Tillväxtverket

Bisysslor

En statstjänsteman får inte ha bisysslor som kan vara förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrensutsättande.

För Tillväxtverket är det de två förstnämnda som är aktuella. Bisyssla är det som en anställd företar sig utanför sin anställning. På begäran av arbetsgivaren har du en skyldighet att redovisa eventuell bisyssla på en för ändamålet avsedd blankett som finns att hämta i Word #HR.

Det är personalansvarig chef som beviljar eller avslår bisysslan. Vid avslag är du tvungen att upphöra med bisysslan. Många bisysslor är dock tillåtna.

Under policys och interna regler/HR och personal finns ett dokument kring bisyssla som beskriver bisysslor och i vilka situationer som en bisyssla kan betraktas som förtroendeskadlig eller arbetshindrande.

Blanketten ska signeras av dig och din chef och skickas därefter till HR som diarieför blanketten.