Tillväxtverket

Handläggningstider och bemötande i fokus i nytt uppdrag

Cecilia Holmgren

Cecilia Holmgren

Nio myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att följa upp handläggningstider och bemötande. Tillväxtverket ska analysera resultatet och lämna förslag som bidrar till enklare myndighetskontakter. Cecilia Holmgren är projektledare och berättar mer:

Varför är det viktigt att följa upp handläggningstider?

- Därför att det påverkar tillväxten. Långa handläggningstider kan förhindra eller försena investeringar eller leda till minskade intäkter. Handläggningstider som är flera månader långa kan också påverka företagens möjligheter till grön omställning. Att myndigheter förenklar för företag är centralt i arbetet med att skapa förutsättningar för fler och växande företag. 

- Vi vet sedan tidigare att bland annat jordbrukssektorn omfattas av många handläggningsprocesser. Till exempel måste all spridningsutrustning för växtskyddsmedel godkännas innan den får användas. Samtidigt kan bekämpning inför odlingssäsong inte göras när som helst. Om tillståndet kommer för sent kan det leda till produktionsbortfall.

- Längre handläggningstider än väntat försvårar företagens möjligheter att planera sin verksamhet och kan även leda till oförutsedda merkostnader. Till exempel behöver åkerier söka tillstånd hos Trafikverket för lastbilar med extra lång eller bred last. En fördröjning i den handläggningen kan innebära att transporten blir stående, vilket påverkar transportören och den kund som väntar på leveransen.

Vad tror ni att det här uppdraget kan göra för skillnad?

- Vi tror att det kan bidra till ökat fokus på företagsperspektivet och ge en skjuts till pågående förenklingsarbete på myndigheterna.

- Myndigheterna ska identifiera områden som har störst betydelse för företagen. Och bara den övningen i sig bidrar till att myndigheten påminns om att kortare handläggningstider och förbättrat bemötande och service faktiskt påverkar tillväxten.

- Uppdraget kan också leda till bättre kundnöjdhetsmätningar och att kunskapen kring vad som påverkar handläggningstider och bemötande ökar. Det blir i så fall ett bra stöd till regeringen och myndigheterna i arbetet med att nå målen för förenklingspolitiken.

- Sen finns det ett viktigt lärande i det här också, att myndigheterna ges tillfälle att dela erfarenheter och goda exempel.

Vad är status i uppdraget just nu?

- Vi har precis haft en inledande dialog med alla nio myndigheter för att ta reda på deras förutsättningar och önskemål. För oss var det viktigt att prioritera dialog i ett tidigt skede så att myndigheterna får vara med och forma hur vi arbetar med uppdraget. På så sätt ökar vi chanserna för att uppdraget kan skapa riktiga resultat och inte bara bli en administrativ uppgift som myndigheterna bockar av.

Brukar vi ha den här typen av uppdrag?

- Ja. Det här uppdraget handlar om att följa upp två av regeringens mål på förenklingsområdet. Tillväxtverket har också i uppdrag att följa upp kostnader för företag till följd av regler, som är ett annat av regeringens mål.

- Åren 2014-2020 hade vi ett liknande uppdrag där vi också följde upp mål kring handläggningstider och bemötande.

Myndigheter som omfattas av uppdraget

  • Bolagsverket
  • Energimarknadsinspektionen
  • Försäkringskassan
  • Inspektionen för vård och omsorg
  • Jordbruksverk
  • Lantmäteriet
  • Naturvårdsverket
  • Trafikverket
  • Transportstyrelsen