Tillväxtverket

Medarbetares personuppgifter

Här samlar vi information för dig som arbetar på Tillväxtverket, om behandling av dina personuppgifter.

Vissa delar av informationen gäller enbart anställda, andra delar gäller konsulter som arbetar för Tillväxtverket.

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild, levande individ direkt eller indirekt. Tillväxtverket är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in.

Behandling av personuppgifter – anställda

Tillväxtverket behandlar bland annat följande personuppgifter om dig, kopplat till din anställning:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Lön
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Anställningsuppgifter och organisationstillhörighet
 • Användar-ID

Andra personuppgifter utöver ovanstående kan även förekomma i samband med till exempel:

 • Utlägg och användning av Tillväxtverkets anställningsförmåner
 • Redovisning av bisysslor
 • Sjukdomsärenden, rehabilitering och arbetsskadeanmälningar
 • Tidredovisning
 • Presentation på medarbetarsidorna (intranätet)
 • Kartläggning av anställdas kompetenser

Rättslig grund och ändamål

Tillväxtverket stödjer sig på någon av följande två rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter.

Den ena rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Ändamålet med behandlingen är antingen att uppfylla åtaganden som följer av din anställning, alternativt att informera om myndighetens verksamhet och förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande i enlighet med författning och uppdrag. Ett ytterligare ändamål är att du som medarbetare ska ha tillgång till myndighetens IT-system samt myndighetens lokaler genom en personlig tagg.

Den andra rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att utföra en rättslig förpliktelse som Tillväxtverket har. Ändamålet med behandlingen är att utföra bland annat nedanstående förpliktelser:

 • Hantera bisysslor i enlighet med lagen (1994:260) om offentlig anställning.
 • Leva upp till villkorsavtalet som är kollektivavtalet inom staten (Villkorsavtalet). Avtalet beskriver de villkor som följer av anställningen såsom ersättningar, tjänstepensioner, enskilda överenskommelser, vad som gäller vid uppsägningar, tjänstledigheter etc.
 • Genomföra lönekartläggning i enlighet med diskrimineringslagen (2008:567).
 • Leva upp till åtaganden i anställningsbeslutet och i Villkorsavtalet avseende lönehantering och lönerevision.
 • Leva upp till arbetsmiljölagen (1977:1160), lagen (1962:381) om allmän försäkring, Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling och arkivlagen (1990:782) avseende sjukdomsärenden, rehabilitering och arbetsskadeanmälningar.

Så sparar vi dina uppgifter

Tillväxtverket kommer att spara dina personuppgifter, antingen så länge som din anställning varar, eller i enlighet med bestämmelser om arkivering. Av säkerhetsskäl sparar Tillväxtverket personuppgifter som är kopplade till din personliga tagg till myndighetens lokaler i sex månader efter att din anställning avslutats.

Tillväxtverket har fått dina personuppgifter från dig i samband med anställningen eller vid annan förfrågan. Myndigheten kommer att dela dina personuppgifter med bland annat Statens servicecenter som sköter administrativa åtgärder såsom lönehantering för Tillväxtverket.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter måste meddela Tillväxtverket detta för att vi ska kunna se till att dina skyddade personuppgifter inte lämnas ut. Som arbetssökande kan du informera den som är angiven som kontaktperson för tjänsten som du sökt att du har skyddade personuppgifter.

Behandling av personuppgifter - konsulter

Tillväxtverket behandlar bland annat följande personuppgifter om dig som är konsult hos myndigheten:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Organisationstillhörighet
 • Användar-ID
 • Arbetsgivare

Rättslig grund och ändamål

Den rättsliga grunden för Tillväxtverkets behandling för konsulters personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket konsulten är part. Om konsultavtalet är tecknat med en konsultfirma, och inte med en enskild konsult, är den rättsliga grunden i stället att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Ändamålet med behandlingen är att uppfylla åtaganden som följer av konsultuppdraget, alternativt att informera om myndighetens verksamhet och förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande i enlighet med författning och uppdrag. Ytterligare ett ändamål med behandlingen är att du som konsult ska ha tillgång till myndighetens IT-system samt myndighetens lokaler genom en personlig tagg.

Så sparar vi dina uppgifter

Tillväxtverket behandlar dina personuppgifter så länge som konsultuppdraget varar eller i enlighet med bestämmelser om arkivering. Av säkerhetsskäl sparar Tillväxtverket personuppgifter som är kopplade till din tagg till myndighetens lokaler i sex månader efter att uppdraget avslutats.

Vilka rättigheter har du?

När och hur personuppgifter får behandlas regleras i dataskyddsförordningen.

Du som registrerad har nedanstående rättigheter:

 • Du har rätt att få veta om Tillväxtverket har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
 • Du har även rätt att begära rättelse av personuppgifter som du har lämnat till Tillväxtverket eller att myndigheten begränsar behandlingen.
 • Du har i vissa fall rätt till överföring av personuppgifter som du har lämnat till Tillväxtverket.
 • Om Tillväxtverket använder dina personuppgifter med stöd av samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke.
 • Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Det som ska sparas i Tillväxtverkets arkiv enligt arkivlagen har myndigheten dock inte rätt att radera.
 • Du har i vissa fall rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgifter ingår ofta i allmänna handlingar

Som myndighet ska Tillväxtverket följa offentlighetsprincipen. Det innebär att alla allmänna handlingar, inklusive personuppgifter, som huvudregel lämnas ut till den som begär det. Uppgifter som är sekretessbelagda lämnas dock inte ut.

Har du frågor eller vill klaga?

Har du frågor om Tillväxtverkets behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kan du kontakta Tillväxtverkets dataskyddsombud på följande adress:

dataskyddsombud@tillvaxtverket.se

Är du inte nöjd med behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.