Tillväxtverket

Distansarbete

Här samlar vi frågor och svar om regelbundet distansarbete på Tillväxtverket.

Tillväxtverket erbjuder möjlighet till regelbundet distansarbete i den mån

  • chefen bedömer att arbetsuppgifterna tillåter det,
  • det ligger i linje med verksamhetens behov,
  • arbetet kan utföras effektivt,
  • arbetsmiljön är tillfredställande.

Din chef kommer att diskutera med dig och dina kollegor på enheten om vad som gäller för er – utifrån Tillväxtverkets interna regel om distansarbete. Regeln gäller i första hand under resten av 2022 och revideras vid behov.

Under 2023 kommer Tillväxtverket att teckna individuella distansarbetsavtal med alla medarbetare som önskar arbeta regelbundet på distans. Vi återkommer med mer information när det är dags.

På denna sida samlar vi frågor och svar om regelbundet distansarbete. Saknar du en fråga? Ställ den i första hand till din chef.

Tillväxtverkets interna regel om distansarbete når du via sidan Policyer och interna regler.

Varför behövs en överenskommelse?

Varför kräver regelbundet distansarbete en överenskommelse?

Det finns olika typer av distansarbete och de flesta kräver inte individuella överenskommelser. Det gäller till exempel beordrat hemarbete under en pandemi och tjänsteresor.

Distansarbete i lagens mening är arbete som frivilligt och regelbundet utförs någon annanstans än på kontoret. Denna typ av distansarbete kräver enskilda, skriftliga överenskommelser mellan chef och arbetstagare.

Under 2023 kommer Tillväxtverket att teckna individuella distansarbetsavtal med alla medarbetare som önskar arbeta på distans regelbundet.

Tills vidare avgörs frågan om distansarbete i muntlig dialog mellan medarbetare och chef på enheterna. Detta eftersom vi på grund av pandemin fortfarande har fler medarbetare än kontorsplatser.

Ramar för distansarbete

Hur mycket kan jag arbeta på distans?

Tillväxtverket erbjuder möjligheten till regelbundet distansarbete i den mån

  • chefen bedömer att arbetsuppgifterna tillåter det,
  • det ligger i linje med verksamhetens behov,
  • arbetet kan utföras effektivt,
  • arbetsmiljön är tillfredställande.

Arbete på distans kan ske på upp till 100 %.

Vad avgör hur mycket jag och andra kan arbeta på distans?

Det avgörs av hur förutsättningarna för distansarbete ser ut i det aktuella fallet. Det handlar om vad arbetsuppgifterna tillåter, om arbetsmiljön är tillfredställande etc. Se frågan ”Hur mycket kan jag arbeta på distans”? ovan.

Kan jag välja vilka veckodagar jag arbetar på distans?

Ja, om det ligger i linje med din individuella överenskommelse. Stäm alltid av med din chef om du är osäker.

Behöver jag arbeta samma antal dagar varje vecka på kontoret?

Det beror på hur din individuella överenskommelse ser ut. Stäm alltid av med din chef om du är osäker.

Kan jag arbeta från ett annat land?

Regelbundet distansarbete medges endast inom Sveriges gränser. Bedömningen utgår utifrån Arbetsgivarverkets råd och grundar sig på bland annat försäkrings-, arbets- och statsrättsliga frågor.

Hur snabbt behöver jag kunna ta mig till kontoret om verksamheten kräver det?

Om verksamheten kräver det kan arbetsgivaren tillfälligt kräva närvaro på kontoret, även om ni tidigare kommit överens om distansarbete för detta tillfälle.

Inställelsetid beror på tjänst och situation. Chefen ansvarar för att informera arbetstagare om vilken inställelsetid som gäller.

Hur gör jag om jag vill arbeta tillfälligt på distans?

Tillfälligt distansarbete innebär att arbeta på distans under kortare period utan regelbundenhet. Om du vill arbeta på distans tillfälligt, diskutera frågan med din chef.

Arbetsmiljö

Vilket ansvar har arbetsgivaren för min arbetsmiljö?

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljöarbetet oavsett var arbetet utförs.

Chefen ska kontinuerligt föra en dialog med arbetstagaren för att säkerställa att arbetsmiljön är tillfredsställande. Dialogen behöver omfatta såväl frågor om ergonomi som organisatorisk och social arbetsmiljö.

Chefen är vidare ansvarig för att utifrån risker eller brister göra det som krävs för att förebygga ohälsa. I linje med detta kan chefen beordra arbetstagaren att arbeta på kontoret, om hen bedömer att det krävs av arbetsmiljöskäl.

Se även frågan ”Vilket ansvar har jag för min arbetsmiljö” nedan?

Vilket ansvar har jag för min arbetsmiljö?

Arbetstagaren har ett ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö.

Arbetstagaren ska säkerställa och upprätthålla en god arbetsmiljö och meddela chefen om arbetsmiljöproblem riskerar att uppstå eller uppstår.

Viktigast i den fysiska arbetsmiljön är att du kan variera din arbetsställning, till exempel mellan att sitta och att stå. Du kan till exempel ställa datorn på en hög byrå under ett möte för att få variation.

Mer detaljerad information finns i arbetsmiljöföreskrifterna "Arbete vid bildskärm AFS 1998:5” och "Belastningsergonomi AFS 2012:2”.

Se även frågan ”Vilket ansvar har arbetsgivaren för min arbetsmiljö?” ovan.

På vilket sätt kan min chef undersöka min arbetsmiljö?

Arbetsmiljön vid distansarbete följs upp enligt aktuell rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vid behov har såväl arbetsgivaren som skyddsorganisationen rätt att inspektera distansarbetsplatsen, via intervju och/eller fotografi/film.

Vad kan räknas som arbetsskada?

Arbetstagaren är försäkrad för arbetsskada vid distansarbete.

Arbetsskador på distansarbetsplatsen bedöms i princip enligt samma regler som vid skada på den ordinarie arbetsplatsen. Avgörande är vilken anknytning som skadan har till arbetet. Skadan ska ha uppstått i samband med att arbetstagaren utför sina arbetsuppgifter.

Om du till exempel bränner dig på kaffebryggaren så är sannolikheten att det bedöms som en arbetsskada högre om du samtidigt var i ett arbetssamtal.

Utrustning och säkerhet

Vilken utrustning kan jag låna?

Tillväxtverket ska vid behov låna ut extern skärm, tangentbord och headset.

I övrigt lånas ingen extra utrustning ut för distansarbete om inte finns särskilda behov.

Kan jag få ersättning för kostnader?

Arbetstagaren ska ha fungerande internetuppkoppling för att kunna kommunicera och arbeta digitalt under arbetstid. Arbetstagaren står för kostnader för elektricitet och internetuppkoppling.

Arbetstagaren har endast rätt till ersättning för kostnader som uppkommer i samband med distansarbete om de har godkänts av arbetsgivaren i förväg. Utlägg som ersätts kan ses som inkomst av tjänst och ska då förmånsbeskattas.

Hur säkrar jag att min arbetsplats har en godtagbar säkerhetsnivå?

Vid distansarbete ska myndighetens telefon och bärbara dator användas. De ska hanteras som en värdehandling och inte lämnas utan uppsikt vid resa.

Vid distansarbete ansvarar arbetstagaren för att hantera informationssäkerheten enligt Tillväxtverkets regler och riktlinjer. Arbetstagaren ansvarar också för att distansarbetsplatsen har en godtagbar säkerhetsnivå. Läs mer om detta på sidan Informationssäkerhet.

Måste jag ha en giltig hemförsäkring?

En förutsättning för distansarbetare är att arbetstagaren har en giltig hemförsäkring.

En giltig hemförsäkring är även en förutsättning för att arbetsgivaren ska kunna ta det ansvar som listas nedan:

  • Arbetsgivaren svarar för skada på eller förlust av utrustning och annan egendom som tillhör arbetsgivaren.
  • Arbetsgivaren svarar för arbetstagarens självriskkostnader om den utlånade utrustningen orsakar brand eller annan skada. Detta gäller även vid inbrott som kan anses ha uppenbart samband med utrustningen.

Kontakt

Din närmaste chef

Extern användare

test