avser att vara föräldraledig ska ansöka om ledigheten senast två månader i förväg. Du ansöker om föräldraledighet i Primula/Min sida/Barnledighet. Glöm inte att även ansöka om semester, se mer under avsnittet "När du ska bli förälder".

Om ledigheten sträcker sig längre än 3 månader med omfattning 100 %, ska du skicka ett mail till hr@tillvaxtverket.se och meddela längden för din föräldraledighet.

Notera! Om du ansöker om föräldraledighet på båda sidor om en helg blir det ett löneavdrag även under helgen, oavsett om du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan eller inte.

Om du vill avbryta ledigheten

Vill du avbryta din ledighet tidigare än planerat, ska du meddela din chef minst en månad innan du avser att återgå i tjänst. När du är tillbaka går du in i Primula och återtar ditt ärende för att korrigera ledighetsperioden.

Vård av sjukt barn

När du måste vara hemma och vårda sjukt barn ska du anmäla det både till arbetsgivaren och Försäkringskassan. När du vårdar ditt barn får du ersättning från Försäkringskassan i form av tillfällig föräldrapenning.

Om du har inkomster över basbeloppstaket, betalar arbetsgivaren under tio dagar per år en kompletterande ersättning på de inkomster som ligger över taket. Det innebär att du under dessa dagar får en total ersättning på cirka 80 % av din inkomst.

Du har rätt till tillfällig föräldrapenning för barn under tolv år i 120 dagar per barn och år.

Du registrerar tiden på arbetsområde FRANVARO i tidredovisningen.

Hur anmäler jag vård av sjukt barn?

Du som vårdar sjukt barn ska anmäla frånvaron till din chef.

Du ska också, snarast möjligt, registrera frånvaron under Min sida - Föräldraledighet i Primula. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information om hur du söker ersättning från Försäkringskassan hänvisar vi till Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Arbeta deltid som förälder

Du som har barn har rätt att gå ner i arbetstid med upp till 25 % av en heltid, till och med utgången av det skolår då ditt barn fyller 12 år. Om du väljer att arbeta deltid minskas din lön med motsvarande belopp.

Du ansöker om deltid i Primula Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

HR-administration via Easit