Tillväxtverket

Nu mäter vi kortsiktig effekt och kundnöjdhet

Arbetar du som handläggare för projekt som riktar sig till direkta stödmottagare eller intermediärer? Då behöver du läsa detta.

I årets årsredovisning kommer vi att komplettera tidigare redovisning av aktiviteter och prestationer med två nya mått för resultat:

  • Ökad förmåga
  • Kundnöjdhet

För att kunna göra detta behöver vi under hösten 2020 samla in den här informationen från direkta stödmottagare och intermediärer (ERUF och korttidsarbetet undantaget).

Enkäter till direkta stödmottagare och intermediärer

Om den insats du driver riktar sig direkt till din målgrupp ansvarar du som program-/insatsansvarig för att samla in informationen via en enkät som du ska skicka till målgruppen, det kan räcka med ett urval om dom är många. Om insatsen når målgruppen via en intermediär ska du kontakta intermediären och be dem att samla in informationen via en enkät.

Det varierar mellan olika insatser när det är lämpligt att efterfråga informationen. Huruvida det är lämpligt att efterfråga informationen i år är en fråga som du som ansvarig handläggare får diskutera med din chef.

Enheten för uppföljning och utvärdering kommer att efterfråga informationen i samband med årsredovisningen. För att resultaten ska komma med i årets årsredovisning måste svaren ha inkommit senast den 15 december 2020.

Varför detta?

Anledningen till att vi samlar in detta är att vi bättre ska kunna visa resultat av den bedrivna verksamheten – vilka effekter de utförda insatserna haft.

Detta är en del av ett projekt som drivs på enheten för uppföljning och utvärdering. Målet är att i årsredovisningen 2020 kunna ge en bättre bild vilken effekt våra insatser har inom olika resultatområden.

Här hittar du enkätfrågorna

Färdiga enkätfrågor finns framtagna här (Uppföljning av kortsiktiga resultat). Vid frågor, kontakta Ola Lundman enheten för uppföljning och utvärdering.

Mer om projektet

  • Projektet är en beställning från Tillväxtverkets ledning.
  • I styrgruppen ingår Lena Carlsson, avdelningschef Kunskapsutveckling och Anna Ryttberg, enhetschef Uppföljning och utvärdering.
  • Projektledare är Ola Lundman, Uppföljning och utvärdering.
  • I arbetsgruppen har representanter från verksamhetsstöd och från verksamheten deltagit.
  • Måtten ”Ökad förmåga” och ”Kundnöjdhet” är de mått som är gemensam nämnare för den uppsjö av olika uppdrag, aktiviteter, projekt mm som bedrivs på Tillväxtverket.
  • Till nästa år kommer information om uppföljningen att finnas med i handläggarstödet Guru, i utlysningstexter och i slutrapporter.