Tillväxtverket

Avsluta en anställning

Du som vill avsluta din anställning måste säga upp dig genom att registrera ett uppsägningsärende i lönesystemet Primula. Här finns information som du behöver ta del av om detta.

Uppsägningstider

Vid uppsägning från arbetstagarens sida gäller följande uppsägningstider:

Om du varit anställd i högst 1 år - 1 månads uppsägningstid.
Om du varit anställd i mer än 1 år - 2 månaders uppsägningstid.

Med anställningstid avses den tid under vilken du i en följd har haft en eller flera statliga anställningar. Arbetsgivaren får medge att en arbetstagare får sluta sin anställning efter kortare uppsägningstid än den som framgår ovan. En bedömning görs i varje enskilt fall och beslutas av personalansvarig chef.

Uppsägning registrerar du själv i Primula under Anställning/avslut.

Det här behöver du göra innan du slutar hos oss

När du slutar din anställning är det svårt att komma ihåg allt som du måste göra, här finns en lista att använda som stöd.

Återlämna utrustning

Du har en del utrustning som tillhör myndigheten som ska återlämnas när anställningen upphör. Torka av all utrustning så att den är så ren som möjligt vid återlämning.
Det är viktigt att telefonen fabriksåterställs (se bruksanvisning) innan du lämnar tillbaka den. Telefonen kommer inte att kunna återanvändas om det inte görs.

 • Dator, laddare, mus, USB-receivern, mobilen inkl. laddare lämnas till IT-supporten i Malmö, Stockholm, Östersund eller till superanvändare på övriga kontor.
 • Headset av dyrare modell som är i bra skick ska återlämnas.
 • Har du en kontorsstol hemma, lånad eller en du fått via utlägg i Primula, ska den återlämnas. Önskar du köpa kontorsstolen lägger du ett ärende till intern service via Easit. Stol som inte återlämnas kommer att faktureras.
 • Har du en datorskärm hemma återlämnas den till ditt närmaste kontor. Meddela Intern service via Easit när skärmen är återlämnad.
 • Dörrtagg lämnas till receptionen i Malmö, Stockholm och Östersund eller till superanvändare på övriga kontor.
 • Arbetar du i Göteborg ska du återlämna dörrtaggen till huvudentrén till den externa receptionen.

Rensa, diarieför och ändra ägarskap

Det är viktigt att du kollar genom de mail och dokument du har sparat på olika ställen och avgör vad som ska göras med dem så att inte viktig information försvinner.

 • Rensa din e-post, Onedrive, och andra ställen du lagrat filer på och ta bort det som inte längre ska sparas.
 • Diarieför de dokument som inte blivit diarieförda.
 • Viktiga dokument sparas på gemensamma ytor så att dina kollegor kommer åt dem efter att ditt konto avslutas.
 • Om du har öppna ärenden i ex Public 360 (diariet), Nyps eller Easit ska du se till att dina öppna ärenden får en annan handläggare.
 • Är du ägare av en mapp på filservern K:, en Office 365 grupp, ett team eller en funktionsbrevlåda? Lägg ett ärende till IT-support via Easit där du meddelar vem som ska överta ägarskapet. Om du äger ett Team eller en Office365 grupp (Sharepoint) utser du själv en ny ägare direkt via deltagarlistan i Teams eller Sharepoint.

Autosvar

Ditt mailkonto avslutas dagen efter att din anställning avslutats. Lägg in autosvar en tid innan du slutar med information om att du snart slutar samt vem som övertar dina ärenden/uppgifter.

Ekonomi och HR

Det är viktigt att du går igenom Proceedo (fakturor) och tidredovisning för att säkerställa så att du inte har fakturor eller tidrapporter som inte är hanterade.

 • Kontrollera att alla veckor är tidredovisade och klarmarkerade
 • Kontrollera om du har fakturor för granskning eller attest i Proceedo
 • Lägg in en delegering i Proceedo till en kollega från några dagar innan du slutar t.o.m. sex månader efter din sista anställningsdag.
 • Om du har ett betalkort kommer det att sägas upp vid avslutsdatum och du klipper itu ditt betalkort som använts för Tillväxtverkets räkning.
 • Om du har några utlägg, släpande ledigheter eller annat som påverkar lön, glöm inte att rapportera det i Primula innan din sista dag.

Övrigt

 • Städa ditt personliga skåp/skrivbord så det är snyggt för nästa som kommer.
 • Ta bort din namnlapp på ditt personliga skåp.
 • Ev filtväskor återlämnas väl rengjorda till receptionen.

Har du några frågor om det som nämnts ovan? Tveka inte att höra dig, till IT, Intern service, Ekonomi eller HR beroende på fråga.

Betyg och intyg

Om du varit anställd i mer än sex månader och önskar få ett betyg när du slutar, ska du meddela din chef.

Du som chef hittar mallen för tjänstgöringsbetyg i Word i mappen #HR.

Tillväxtverket upprättar inte betyg för medarbetare som varit anställda kortare tid än sex månader. Däremot kan ett intyg skrivas.

Både anställningsintyg och arbetsgivarintyg som underlag för A-kassan och Försäkringskassan utfärdas av Statens servicecenter: 0771-456 000.

Statens servicecenter - portalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

HR-administration via Easit