Tillväxtverket

Beslutad struktur för EU 2021–2027

I samband med att vi startar i gång en ny programperiod för EU-programmen har organisationen för Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning (FRO) fått en delvis ny struktur.

Nya sätt att mötas

Förslag på en ny processorganisation togs fram inom förberedelseprojektet för EU 2021–2027. Ett av behoven som identifierades var att alla som arbetar med förvaltande myndighet behöver samarbeta på ett annorlunda sätt än innan. Inspiration hämtades från uppdraget med korttidsarbete samt goda erfarenheter från förberedelseprojektet.

Förändringen innebär inte en ny arbetsordning, utan endast nya sätt att mötas och diskutera olika frågor. Strukturen omfattar tio EU-program som Tillväxtverket förvaltar: de åtta regionala programmen, det nationella regionalfondsprogrammet och FRO. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrakprogrammet (ÖKS) omfattas inte.

Sekretariatet för Förvaltande myndighet

Avsaknaden av nationell samordning av genomförandet av programmen innebar att vissa frågor lätt hamnade mellan stolarna. Det fanns också risk för dubbelarbete inom organisationen. För att möta dessa utmaningar skapades Sekretariatet för Förvaltande myndighet som ska fylla det glapp som identifierats.

Sekretariatet ska hantera en del praktiska frågor så som ledningsstöd. Sekretariatet ska också jobba strategiskt med genomförandet av EU-programmen som till exempel koordinering av utlysningsprocessen.

Tvärfunktionella chefsgrupper

Det finns även två nya funktioner på chefsnivå för att förankra och driva arbetet framåt: en Förvaltande myndighetsledning och en operativ styrgrupp.

Den förvaltande myndighetsledningen

Gruppen består av alla avdelningschefer. Arbetet handlar främst om övergripande strategiska frågor. Något av det första gruppen gjorde var att besluta om Förvaltande myndighets övergripande mål. Dessa mål ska genomsyra vår verksamhet och vara en vägvisare och ett stöd vid prioriteringar.

Förvaltande myndighets övergripande mål

  • Resultat och effekt: Stärka företagens konkurrenskraft och hållbar utveckling i alla delar av landet
  • Enkelt och effektivt: Det ska vara enkelt att söka och driva EU-projekt. Vårt eget genomförande ska vara kostnadseffektivt
  • Ansvarsfullt och rättssäkert: Vår myndighetsutövning sker på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.

Den operativa styrgruppen

Gruppen består av enhetschefer för såväl genomförande- som utvecklingsorganisationen. Här är fokus på förankring av verksamhetsnära frågor. Syftet är att tillsammans diskutera frågor för att hitta samsyn, prioritera samt identifiera förbättringsåtgärder.

En viktig del är att skapa en större förståelse för varandra och hur våra olika verksamheter tillsammans bidrar till genomförandet. Genom att lyfta frågor för diskussion i den operativa styrgruppen fångar vi upp olika aspekter och behov. Exempelvis har delar av utlysningsprocessen diskuterats i den operativa styrgruppen. Detta är en arbetsuppgift som involverar medarbetare från många olika enheter och där vi behöver samverka för att kunna leverera.

Tvärfunktionell utvecklingsorganisation

Utvecklingsarbetet sker tvärfunktionellt över avdelnings- och enhetsgränser och hålls samman av Verksamhetsstöd. I utvecklingsarbetet möts den tekniska utvecklingen med den verksamhetsmässiga utvecklingen. Till exempel i vidareutvecklingen av ansökan om stöd och nyutvecklingen av ansökan om utbetalning.

Organisationen för Förvaltande myndighet

Strukturen för Förvaltande myndighet innefattar de åtta regionala programmen, det nationella regionalfondsprogrammet och FRO. Interreg ÖKS omfattas inte av denna struktur.

Den här bilden visar organisationen för Förvaltande myndighet. Den innefattar de åtta regionala programmen, det nationella regionalfondsprogrammet och FRO.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring strukturen är du välkommen att kontakta Sekretariatet för Förvaltande myndighet: sekretariatet_fm@tillvaxtverket.se