Tillväxtverket

Arbetstid

Här hittar du information som rör din arbetstid.

Arbete på heltid

Du som arbetar heltid har en normalarbetstid på 40 timmar per vecka. I veckoarbetstiden ingår inarbetning av så kallade klämdagar.

Normalarbetstiden är 8:00 - 16:30, måndag - fredag, inklusive en lunchrast om 30 minuter.

Årsarbetstiden är 2080 h/år.

Lokalt arbetstidsavtal

Flexibel arbetstid

Flextid är en reglering av den ordinarie arbetstiden som ger dig möjlighet att inom givna tidsramar och med hänsyn till arbetsuppgifterna själv bestämma arbetstidens förläggning.

Flexram

Du kan påbörja arbetet mellan klockan 6.00 – 9.00 och avsluta arbetet klockan 15.00 – 21.00, måndag - fredag.

Lunchrast ska omfatta minst 30 minuter och förläggas mellan 11:00 - 13:30

Du får ha max + 50 timmar/ - 10 timmar på flextidskontot vid avstämningstillfällena. Avstämningen inträffar efter fredagen den vecka då den 30 september och den 31 mars infaller. För perioden mellan avstämningstillfällena finns dock ingen gräns.

Vid avstämningstillfällena stryks överskjutande timmar utöver högsta tillåtna antal (+50 timmar) utan någon ersättning. Underskjutande timmar utöver högsta tillåtna antal (-10 timmar) korrigeras med löneavdrag. Det är därför viktigt att du inte samlar på dig tid som ej hinner tas ut.

Frågor och svar om tidredovisning hittar du på sidan Tidredovisning.

Uttag av flextid

Uttag av flextid får omfatta enstaka timmar, en hel dag eller högst två dagar i följd. Undantag från huvudregeln kräver godkännande från din enhetschef. Undantag ska användas restriktivt. I tidredovisningen lämnar du dagen/timmarna utan tid när du tar ut flex.

Flexledighet kan tas ut i anslutning till eller i samband med annan ledighet (t ex semester). Du får blanda flex med annan ledighet hur du vill, så länge du beaktar det som står i stycket ovan.   

Glöm inte att heldags uttag av flex måste godkännas av din chef.

I tidredovisningen ska du lämna dagen utan timmar vid uttag av flexledighet.

Vid anställnings upphörande

Om du ska sluta arbeta på Tillväxtverket ska du reglera ditt flextidskonto genom flexledighet eller inarbetning. Om du önskar, och verksamheten så tillåter, får flexledighet omfatta mer än 1 dag i följd. Om ditt flextidskonto vid anställningens upphörande ändå anger ett plus- eller minussaldo ska detta regleras genom ersättning respektive avdrag då den slutliga lönen regleras. Plussaldo upp till 50 timmar ersätts. Därutöver överskjutande timmar ersätts inte.

Övertid

Arbetsgivaren kan beordra dig att arbeta övertid vid behov och du får som grund arbeta högst 150 timmar övertid under ett år. Du väljer själv om du vill få ersättning i form av pengar eller ledighet.

Arbetstagare som har en lön på minst 51 500 kronor per månad erhåller inte övertidskompensation/ersättning, dock omfattas arbetstagaren av flextidsavtalet.

Tänk på att enligt arbetstidslagen så ska raster förläggas så att ingen medarbetare utför arbete mer än fem timmar i följd. Detta gäller även vid övertidsarbete. I arbetstidslagen står det också att man ska ha 11 timmars dygnsvila och 36 timmars veckovila. Det är viktigt att man får tid till återhämtning. Vi har exempelvis två friskvårdstimmar att ta ut varje vecka, vilket kan upplevas vara svårt att hinna med när arbetstempot är högt men blir då ännu viktigare att tänka på att nyttja.

Registrering av övertid

Du ska registrera dina övertidstimmar i lönesystemet Primula och i tidredovisningen. I Primula lägger du in timmarna på Min sida > Ersättningar/arvoden > Övertid/mertid och väljer om du vill ta ut tiden i pengar eller i ledighet. Ingen kontering ska anges.

I tidredovisningen lägger du in timmarna på en ny rad med tidkod E - Övertid tillsammans med rätt arbetsområde.

Uttag av övertid som ledighet

Tar du ut övertiden som ledighet ska du registrera timmarna i Primula på Min sida > Ledighet, uttag komp. I tidredovisningen ska du registrera uttaget på arbetsområde FRANVARO med tidkod 0 - Normaltid.

Enkel övertid

Enkel övertid utgår efter fullgjord arbetsdag (8 tim 30 min, inkl lunch). Enkel övertid ersätts med 1,5 gånger arbetad tid.

Kvalificerad övertid

Kvalificerad övertid utgår från klockan 19.00 på fredag till klockan 07.00 på måndag. Dessutom utgår kvalificerad övertid från klockan 19.00 på dag före nedanstående helger till klockan 07.00 första vardagen efter helgen:

  • Trettondag jul
  • Långfredagen
  • Första maj
  • Kristi Himmelsfärds dag
  • Nationaldagen
  • Midsommarafton
  • Julafton
  • Nyårsafton

Övriga dagar utgår kvalificerad övertid mellan klockan 22.00 - 06.00. Kvalificerad övertid ersätts med 2 gånger arbetad tid.

Mertid

Mertid är den tid du som deltidsarbetande fullgör utöver din ordinarie arbetstid, upp till ordinarie arbetstid för heltid. Därefter räknas de timmar du arbetar som övertid enligt de regler som angivits ovan.

Summan av mertiden under ett kalenderår får inte överstiga 175 timmar. Sammanräknat får mertid och övertid för ett kalenderår uppgå till högst 200 timmar.

Registrering av mertid

Du ska registrera dina mertidstimmar i lönesystemet Primula och i tidredovisningen. I Primula lägger du in timmarna på Min sida > Ersättningar/arvoden > Övertid/mertid och väljer om du vill ta ut tiden i pengar eller i ledighet. Ingen kontering ska anges.

I tidredovisningen lägger du in timmarna på en ny rad med tidkod E - Övertid tillsammans med rätt arbetsområde.

Uttag av mertid som ledighet

En arbetad mertidstimme motsvaras av en timme. Tar du ut övertiden som ledighet ska du registrera timmarna i Primula på Min sida > Ledighet, uttag komp. I tidredovisningen ska du registrera uttaget på arbetsområde FRANVARO med tidkod 0 - Normaltid.

Här hittar du inlogg till Primula och andra system

Nationaldagen

När nationaldagen infaller på en lördag eller söndag är du per automatik ledig på fredagen före helgen. De medarbetare som på grund av expeditionstid är beordrade att arbeta, erhåller annan dag ledig samt enkel övertid för den faktiskt arbetade tiden, inklusive restid som ersättning.

För dig som är visstidsanställd och arbetar timmar

Du som är visstidsanställd och arbetar timmar redovisar din tid på blanketten timrapport.

Blanketten för timrapportering hittar du i Word i mappen #HR

Halvdagar och klämdagar

Heltidsanställd arbetstagare har normalarbetstid 40tim/vecka. I veckoarbetstiden ingår inarbetning av så kallade klämdagar och förkortning av arbetsdagar.

Klämdagar är arbetsfria dagar. Med klämdagar avses enskild arbetsdag som omges av två tjänstgöringsfria dagar. Exempel: Om julafton infaller en tisdag så blir måndagen en klämdag (och därmed arbetsfri) eftersom söndagen och julafton är tjänstgöringsfria dagar.

Halvdagar förkortas arbetstiden med fyra timmar. Väljer du att ta semester en halvdag så dras en hel semesterdag. All semesterledighet räknas i hela dagar, det innebär att det inte går att ta ut en halv semesterdag. Det går bra att istället använda ditt komp- eller flexsaldo.

1 maj, nationaldagen, midsommarafton, julafton och nyårsafton är alltid lediga dagar. I de fall nationaldagen infaller en lördag eller söndag är fredagen innan helgen en arbetsfri dag.

Halvdagar och klämdagar 2022

5 januari, halvdag (Trettondagsafton)

7 januari, klämdag (dag efter Trettondagen)

14 april, halvdag (Skärtorsdag)

27 maj, klämdag (dag efter Kristi Himmelsfärd)

4 november, halvdag (dag innan Alla helgons dag)

23 december, halvdag (fredag innan julafton)

30 december, halvdag (fredag innan nyårsafton)

Halvdagar och klämdagar 2023

5 januari, halvdag (Trettondagsafton)

6 april, halvdag (Skärtorsdag)

19 maj, klämdag (dag efter Kristi Himmelsfärd)

3 november, halvdag (dag innan Alla helgons dag)


Kontakt

HR-administration via Easit

Extern användare

test