Tillväxtverket

Avtalshantering

Följ upp avtalen för att säkerställa kvalitet och ge återkoppling till leverantören.

Avtalsägaren ansvarar för avtalsuppföljningen som kan omfatta:

  • Periodvisa avstämningar med leverantör
  • Uppföljning av leveranskvalitet
  • Indexjustering av priser
  • Justering av leveransmängder
  • Avtalsförlängning

Vid ändringar som påverkar avtalsinnehåll och vår kostnad för avtalet ska beslut fattas och förändringen dokumenteras skriftligen.

Ändringar diarieförs i befintligt avtalsärende, dvs tidigare diarienummer ska användas.

Tabell för avtal

Steg för avtalsförändring

Mall i Word

Diarieföring

Justera avtalet enligt det som överenskommits.

Fyll i dokumentet Avtalsändring och se till att det signeras av behöriga för båda parter.

Avtalsändring

Diarieför.

Extern användare

test