Tillväxtverket

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Här hittar du information som rör din arbetsmiljö.

Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM)

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i verksamheten.

Genom följande metodik, som är ett kontinuerligt hjul, bryr vi oss om våra fysiska- psykologiska- och sociala arbetsförhållanden:

 1. Undersök arbetsförhållandena
  - Hur har vi det?
 2. Bedöm risker
  - Finns risker för ohälsa?
 3. Åtgärda risker som framkommit
  - Gör eventuellt en handlingsplan, vad ska vi göra?
 4. Kontrollera och följ upp genomförda åtgärder
  - Vad gjorde vi?

I föreskriften "Systematiska arbetsmiljöarbete 2001:1", Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan vi läsa att det gäller för alla arbetsgivare, och att vi ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

Arbetsmiljölagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beskriver också vilka allmänna skyldigheter som finns och att arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Våra skyddsombud har även en viktig roll.

Hur kan vi arbeta med vårt systematiska arbetsmiljöarbete?

Arbetsmiljön finns med i allt vi gör och handlar om "hur vi mår och hur det går". När chef och medarbetare har enskilda avstämningsmöten eller enhetsmöten finns möjlighet att uttrycka till exempel kompetens- eller resursbrist vilket påverkar arbetsförhållandena och vår arbetsmiljö. De årliga medarbetarsamtalen blir viktiga och möjligheten att uttrycka eventuell oro då vi har skyddsronder eller genomför riskbedömningar. Vi arbetar även med arbetsmiljö i rehabiliteringsprocesser, ergonomi och då vi anmäler arbetsskador. 

Vi är varandras arbetsmiljö och har en skyldighet att samverka för allas bästa.

Arbetsmiljökommittén

Tillväxtverkets arbetsmiljökommitté består av representanter från både arbetsgivare och arbetstagare och är ett forum för samverkan kring arbetsmiljöfrågor. Kommittén samverkar i planering av förbättringar i arbetsmiljön samt lämnar förslag till Tillväxtverkets ledning.

Arbetsmiljökommitténs uppdrag och ansvar Pdf, 572.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter i arbetsmiljökommittén

Stefan Szirmai: Ordförande
Sara Påhlsson: Sekreterare och arbetsmiljöansvarig HR-strateg
Richard Källstrand: Arbetsgivarrepresentant
Åsa Abrahamsson: Huvudskyddsombud
Emma Wahlberg: ST-ledamot
Ulrica Åberg: Saco-ledamot

Adjungeras i lokalfrågor (fysisk arbetsmiljö):

Ulf Eriksson

Adjungeras i IT-frågor (vår IT-miljö):

Otto Ramirez

Skyddsombud

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, men det systematiska arbetsmiljöarbetet sker med stöd av HR i samverkan mellan skyddsombud och chefer.

Skyddsombuden företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor och vakar över eventuella risker för ohälsa. Om ett skyddsombud anser att något behöver åtgärdas ska hen i första hand vända sig till berörd medarbetares närmaste chef.

På Tillväxtverket finns skyddsombud för varje enhet eller för grupper inom enheterna. Se tabellen nedan. Huvudskyddsombud är Åsa Abrahamsson.

Nyfiken på ditt skyddsombud? Läs nyheten Lär känna ditt skyddsombud. Öppnas i nytt fönster.

Skyddsombud för Staben

Avdelning Stab

Enhet

Skyddsombud

Avdelningsledning

Kommunikation
Uppföljning och utvärdering

Eva Hejdeman

Ledningssekretariatet

Zarmina Zwackman

Analys
HR

Åsa Abrahamsson

Ekonomi

Therese Lindberg

Intern service

Malin Price

Skyddsombud för Rättsavdelningen

Rättsavdelningen

Enhet

Skyddsombud

Avdelningsledning
Dokumenthantering och verksjurdik
Statliga stöd och digitalisering

Cecilia Ankarstig

Korttid domstolsprocesser

Korttid kontroll, återkrav och obestånd

Korrtid rättsligt stöd till projekt

Eva Hejdeman

Skyddsombud för Utveckling

Utveckling

Enhet

Skyddsombud

IT Förvaltning och support

IT Utveckling 3

Susanne Persson och Malin Price

IT Utveckling,
IT Utveckling 2
IT Utveckling stödfunktioner

Susanne Persson och Malin Price

Data och systemstöd,

Tjänsteutveckling

Maria Kullberg

Verksamhetsstöd

Susanne Persson

KTA sekreteriatet

Elin Ackerberg

Strategi och samordning

Susanne Persson

Skyddsombud för Kvalitet och kontroll

Kvalitet och kontroll

Enhet

Skyddsombud

Avdelningsledningen

Cecilia Ankarstig

Granskning Mellersta Sverige

Granskning Norra Sverige

Granskning Södra Sverige

Carl Johan Stiuvhart

Fördjupad kontroll 1

Fördjupad kontroll 2

Fördjupad kontroll 3

Maria Kullberg

Intern kontroll

Lorraine Jonis

Skyddsombud för Företag

Företag

Enhet

Skyddsombud

Affärsutveckling

Malin Price

Avdelningsledningen

Entreprenörskap

Kapitalförsörjning

Kompetensförsörjning och digitalisering

Eva Hejdeman

Skyddsombud för Korttid

Korttid

Enhet

Skyddsombud

Korttid Ledning

Lorraine Jonis

Korttidshandläggning A

Eva Hejdeman

Korttidshandläggning B

Carl Johan Stiuvhart

Korttidshandläggning C

Zarmina Zwackman

Korttidshandläggning D

Malin Price

Korttidshandläggning E

Elin Ackerberg

Skyddsombud för Regioner

Regioner

Enhet

Skyddsombud

Avdelningsledning

Landsbygder och lokal kapacitet

Regionalt tillväxtarbete

Malin Price

Regional tillväxt norra Sverige

Regional tillväxt mellersta Sverige

Regional tillväxt södra Sverig

ÖKS

Miljö och innovation

Regional näringslivsutveckling

Michael Heuman

Skyddsombud för Förenkling

Förenkling

Enhet

Skyddsombud

Digital kommunikation

Enklare myndighetskontakter

Bättre regler

Lorraine Jonis


Arbetsmiljörond

Arbetsmiljöronder genomförs minst en gång per år. Det är ett tillfälle där du som medarbetare har möjlighet att framföra synpunkter på din organisatoriska-, sociala-, fysiska- och digitala arbetsmiljö. Enhets-/gruppchef, skyddsombud och medarbetare är med vid ronden.

Som medarbetare svarar du först, enskilt och anonymt, på en enkät som innehåller frågor inom olika arbetsmiljöområden. Därefter följer en dialog om resultatet som ska utmynna i en konkret handlingsplan med åtgärder inom utvalda områden.

För att säkerställa att ronderna utförs på ett systematiskt och likvärdigt sätt finns särskilda interna regler samt underlag för protokoll och handlingsplan.

Nedan länkar vi till information av intresse för arbetsmiljöronden våren 2022. Den har ett lite annat upplägg än vanligt. Det innebär att vissa detaljer i dokumentet med interna regler nedan inte stämmer.

Dokument för ronden våren 2022:

Enkätfrågor Arbetsmiljörond 2022 Pdf, 165.5 kB.

Tillväxtverkets interna regler om arbetsmiljöronder

Skyddsombud ansvarsfördelning, se fliken Skyddsombud

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Därför har Arbetsmiljöverket tagit fram nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla från och med 31 mars 2016. De nya och tydligare reglerna stödjer oss som arbetsgivare att förebygga ohälsa på arbetsplatsen, och gör det lättare för oss att göra rätt.

På Tillväxtverket ska vi arbeta systematiskt med vår arbetsmiljö genom bland annat medarbetarsamtal och enkäter samt kontinuerliga avstämningar i den centrala arbetsmiljökommittén, men vi ska även ha en kontinuerlig dialog på varje kontor för att synliggöra arbetsmiljön i vårt dagliga arbete.

Dokument

Information om AFS 2015:4 Pdf, 554.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vägledning från Arbetsmiljöverket Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöföreskrift 2015:4 Pdf, 150.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Guide för uppföljning av organisatorisk och social arbetsmiljö Pdf, 646.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Pulsmätning

På Tillväxtverket genomför visom regel korta pulsmätningar minst två gånger per år. Tillsammans med våra arbetsmiljöronder har vi sammantaget minst tre mättillfällen per år. Resultatet delges på grupp-, enhets-, avdelnings- och myndighetsnivå, samt jämförs över tid.

En omvärldsbevakning som gjorts med flera myndigheter och leverantörer för enkäter, visar en tydlig trend att korta enkäter som skickas oftare under året, och med uppföljning i realtid, ger större individuellt engagemang. Trenden visar en större möjlighet att agera på tidiga signaler om förbättringsområden och även större möjlighet att identifiera och ta tillvara det som fungerar bra och som bidrar till välmående och engagemang i arbetet. På Tillväxtverket ska vi tillsammans bidra till bra värderingar, kultur och trivsel. Det är också viktigt med både individ- och verksamhetsutveckling, för att öka förmågan att skapa resultat tillsammans.

Enkäterna är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och utgör ett av flera verktyg för att utveckla och styra organisationen mot Tillväxtverkets mål att vara en attraktiv arbetsgivare.

Tillväxtverkets pulsmätning har åtta frågor. Efter enkäten går varje enhet igenom resultatet och har en dialog för att lyfta förbättringsområden, men även vad som upplevs bra.

Likabehandling - att motverka diskriminering

Likabehandlingsarbetet på Tillväxtverket

Likabehandling grundas på Diskrimineringslagen som ska motverka diskriminering på grund av:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Arbetsgivare ska arbeta aktivt inom följande fem områden:

 1. arbetsförhållanden
 2. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 3. rekrytering och befordran
 4. utbildning och övrig kompetensutveckling
 5. möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap

Att likabehandlingsarbetet är en inkluderad del i det ordinarie arbetet ser Tillväxtverket som en självklarhet och en framgångsfaktor.

Samverkan sker i löpande verksamhet inom de olika områdena, samt följs upp systematiskt i arbetsmiljökommittén.

Aktuella insatser

2021

 • Infördes diskrimineringsfrågorna i arbetsmiljöronden så alla medarbetare gavs möjlighet att förmedla sin syn på om det förekommer diskriminering inom myndigheten.
 • Diskriminering ingår i arbetsmiljöutbildning för nya chefer samt i de utbildningar som ges till skyddsombud.
 • Revidering av riktlinje av kränkande särbehandling/trakasserier.
 • Utbildning till chefer inom kränkande särbehandling/trakasserier och diskriminering.

2022

 • Upphandling av arbetsmiljöutbildning för medarbetare där även diskrimineringslagen ingår.
 • Vidgade frågor gällande diskriminering i arbetsmiljöronden som inkluderade om man uppmärksammat diskriminering även om man själv inte varit utsatt. Detta resulterade i att många enheter i handlingsplanen hade åtgärder kopplade till diskriminering och kränkande särbehandling.

Allergier och överkänslighet

Vi är alla en del av våra kollegors arbetsmiljö, så tänk på det här.

Citrusfrukter och nötter

Ta gärna för dig av frukten på kontoret. Tänk bara på att inte äta citrusfrukter vid din arbetsplats eller i konferensrummen, utan endast i anslutning till våra kök. Vi har kollegor som är allergiska. Tänk även på att vara mycket försiktig med nötter då det finns nötallergiker.

Parfym och andra starka dofter

På våra kontor visar vi även hänsyn för dem som är allergiska och överkänsliga mot starka dofter. Vi är försiktiga med till exempel parfym, kroppsvårdande produkter, tvätt- och sköljmedel.

Stresshantering

Vi ska ha en arbetsplats där vi inte riskerar vår hälsa.

"...irritation, ångest, trötthet, huvudvärk, magont, dåligt minne, sömnsvårigheter..."

Att tidigt sätta in insatser för att förebygga sjukskrivning på grund av stress och psykisk ohälsa i arbetslivet är viktigt. Vi behöver enskilt och tillsammans reflektera kring frågor som handlar om stress till exempel i arbets- och ledningsgrupper, och mellan chef och medarbetare. 

Arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4) beskriver att det är viktigt med balansen mellan krav och resurser. Läs mer under rubriken Organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi följer upp föreskriften till exempel genom frågorna i våra arbetsmiljöronder men även i våra medarbetarsamtal där vi fångar upp arbetsmiljö, organisation och relationer.

Nedan följer några tips på filmer som kan ligga till grund för reflektion och dialog och som kan ge oss:

 • ökad kunskap om stressrelaterad psykisk ohälsa
 • kännedom om vilka signaler som kan vara tidiga tecken på stress
 • Underlag att definiera frisk- och riskfaktorer

Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen, ca 8 min (Arbetsmiljöverkets hemsida) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kan användas som diskussionsunderlag; visa filmen och diskutera i mindre grupper.

Vägen till väggen - filmer om att öka kunskapen om stress i arbetslivet, ca 6 min (Suntarbetslivs hemsida) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Välgjorda filmer ur både medarbetar- och chefsperspektiv, med efterföljande tips på diskussionsunderlag/workshop.

Boktips!

"Sov gott", en bok om sömn av Susanna Jernelöv. "Hjärnstark", en bok om hur motion och träning stärker din hjärna av Anders Hansen.

Mer information och tester

Du kan även läsa mer på Arbetsmiljöverkets hemsida, bland annat i broschyren Förebygg arbetsrelaterad stress (ADI 688) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eller läs om Stress och balans och testa din stressnivå (Suntarbetslivs hemsida) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ett självskattningstestet som består av nio områden med påståenden att ta ställning till. Testet är helt anonymt och du får svar direkt.

Även Hjärnfonden har ett stresstest där du kan skatta dig själv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Testet omfattar 9 frågor och tar ca 5 minuter- Sjävskattningstestet utgår från KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) och har tagits fram av en forskargrupp på Karolinska Institutet och används inom sjukvården som en hjälp i utredningen av utmattningssyndrom.

Lektioner i stresshantering

Tillväxtverket har tidigare erbjudit tre digitala lektioner i stresshantering. Vad är stress och vilka tecken bör du känna till? Vad stressar dig? Hur kan du minska ohälsosam stress? Titta gärna på dessa tre lektioner och få många bra tips. Vad behöver du? Bättre sömn, mer fysisk aktivitet eller kanske mer sjävmedkänsla?

Tre lektioner i stresshantering Pdf, 1.1 MB.

Ergonomi och hjälpmedel

För att avleda eventuella besvär som värk i nacken eller ryggen, ska i första hand justeringar göras på arbetsplatsen, till exempel genom ändrad inställning på stolen, bildskärmens placering, höjden på skrivbordet och liknande.

Riktlinjer ergonomiska hjälpmedel Pdf, 144.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Några tips från ergonomen

Ergonomiska tips

Så här ställer du in kontorsstolen

Klicka på länkarna nedan och få tips om hur du kan ställa in HÅG- och RH-stolarna på ett sätt som passar dig.

RH-stolen Logic 300-400 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HÅG-stolen Capisco Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktionerna kommer från leverantörerna och visar även fler funktioner än vad våra stolar har.

Ergonom från företagshälsovården...

Vid behov kan en ergonom från företagshälsovården hjälpa till.
Telefonnummer till Previas vxl är 0771-23 00 00 (du kan läsa mer under "Företagshälsovård"). Ergonomen skriver en rapport som överlämnas till berörd chef samt HR-enheten. Rapporten blir sedan ett bedömningsunderlag för eventuella inköp av ergonomiska hjälpmedel.

Beställning ergonomiska hjälpmedel

För att se vilka ergonomiska hjälpmedel som finns tillgängliga och för att göra en beställning, läs mer på sidan: Beställning ergonomiska hjälpmedel. 

Terminalglasögon

Terminalglasögon

Terminalglasögon är särskilt anpassade för arbete vid bildskärm och betraktas som ett arbetsredskap.Terminalglasögon är anpassade för ett synavstånd på 40-70 cm, det vill säga avståndet mellan dig och skärmen.

Arbetsgivaren bekostar vid behov synundersökning och inköp. Andra typer av glasögon är inte klassade som arbetsredskap även om du använder dem i ditt terminalarbete. Tillväxtverket avropar ramavtal som staten tecknat med Specsavers. Önskar du andra bågar än de som ingår i avtalet står du själv för merkostnaden.

Du väljer själv vilken Specsaversbutik du vill gå till, men du måste ha med dig en rekvisition. HR skickar en rekvisition som gäller hos Specsavers till din mail efter att du fyllt i formuläret nedan. Observera att det kan ta ett par dagar.

Specsavers webbplats

Formulär för rekvisitionblankett terminalglasögon

Personuppgifter
Personuppgifter

Ange siffror

Kränkande särbehandling och trakasserier

Frågor och svar om kränkande särbehandling och trakasserier hittar du på undersidan Kränkande särbehandling. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

För frågor om ergonomiprodukter kontakta Sara Påhlsson, HR.

Extern användare

test