Tillväxtverket

Nu finns ny version av handbok för nationella projektmedel

Med version 1.1 av Handbok för nationella projektmedel kommer en del ny information. Information för medarbetare som är nödvändig att veta om.

Ny mall för Personalkostnadssammanställning och reviderad mall för tidredovisning

Nu finns en ny mall för personalkostnadssammanställning som är särskilt anpassad för nationella stöd. Dokumentet blir en obligatorisk bilaga i varje Ansökan om utbetalning för alla nya projekt som beviljas stöd. För redan befintliga projekt är mallen frivillig men rekommenderad. En personalkostnadssammanställning har efterfrågats länge såväl internt som av stödmottagare. Mallen underlättar för stödmottagarna att räkna ut och redovisa sina personalkostnader på rätt sätt. Det leder till färre kompletteringar, färre korrigeringar och kortare handläggningstider.

Tidredovisningsmallen för nationella stöd har reviderats och lanseras nu i version 2.0. Stödmottagarna använder samma mall oavsett om tidredovisningen avser en personalkostnad, ett bidrag i annat än pengar eller en deltagarersättning. Endast arbetad tid i projektet behöver redovisas (rad för ordinarie verksamhet har tagits bort) samt att endast den som utför arbetet ska skriva under (rad för chefens underskrift har tagits bort).

Dessa förändringar innebär att vi uppdaterat informationen som rör Personalkostnader i Handbok för nationella projektmedel.

De tidigare nämnda mallarna finns att hämta på den externa webben.

Förtydligande kring kostnader för representation i projekt

I Allmänna villkor 2012 framgick det vad som gällde avseende representationskostnader. I de nya Allmänna villkoren från 2018 står inget om detta. Vi har nu förtydligat i handboken vad som gäller angående representationskostnader i projektverksamheten. Grunden är att kostnaden ska ha uppkommit för att genomföra projektet och att det är skäliga/präglas av kostnadseffektivitet. Dvs samma principer som för ERUF (med skillnad att inom ERUF ingår intern representation i OH, vilket den inte gör för nationella projektmedel). Till skillnad från tidigare finns det nu inget fastställt belopp för representation.

Läs mer om vad som gäller angående representationskostnader under rubriken Externa tjänster i handbok för nationella projektmedel på sidan:

Bidrag i annat än pengar kan ske i form av deltagarersättningar

Ny möjlighet att bidrag i annat än pengar kan ske i form av deltagarersättningar under vissa förutsättningar. Text uppdaterad för att klargöra möjligheten och förutsättningar för detta.

Uppdaterad utlysningsmall, version 1.4

Vi har uppdaterad utlysningsmallen då ni redan vid utlysningstillfället ska informera om det kommer vara möjligt med medfinansiering i form av deltagarersättningar.

Utlysningsmallen hittar du i handläggarstödet Guru.

Kontakt

För frågor angående uppdateringarna kontakta någon av oss processansvariga:

Susanna Lindbom, övergripande processansvar.

Katarina Rydén, granskningsprocessen.

Maria Wall, handläggningsprocessen.