Tillväxtverket

Ledighet och frånvaro

Ledighet är inte bara semester. Ibland kan du behöva ledigt för att hantera situationer som uppstår i privatlivet. Här kan du läsa mer om vilka möjligheter till ledighet som finns.

På länkarna nedan hittar du information om:

Flytt

Du har rätt till en dags ledighet med lön när du flyttar till annan adress.

Du ansöker om ledigheten i Primula. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där fyller du också i din nya adress. Du registrerar tiden på arbetsområde FRANVARO i tidredovisningen. Tänk även på att du ansvarar för att skicka in en ny skattsedel. Detta gör du till Statens servicecenter via deras portal.

Läkarbesök och tandläkarbesök

Du har rätt till betald ledighet för:

 • Läkarbesök och även besök hos till exempel distriktssköterska, sjukgymnast, kurator eller barnmorska
 • Företagshälsovård
 • Besök på mödravårdscentral (gäller både mamma och medföljande partner)
 • Blodgivning
 • Mammografi, cellprov
 • Akuta tandbesvär samt undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare.
 • Vaccinering mot covid-19

Du behöver inte ansöka om denna typ av ledighet i Primula utan registrerar tiden på arbetsområde FRANVARO i tidsredovisningen.

Du har inte rätt till betald ledighet för:

 • Vanliga tandläkarbesök

Politiskt uppdrag

Enligt regeringsformen har du har rätt att vara ledig utan lön för uppdrag som ledamot av riksdagen från och med den dag du tillträder uppdraget till och med den dag du lämnar uppdraget.

Du har rätt att göra avbrott i ledigheten för att arbeta i din anställning. Om du vill utnyttja denna rätt ska du informera arbetsgivaren snarast möjligt. Arbetsgivaren är inte skyldig att låta dig avbryta din ledighet tidigare än en månad efter det att arbetsgivaren har tagit emot underrättelsen.

Politiska förtroendeuppdrag

Med stöd av kommunallagen har du rätt att vara ledig utan lön för förtroendeuppdrag som politisk sekreterare, av fullmäktige utsedd styrelseledamot, styrelsesuppleant och lekmannarevisor eller motsvarande. Du har rätt att vara ledig den tid som behövs för att kunna fullgöra dina uppdrag.

Med stöd av tjänstledighetsförordningen kan du som, av en beslutande församling eller nämnd i en kommun eller ett landsting, fått ett uppdrag som grundar sig på en författningsbestämmelse, beviljas tjänstledighet för att fullgöra uppdraget.

Du registrerar tiden på arbetsområde FRANVARO i tidredovisningen.

Semester

Så många semesterdagar har du per år:

 • Till och med det år du fyller 29 år - 28 dagars semester
 • Från och med det år du fyller 30 år - 31 dagar semester
 • Från och med det år du fyller 40 år - 35 dagars semester

Vi tillämpar förskottssemester, vilket betyder att du kan ansöka om semester redan första året du arbetar. För att få full semester måste du vara anställd hela året.

Du registrerar tiden på arbetsområde FRANVARO i tidredovisningen. 

Om du vill veta hur många semesterdagar du har kvar

För att se hur många semesterdagar du har kvar att ta ut går du in i Primula - Mina lönesidor och klickar på rubriken Min sida, Personlig information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Semester för nyanställd

​Även du som är nyanställd måste ta ut semester under det innevarande året. Grunden är att du ska ta ut 20 semesterdagar. Om du anställs sent på året och inte hinner tjäna in så många semesterdagar används en formel för att beräkna antalet dagar du måste ta ut. Ponera att du anställs 1 augusti. Antalet semesterdagar som måste tas ut räknas då fram enligt följande:

(5/12) x 20 = 9 dagar

Antalet månader som är kvar på året/12 x 20.

Semestertillägg

Under semestern får du, förutom din vanliga lön, ett semestertillägg. Är du ST-medlem eller oorganiserad är semestertillägget 0,44 % per varje betald semesterdag. Är du Saco-medlem är semestertillägget 0,49 % per varje betald semesterdag.

Spara semesterdagar

Du måste som grund ta ut minst 20 av årets semesterdagar varje år. Resten av dagarna kan du spara. Som mest får du ha 30 sparade semesterdagar. Du måste alltid ta ut årssemestern innan du kan ta ut sparade dagar, vilket sker per automatik i lönesystemet.

Arbetstagare som den 1 januari 2018 hade fler än 30 sparade semesterdagar får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att arbetstagaren inte har fler än 30 sparade semesterdagar den 31 december 2022.

Reducering av semesterdagar

Intjänandet av antalet semesterdagar per år justeras och reduceras om du till exempel:

 • är ledig för studier
 • är sjukskriven längre än 180 dagar
 • är ledig för enskild angelägenhet, ca 10 dagar
 • är tjänstledig för annat arbete
 • är föräldraledig (beroende på hur du väljer att ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan)

Semesterkalkylator

Verktyg för att räkna ut semesterdagar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns hos Statens servicecenters portal via menyvalet Lönehantering. Beräkningsstödet gör det lättare för dig att beräkna dina semesterdagar. Om du är sjukskriven längre än 180 dagar, har eller har haft sjukersättning under året kan du kontakta Statens servicecenter via Portalen om du har frågor om ditt semestersaldo.

Semesteruttag i samband med föräldraledighet, se Semesterlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Semesteruttag vid pensionsavgång, se Semesterlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Släktangelägenhet

I vissa fall har du rätt till betald ledighet för kritiska sjukdomsfall eller vård i livets slutskede, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte inom egen familj eller den närmaste släktkretsen. Definitioner av egen familj och släktkrets framgår nedan.

I livets slutskede och dödsfall

Till egen familj och den närmaste släktkretsen räknas:

 • Make/ maka*
 • Föräldrar
 • Svärföräldrar
 • Far- och morföräldrar
 • Fosterföräldrar
 • Barn
 • Barnbarn
 • Syskon

Vid begravning, bouppteckning eller arvskifte

Till egen familj och den närmaste släktkretsen räknas, utöver ovanstående:

 • Farbror/ faster/ morbror/ moster
 • Syskonbarn
 • Svärson/ svärdotter
 • Svåger/ svägerska

Vid bouppteckning eller arvskifte krävs också att du är dödsbodelägare eller har att företräda dödsbodelägare.

*) Med make/maka likställs sambo samt registrerad partner. Av detta följer exempelvis att sambos eller registrerad partners föräldrar ska betraktas som arbetstagarens svärföräldrar.

Hur många dagar kan du vara ledig med bibehållen lön?

Du har rätt till "skäligt antal dagar", dock max 10 arbetsdagar/ kalenderår. Med skäligt antal dagar avses de dagar som går åt för den begärda ledigheten inklusive eventuell restid. Du registrerar tiden på arbetsområde FRANVARO i tidredovisningen. 

Du har inte rätt att vara ledig för att städa ut den avlidnes bostad.

Studier, tentamen och examen

Du har rätt att vara tjänstledig för att studera. Med studier avses en kunskapsförmedling som följer en kurs- eller studieplan.

För att du ska beviljas ledighet måste du ha varit anställd på Tillväxtverket de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren vid ledighetens början. Vid ledighet för facklig utbildning finns inget krav på anställningstid.

För att beviljas studieledighet ska du kunna uppvisa en studieplan eller motsvarande handling och så småningom också ett antagningsbevis. Du kan bifoga underlaget tillsammans med din ansökan om tjänstledighet i Primula, alternativt skicka det till HR-administration via Easit om du inte har tillgång till Primula.

Arbetsgivaren kan skjuta upp ledigheten

Arbetsgivaren har möjlighet att skjuta upp ledigheten i sex månader om det innebär problem för verksamheten. Om arbetsgivaren vill att ledigheten ska börja senare än sex månader efter din begäran, måste - i det fall du är fackligt ansluten - din fackliga organisation samtycka till uppskovet.

Om du vill avbryta utbildningen

Du har rätt att avbryta din utbildning och återgå i arbete. Du ska snarast möjligt meddela arbetsgivaren om de ändrade planerna. Arbetsgivaren kan skjuta på återgången två veckor om ledighetens längd är mer än en vecka och en månad om ledighetens längd är ett år eller mer.

Ledighet för tentamen och examen

Du har rätt att vara ledig för egen tentamen och examen 5 dagar per kalenderår.

Annan ledighet

Fackligt förtroendemannauppdrag

Du som är facklig förtroendeman har rätt till betald ledighet för den tid som fordras för det fackliga arbetet. Ledigheten ska ha en skälig omfattning och får inte förläggas så att den ger betydande hinder för det ordinarie arbetet.

Omfattningen och förläggningen av den ledighet som anses nödvändig bestäms efter överläggning mellan arbetsgivaren och berörd arbetstagarorganisation.

Du registrerar tiden på arbetsområde FRANVARO i tidredovisningen. 

Ledighet för närståendevård

Du som vårdar en närstående som är svårt sjuk, har rätt till ledighet utan lön under den tid du uppbär ersättning från Försäkringskassan, enligt lagen om ersättning och ledighet för närståendevård. Med svårt sjuk menas sådana sjukdomstillstånd som innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv.

Den som vill ha ersättning, så kallad närståendepenning, ska göra en skriftlig ansökan hos Försäkringskassan. Till ansökan ska ett läkarutlåtande om den vårdades sjukdomstillstånd bifogas.

Om du vill ansöka om denna ledighet ska du underrätta arbetsgivaren om detta så snart som möjligt. Ange också hur länge du avser att vara ledig, om det går att bedöma.

Du registrerar tiden på arbetsområde FRANVARO i tidredovisningen. 

Ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret

Tjänstgöringsskyldigheten i totalförsvaret regleras i lagen om totalförsvarsplikt. Det kan handla om värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt. Det omfattar grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring. Rätten till ledighet gäller också om du fullgör som reservofficer eller i utlandsstyrkan i Försvarsmakten.

Du registrerar tiden på arbetsområde FRANVARO i tidredovisningen. 

Utlandstjänstgöring

Du har rätt till tjänstledighet för utlandstjänstgöring i följande fall:

 • Anställning under högst åtta år i Nordiska ministerrådets sekretariat, Nordiska rådets presidiesekretariat eller i samnordisk institution.
 • Anställning i EU:s institutioner eller organ.
 • Offentlig eller privat biståndsverksamhet.
 • Verksamhet som bedrivs utomlands i direkt syfte att främja svensk export.

Du har rätt till ledighet även som medföljande om din maka/ make/ registrerad partner eller sambo uppfyller något av kriterierna ovan.

Kontakt

HR-administration via Easit

Extern användare

test