Tillväxtverket

EU:s program-

period 2021-2027

EU-flaggor på bordet

Just nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda inför nästa programperiod. I Nyps kommer vi hantera hela 16 EU-program och av dem förvaltar Tillväxtverket elva. På de här sidorna får du information och aktuella nyheter om hur det går i förberedelsearbetet.

Här är de elva program som Tillväxtverket fått i upprag att förvalta:

  • Interreg-programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS)
  • Åtta regionala strukturfondsprogram inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • Ett nationellt regionalfonds­program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • Ett nationellt program inom Fonden för en rättvis omställning.

Håll koll på viktiga datum och händelser!

Tiderna är preliminära. En osäkerhetsfaktor är när EU-kommissionen hinner godkänna de svenska programmen för Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning.

December 2022: Första omgången beslut om stöd

September 2022: Min ansökan öppnar för ansökningar om stöd

Maj/juni 2022: Information om utlysningar på tillvaxtverket.se

Våren/sommaren 2022: Beslut av EU-kommissionen om programmen.

Mars/april 2022: EU-kommissionen lämnar synpunkter på programförslagen senast tre månader efter att programmen skickats från Sverige.

Januari-februari 2022: Svenska programförslag skickas till EU-kommissionen.

2021 - December: Förslaget till program för Fonden för en rättvis omställning skickades in till EU-kommissionen vecka 49.

2021 - November: Partnerskapsöverenskommelsen godkändes av regeringen i november och är nu inskickad till EU-kommissionen. Partnerskapsöverenskommelsen är en överenskommelse mellan EU och medlemsstaten. Det är ett strategiskt dokument som bland annat syftar till att effektivisera genomförandet av programmen.

På gång just nu

December: Bedömningskriterier och stöd till handläggare för bedömning av projekt testas just nu internt på handläggare och programansvariga. Nästa steg är att förankra externt.

December: En tvärfunktionell grupp för utlysningar har satts samman för att samordna helheten kring arbetet med utlysningar. Arbetet omfattar krav på utlysningsschema, regionala utlysningsplaner och mallar, rutiner och stöd till programansvariga.

December: Vi gör en internrelease av Min ansökan (version 1.0) för att få in feedback från en utvald målgrupp och utveckla systemet vidare. Är du nyfiken på systemutvecklingen? Missa inte Nyps-demo tillfällena var tredje vecka.

November Rättsavdelningen har tagit ett förslag på nya allmänna villkor, som är ute på intern remiss. Rätten till stöd är villkorat av det som står i villkoren och reglerar bland annat att stödmottagaren ska genomföra projektet i enlighet med projektbeskrivningen. För mer information om de Allmänna villkoren, kontakta Malin Lindell Riis.

November – Ska du berätta om nästa programperiod? Nu finns en presentation om programperioden 2021-2027 som du kan använda i både externa och interna sammanhang. Du hittar filen på Sharepointytan för förberedelseprojektet. Just nu pågår arbete med att ta fram en kortare version av samma presentation

En effektiv organisation

Det övergripande målet med projektet "Förberedelsearbetet för EU:s nästa programperiod 2021-2027" är att skapa en ändamålsenlig, kunskapsdriven och effektiv organisation. Organisationen ska bidra till att uppfylla programmens mål och även bidra till att bygga kunskap, lärande och en bättre samverkan mellan de aktörer som ingår i förberedelsearbetet. Projektet ska också fokusera på Tillväxtverkets strategiska satsningar på digital omställning och kunskapsdrivet tillväxtarbete.

Så jobbade vi tillsammans fram en programteori

Som en del i förberedelsearbetet för EU:s nya programperiod (2021-2027) har Tillväxtverket tillsammans med regionerna och ett antal myndigheter jobbat fram en programteori för de nya regionalfondsprogrammen. En process som var utmanande, men viktig. Denna teori kan regionerna och Tillväxtverket nu ha nytta av i framtagandet av de nya regionalfondsprogrammen för Sverige.

Se också vår film: ”Så jobbade vi tillsammans fram en programteori".

Vill du få mer information om vad en programteori är, se denna film: "Vad är en programteori?" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vill du veta mer om Tillväxtverkets förberedelsearbete inför EU:s nya programperiod?

Patrik Sällström
namn.namn@tillvaxtverket.se

Diskutera på Yammer